Subiecte Extrase Limba Romana Profil Real si Filiera Tehnlologică Bacalaureat 2014 Sesiunea august-septembrie

BACALAUREAT 2014. VARIANTA EXTRASĂ LA ROMÂNĂ, SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE
 

VARIANTA 5. Varianta extrasă de Ministerul Educației și Cercetării Științifice (MECS) pentru examenul național de Bacalaureat 2014, sesiunea august-septembrie, valabila pentru proba scrisă la Limba și Literatura Română.

În data de 25 august 2014 candidații examenului de bacalaureat 2014 au susținut Proba scrisă – proba E)a) – Limba și Literatura Română.

 

SUBIECTE EXTRASE LA ROMÂNĂ, BACALAUREAT 2014 SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE:

 Varianta 5 Limba Română, Profil Real si Filiera Tehnlologică Sesiunea august-septembrie, Bacalaureat 2014 (*pdf)

 

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2014

Proba E. a) 25 august 2014

Limba şi literatura română

Varianta 5

 

Filiera teoretică– Profil real; Filiera tehnologică;

Filiera vocaţională– Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)

•      Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

•      Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

 

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

Citeşte următorul text:

 

 

     Cu toate răspunsurile lor prompte, pe „visători” îi țineam de obicei prin preajma pichetului. Spre flancurile sectorului dam drumul doar la cei cu urechea fină și cu pas de copoi, ale căror raite prin posturile apropiate și printre patrule nu mai conteneau. Noaptea, mai ales, tot locul era bătut, iar schimburile obișnuite plecau la ore și pentru intervale de timp diferind cu totul de la o noapte la alta și chiar de la un schimb la altul. Astfel, năvoadele mele prinseră la început cea mai bogată recoltă pe tot batalionul. Primii felicitări. Pe urmă, încetul cu încetul, vânatul se împuțină, deși nici acum vămuitorii de oameni nu s-ar fi putut lăuda că mi-au dejucat sistemul de bază, surprinzând vreo regularitate ori periodicitate în mișcările patrulelor. Recolta se împuțina pentru că sectorul devenise periculos.

     Eu nu avusesem decât să imprim aceste mișcări plutoanelor mele. Cei doi plutonieri le prinseră și acum ei manevrau de minune. […] Mă mulțumeam să supraveghez plecările și sosirile, încât îmi rămânea un timp incalculabil pentru cărțile mele.

     Mai ales plutonierul Gârneață îmi era de prețios ajutor. Era socotit de toți aghiotantul meu și mâna mea dreaptă. De altminteri, pe el îl lăsam să-mi țină locul, deși era mai tânăr decât plutonierul celălalt, Cebuc, om vrednic și acela, dar care, când striga „trăiți!” sau asculta vreun ordin, nu-și proptea ca Gârneață ochii drept în ochii mei.

    Pe când Gârneață era gândul și sufletul meu, dezbrăcat de toate clasele de școală și de toate teancurile de cărți din coliba de scânduri a „comandamentului”, cum era denumită de refugiații de peste fluviu. (Soldații îi spuneau pur și simplu: „bordeiul domnului locotenent”.) Mă vedeam în Gârneață, cum aș fi fost dacă aș fi rămas plugar și m-aș fi reangajat.

     Amândoi eram bruni, negricioși, subțiratici și înalți. El era și mai înalt decât mine, dar eu mai subțiratic și mai mlădios decât el. Amândoi aveam fețele lunguiețe, dar aveam satisfacția să constat că trăsăturile lui erau mai plate și ochii, la fel de negri, mai puțin mobili.

(Gib I. Mihăescu, Rusoaica)

 

Redactează pe foaia de examen răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text:

 

1. Numește câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: vrednic şi teancuri.   2 puncte

2. Explică rolul virgulelor în secvența: Amândoi eram bruni, negricioși, subțiratici și înalți.        2 puncte

3. Construiește un enunț în care să folosești o locuțiune/expresie care să conțină substantivul carte.  2 puncte

4. Menționează tipul de perspectivă narativă din textul dat. 4 puncte

5. Precizează două motive literare prezente în textul dat. 4 puncte

6. Selectează, din textul dat, două secvențe care conturează dimensiunea spațială.  4 puncte

7. Prezintă rolul verbelor la timpul imperfect în textul dat. 4 puncte

8. Ilustrează, cu câte un exemplu din textul dat, două trăsături ale genului epic. 4 puncte 

9. Comentează, în 60 – 100 de cuvinte, următoarea secvență din text: Mai ales plutonierul Gârneață îmi era de prețios ajutor. Era socotit de toți aghiotantul meu și mâna mea dreaptă. De altminteri, pe el îl lăsam să-mi țină locul, deși era mai tânăr decât plutonierul celălalt, Cebuc, om vrednic și acela, dar care, când striga „trăiți!” sau asculta vreun ordin, nu-și proptea ca Gârneață ochii drept în ochii mei. 4 puncte

 

 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                        (30 de puncte)

Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre importanța respectării unor reguli într-un domeniu de activitate.

În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:

− să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte

− să ai conţinutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte

− să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie) şi precizarea privind numărul de cuvinte. 6 puncte

 

 

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

Redactează un eseu de 600- 900 de cuvinte în care să prezinți tema şi viziunea despre lume reflectate într-un text poetic studiat, aparținând luiGeorge Bacovia.

 

– evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului poetic studiat într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;

– prezentarea a două imagini/idei poetice din textul studiat, relevante pentru tema și viziunea despre lume;

– ilustrarea a patru elemente de compoziție şi de limbaj ale textului poetic studiat, semnificative pentru tema și viziunea despre lume (imaginar poetic, titlu, incipit, relații de opoziție şi de simetrie, motiv poetic, laitmotiv, figuri semantice/tropi, elemente de prozodie etc.);

– susținerea unei opinii despre modul în care tema şi viziunea despre lume se reflectă în textul poetic studiat.

Notă!

Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.

Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/reper). Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi deanaliză şi de argumentare – 3 puncte;utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte;punctuaţia – 2 puncte;aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct;respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct).

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

 

Limba şi literatura română

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

 

•        Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.

•        Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.

•        Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

 

SUBIECTUL I                                                                                                                (30 de puncte)

1. câte 1 punct pentru numirea fiecărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor date (de exemplu: vrednic – destoinic; teancuri – grămezi) 2x1p=2 puncte

2. explicarea rolului virgulelor în secvența indicată(de exemplu: separă termenii unei enumeraţii)

2 puncte

3. construirea oricărui enunț în care se folosește corect o locuțiune/expresie cu substantivul indicat

 

4. menționarea tipului de perspectivănarativădin textul dat – perspectivăsubiectivă

2 puncte

 

4 puncte

 

5. câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două motive literare prezente în textul dat (de exemplu: noaptea, soldatul) 2x2p=4 puncte

6. câte 2 puncte pentru selectarea oricăror două secvențe care conturează dimensiunea spațială în textul dat (de exemplu:  flancurile sectorului; de peste fluviu) 2x2p=4 puncte

7. prezentarea adecvată şi nuanţatăa rolului verbelor la timpul imperfect 4 p./prezentare schematică, ezitantă2 p. 4 puncte

8. − câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două trăsături ale genului epic, prezente în textul dat (de exemplu: prezenţa instanţelor comunicării narative – narator, personaje; folosirea naraţiunii ca mod de expunere) 2x1p=2 puncte − câte 1 punct pentru ilustrarea, cu câte un exemplu din textul dat, a fiecăreia dintre trăsăturile

menţionate

2x1p=2 puncte

9. – comentarea adecvată şi nuanţată a secvenţei citate

3 puncte

•     comentare adecvată și nuanțată3 p.

 

•     comentare schematică, ezitantă2 p.

 

•     încercare de comentare 1 p.

 

– respectarea precizării privind numărul de cuvinte

1 punct

 

SUBIECTUL al II-lea

 

(30 de puncte)

- structura discursului de tip argumentativ:

•        formulare adecvatăa ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei

componente: ipoteza, enunţarea şi dezvoltarea argumentelor, concluzia 4 p./formulare parţial adecvată2 p. 4 puncte

•        utilizare adecvată a mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe de opinie, adverbe/locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii evaluative, conjuncţii/locuţiuni conjuncţionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi) 4 p./utilizare parţial adecvată2 p. 4 puncte

− conţinutul argumentării:

•   formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica propusă                             2 puncte

•        câte 3 puncte pentru enunţarea fiecăruia dintre cele două argumente adecvate ipotezei

2x3p=6 puncte

•        câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre argumentele enunţate

 

2x3p=6 puncte

•     formularea unei concluzii pertinente

2 puncte

 

 

− respectarea normelor limbii literare şi a precizării privind numărul de cuvinte:

•    registrul stilistic adecvat cerinţei                                                                                    1 punct

•        respectarea normelor de exprimare (0-1 greşeli lexicale sau morfosintactice – 2 p.; 2 greşeli – 1 p.;

3 sau mai multe greşeli – 0 p.)                                                                                    2 puncte

•        respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0-1 greşeli ortografice şi de punctuaţie

– 2 p.; 2 greşeli – 1 p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.)

2 puncte

•     respectarea precizării privind numărul de cuvinte

1 punct

 

SUBIECTULal III-lea

 

(30 de puncte)

Conținut – 16 puncte

– câte 2 puncte pentru evidenţierea oricăror două trăsături ale textului poetic studiat, care fac posibilă încadrarea într-o perioadă, într-un curent literar/cultural sau într-o orientare tematică

2x2p=4 puncte

(Cele 2 puncte pentru fiecare trăsătură se acordă astfel:

•        prezentare nuanţată şi adecvatăa trăsăturii 2 p.

•        prezentare schematică sau superficială a trăsăturii 1 p.)

– prezentarea a două imagini/idei poetice, relevante pentru tema şi viziunea despre lume a textului

poetic studiat, aparținând lui George Bacovia                                                                        4 puncte

•        precizarea temei şi a viziunii despre lume şi ilustrarea acestora prin două imagini/idei poetice relevante: 4 p.

•        precizarea temei şi a viziunii despre lume şi ilustrarea acestora printr-o imagine/idee poetică relevantă: 2 p.

•        simpla precizare a temei și a viziunii despre lume sau a unor idei poetice: 1 p.

−  câte 1 punct pentru ilustrarea oricăror patru elemente de compoziţie și de limbaj ale textului

poetic studiat, semnificative pentru tema şi viziunea despre lume 4x1p=4 puncte − susţinerea opiniei formulate cu argumente adecvate 4 p./încercare de susţinere a opiniei

formulate sau schematism 2 p./simpla formulare a opiniei 1 p.                                             4 puncte

 

Redactare – 14 puncte

− organizarea ideilor în scris                                                                                                    3 puncte

•        3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins şi încheiere, în care construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică

•        2 puncte pentru text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică

•        1 punct pentru text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta

− abilităţi de analiză şi de argumentare                                                                                   3 puncte

•        3 puncte pentru relaţie adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente convingătoare, formulare de judecăţi de valoare relevante

•        2 puncte pentru relaţie parţial adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente insuficient de convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante

•        1 punct pentru relaţie nerelevantă între idee şi argument, schematism

−  utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului,

sintaxă adecvată2 p./vocabular restrâns, monoton 1 p.)

2 puncte

− ortografia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.)

2 puncte

− punctuaţia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.)

2 puncte

− aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea

1 punct

− respectarea precizării privind numărul de cuvinte

1 punct

 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibăminimum 600 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Alte Lectii din romana