Varianta de rezerva Limba Romana Profil Real si Filiera Tehnologica Sesiunea Speciala Bacalaureat 2014

VARIANTA DE REZERVĂ BACALAUREAT 2014 SESIUNEA SPECIALĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, PROFIL REAL ȘI FILIERA TEHNOLOGICĂ

 Examenul de bacalaureat naţional 2014 - Proba E. a) – 26 mai 2014 Limba şi literatura română - Varianta 9

Filiera teoretică – Profil real; Filiera tehnologică;
Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)

 

VARIANTA 9. Varianta aleasa de Ministerul Educației și Cercetării Științifice (MECS) pentru examenul național de Bacalaureat 2014, sesiunea specială, ca varianta de rezervă.

Proba scrisă – proba E)a) – proba scrisă la Limba și Literatura Română, din cadrul sesiunii speciale a examenului de bacalaureat pentru absolvenții de liceu din loturile naționale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele și competițiile internaționale a avut loc în data de 26 mai 2014.

 Varianta de rezerva Limba Română, Profil Real și Filiera Tehnologică Bacalaureat 2014 sesiunea specială (*pdf)Varianta de rezervă Limba şi literatura română
sesiunea specială

Examenul de bacalaureat naţional 2014 Proba E. a) – 26 mai 2014 Limba şi literatura română
Varianta 9

 

Filiera teoretică– Profil real; Filiera tehnologică;

Filiera vocaţională– Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)

•      Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă10 puncte din oficiu.

•      Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

 

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

Citeşte următorul text:

 

 

În parcuri frunza cade arămie

Pe pajiști unde ieri zâmbise mai,

Și în avuzuri* lunecă pustie

Pe apa-n care dorul ți -oglindeai.

Azi singur al păunilor alai

Mai înflorește pacea din gr ădină,

Iar eu, simțind zăpezile ce vin

Și presimțind durerea ce-o să vină,

Rechem în țări de geruri și de chin

Uitarea ce durerile alină. […]

 

Din depărtări în depărtări adie

Cum, în amurguri, zurgălăi de cai

Răsună, pier și tremur ă și-nvie,

Nostalgic, pe un drum care-l uitai ...

O, suflete bolnav al meu, ce ai?

E ca o rază caldă de lumină

În țara peste care norii vin

S-arunce umbră, jale și ruină,

Și e prin ceața veșnicului spleen*

Uitarea ce durerile alină.

 

O, toamnă, fie voia ta, regină,

Tu, care faci din trandafir un spin,

Tu, ce pe codri de-aur prinzi rugină,

Tu, ce-ai sădit alături de suspin

Uitarea ce durerile alină. […]

(Ion Pillat, Balada toamnei)

 

*avuz (havuz), s.n. – fântână arteziană

*spleen – plictiseală

 

Redactează, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text:

 

1.

Numește câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: alină și veșnicului.

2 puncte

 

2.

Explică rolul cratimei în secvența: S-arunce umbră.

2 puncte

 

3.

Construiește un enunț în care să folosești o locuțiune/expresie care să conțină substantivul apă.

 

4.

Menționează două mărci lexico-gramaticale ale subiectivității prezente în textul dat.

2 puncte

 

4 puncte

 

5.

Precizează două motive literare prezente în textul dat.

4 puncte

 

6.

Selectează două secvențe din text care contureazăd imensiunea temporală a imaginarului poetic.

 

 

 

4 puncte

 

7.

Prezintă semnificația a două figuri de stil diferite din prima strofă a textului dat.

4 puncte

8.

Ilustrează, cu câte un exemplu din textul dat, două trăsături ale genului liric.

4 puncte

9. Comentează, în 60–100 de cuvinte, ultima strofă a textului dat, prin evidențierea relației dintre ideea

poetică și mijloacele artistice.

4 puncte

 

SUBIECTUL al II-lea

 

(30 de puncte)

Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre importanţa cunoaşterii normelor de conduită civilizată.

 

În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:

− să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte

− să ai conţinutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte

− să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi

de punctuaţie) şi precizarea privind numărul de cuvinte.

6 puncte

 

SUBIECTUL al III-lea

 

(30 de puncte)

Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte în care să prezinţi particularităţile de construcţiea unui personaj dintr-untext narativ studiat, aparținând luiG. Călinescu.

 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

−    prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/conflictele din textul narativ studiat, aparținând lui G. Călinescu;

−  evidențierea unei trăsături a personajului ales, prin două episoade/citate/secvenţe comentate;

−  ilustrarea a patru componente de structură, de compoziţie și de limbaj ale textului narativ studiat, semnificative pentru construcţia personajului ales (de exemplu: acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, incipit, final, tehnici narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbajul personajelor etc.);

−   susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema textului narativ studiat se reflectă în construcţia personajului ales.

Notă!

Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.

Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/reper). Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte;utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte;punctuaţia – 2 puncte;aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct;respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct).

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibăminimum 600 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

 

Limba şi literatura română

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

 

•        Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.

•        Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.

•        Se acordă10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

 

SUBIECTUL I                                                                                                                (30 de puncte)

1. câte 1 punct pentru numirea fiecărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor date (de exemplu: alină– potolește; veșnicului– eternului) 2x1p=2 puncte

2. explicarea rolului cratimei în secvenţa indicată(de exemplu: marchează elidarea unei vocale; marchează rostirea legată a două cuvinte) 2 puncte

3. construirea oricărui enunţ în care se foloseşte corect o locuţiune/expresie cu substantivul indicat

2 puncte

4. câte 2 puncte pentru menționarea oricăror două mărci lexico-gramaticale ale subiectivității din textul dat (de exemplu: verbe la persoana I – rechem și pronume la persoana I – eu)

2x2p=4 puncte

5. câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două motive literare, prezente în textul dat (de exemplu: toamna, uitarea) 2x2p=4 puncte

6. câte 2 puncte pentru selectarea oricăror două secvenţe care conturează dimensiunea temporală a imaginarului poetic (de exemplu: unde ieri zâmbise mai; Azi singur al păunilor alai)

2x2p=4 puncte

7. – câte 1 punct pentru identificarea oricăror douăfiguri de stil diferite din prima strofăa textului dat 2x1p=2 puncte

 

– câte 1 punct pentru prezentarea adecvatăa semnificaţiei fiecăreia dintre cele două figuri de stil identificate 2x1p= 2 puncte

8. – câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două trăsături ale genului liric, prezente în textul dat (de exemplu: transmiterea în mod direct a unor idei şi sentimente; prezenţa instanţei comunicării lirice – eul liric) 2x1p=2 puncte

– câte 1 punct pentru ilustrarea, cu câte un exemplu din textul dat, a fiecăreia dintre cele două trăsături menţionate 2x1p=2 puncte

9. – comentarea ultimei strofe, prin evidențierea relației dintre ideea poetică şi mijloacele artistice

3 puncte

•        comentare nuanțată, prin evidențierea relației dintre ideea poetică și mijloacele artistice 3 p.

•        comentare schematică, prin evidențierea ezitantă a relației dintre ideea poetică și mijloacele artistice 2 p.

•        încercare de comentare 1 p.

– respectarea precizării privind numărul de cuvinte

1 punct

 

SUBIECTUL al II-lea

 

(30 de puncte)

−  structura discursului de tip argumentativ:

•        formulare adecvată a ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei

componente: ipoteza, enunţarea şi dezvoltarea argumentelor, concluzia 4 p./formulare parţial adecvată2 p. 4 puncte

•        utilizare adecvatăa mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe de opinie, adverbe/locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii evaluative, conjuncţii/locuţiuni conjuncţionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi) 4 p./utilizare

parţial adecvată2 p.

4 puncte

− conţinutul argumentării:

•    formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica propusă                             2 puncte

•        câte 3 puncte pentru enunţarea fiecăruia dintre cele două argumente adecvate ipotezei

2x3p=6 puncte

•        câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre argumentele enunţate

 

 

2x3p=6 puncte

•

formularea unei concluzii pertinente

2 puncte

− respectarea normelor limbii literare şi a precizării privind numărul de cuvinte:

 

•

registrul stilistic adecvat cerinţei

1 punct

•        respectarea normelor de exprimare (0-1 greşeli lexicale sau morfosintactice – 2 p.; 2 greşeli – 1 p.;

 

3 sau mai multe greşeli – 0 p.)                                                                                    2 puncte

•        respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0-1 greşeli ortografice şi de punctuaţie

– 2 p.; 2 greşeli – 1 p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.)

2 puncte

•     respectarea precizării privind numărul de cuvinte

1 punct

 

SUBIECTUL al III-lea

 

(30 de puncte)

Conținut – 16 puncte

 

− prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/conflictele din textul narativ studiat, aparținând lui G. Călinescu 4 puncte

•        prezentarea nuanţată şi adecvatăa statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/conflictele din textul narativ studiat 4 p.

•        prezentare adecvatăa statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, fără raportare la conflictul/conflictele din textul narativ studiat 2 p.

•        prezentare superficială, schematică1 p.

– evidenţierea, prin două episoade/citate/secvenţe comentate, a unei trăsături a personajului ales

4 puncte

•        menţionarea trăsăturii şi ilustrarea prin două episoade/citate/secvenţe comentate 4 p.

•        menţionarea trăsăturii şi ilustrarea printr-un episod/un citat/o secvenţăcomentat/comentată2 p.

•        simpla numire a unor episoade/secvenţe sau tendinţăde rezumare sau simpla numire a trăsăturii 1 p.

−  câte 1 punct pentru ilustrarea fiecăruia dintre cele patru componente de structură, de compoziţie și de

limbaj ale textului narativ studiat, semnificative pentru construcţia personajului ales 4x1p=4 puncte

− susţinerea opiniei formulate cu argumente adecvate 4 p./încercare de susţinere a opiniei

formulate sau schematism 2 p./simpla formulare a opiniei 1 p.                                            4 puncte

 

Redactare – 14 puncte

− organizarea ideilor în scris                                                                                                    3 puncte

•        3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins şi încheiere, în care construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică

•        2 puncte pentru text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică

•        1 punct pentru text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta

− abilităţi de analiză şi de argumentare                                                                                   3 puncte

•        3 puncte pentru relaţie adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente convingătoare, formulare de judecăţi de valoare relevante

•        2 puncte pentru relaţie parţial adecvatăîntre idee şi argument, utilizare de argumente insuficient de convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante

•        1 punct pentru relaţie nerelevantă între idee şi argument, schematism

−  utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului,

sintaxă adecvată2 p./vocabular restrâns, monoton 1 p.)

2 puncte

− ortografia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.)

2 puncte

− punctuaţia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.)

2 puncte

− aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea

1 punct

− respectarea precizării privind numărul de cuvinte

1 punct

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Alte Lectii din romana