Structura probei scrise la Limba si Literatura Romana

Structura probei scrise la Limba si Literatura Romana

Filiera teoretică – profil real
Filiera tehnologică – toate profilurile și specializările
Filiera vocațională – toate profilurile și specializările (cu excepția profilului pedagogic)

Filiera teoretică – profil umanist
Filiera vocațională – profil pedagogic


I. STATUTUL DISCIPLINEI
Proba de limba şi literatura română are un statut important în structura examenului de
bacalaureat, evaluând competențele generale și specifice formate pe durata învăţământului secundar superior, ca probă comună pentru toate filierele, profilurile şi specializările. Curriculumul liceal, care stabileşte principiul studierii limbii şi literaturii române din perspectivă comunicativ-funcţională, pune accent pe latura formativă a învăţării, fiind centrat pe achiziţionarea de competenţe, fapt care a determinat precizarea, în programa de bacalaureat, a competenţelor de evaluat şi a conţinuturilor din domeniile: A. literatura română, B. limbă şi comunicare.

II. COMPETENŢE DE EVALUAT
Prin susţinerea examenului de bacalaureat la această disciplină, elevul va trebui să facă dovada următoarelor competenţe dobândite în ciclul inferior şi în cel superior de liceu (clasele a IX-a – a XII-a), corelate cu anumite conţinuturi parcurse în cele două cicluri liceale:

NOTĂ: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare pentru învățământul liceal. Variantele de subiecte pentru examenul național de bacalaureat evaluează competențele și conținuturile din prezenta programă, iar baremele de evaluare și de notare prevăd acordarea punctajelor pentru orice modalitate corectă de rezolvare a cerințelor.

 

Structura probei scrise la Limba si Literatura Romana Subiectul I, Subiectul II, Subiectul III

 

  •   Subiectul I 

 

Subiectul I este compus din două subpuncte și presupune înțelegerea unui text la prima vedere, iar pe baza acestuia rezolvarea câtorva cerințe. La subpunctul A vei primi 5 cerințe în legătură cu fragmentul primit, iar la subpunctul B va trebui să scrii un text argumentativ pornind de la o anumită idee sau de la tema textului respectiv.

 

Vezi : ✔️ Subiectul I - Tot ce trebuie sa stii pentru a rezolva subiectul I din cadrul examenului de bacalaureat la limba si literatura romana

 

 

  •    Subiectul al II-lea

 

Subiectul II este format dintr-un text la prima vedere, iar pe baza acestuia vei primi o cerință precum: evidențierea a două sau mai multe trăsături ale unui curent literar, caracterizarea unui personaj, menționarea trăsăturilor unei anumite specii literare, explicarea rolului modurilor și timpurilor verbale întâlnite în text, etc.

Exemple:

Comentează, în minimum 50 de cuvinte, textul de mai jos, evidențiind relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice.
Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, perspectiva narativă din fragmentul de mai jos.
Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, rolul notațiilor autorului în următorul fragment:

 

Vezi conținutul complet : ✔️ Subiectul al II-lea. Tot ce trebuie sa stii / scri la Subiectul al II-lea din cadrul probei scrise la limba si literatura romana a examenului de bacalaureat

 

  •   Subiectul al III-lea

Subiectul III-lea vizează redactarea unui eseu a operelor studiate ce aparțin autorilor canonici menționate în programa de examen si constă în elaborarea unui eseu structurat.

 Exemple:

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi ale unui text narativ studiat.

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi de construcţie a unui personaj într-un text narativ studiat, aparținând...

 

Vezi conținutul complet : ✔️ Subiectul al III-lea  : LISTA OPERELOR LITERARE de studiat pentru Examenul de Bacalaureat 2022 - Limba și literatura română

 

  • Subiectele din cadrul acestei probe nu vizează conținutul unui manual anume. Manualul scolar reprezintă doar unul dintre suporturile didactice utilizate de către profesori si elevi, în vederea formării competențelor prevăzute de programa scolară.

 

 programa este un document reglator ce indică necesitatea de a forma şi dezvolta competenţe, prin procesul de predare-învățare.

 

 Romana Oral: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română

 

  Competenţele reprezintă ansambluri structurate de cunoştinţe si deprinderi dobândite prin învăţare; acestea permit identificarea şi rezolvarea, în contexte diverse, a unor probleme specifice unui domeniu.

Competenţele sunt un indicator al calităţii pregătirii şcolare personale.

 

Vezi și:

grila-descriptorilor-competente-comunicare-orala-limba-romana-si-limba-materna.jpg

Alte Lectii din romana