Stilurile functionale. Stilul colocvial

Stilul colocvial

Stilul colocvial (familiar) se utilizeaza in sfera relatiilor de familie, in viata de zi cu zi.

CUPRINDE (sfera de utilizare) - relaţii interpersonale în planul vieţii cotidiene.

CARACTERISTICI:

 1. conform specificului discursului: discurs ficţional/ stil artistic, discurs nonficţional/ stil ştiinţific;
 2. recurge la elemente suprasegmentale (ton, gestică, mimică);
 3. are o mare încărcătură afectivă;
 4. regulile gramaticale pot fi încălcate;
 5. pot fi folosite elemente de argou sau jargon;
 6. sunt folosite particularităţi regionale sau socio-profesionale;
 7. se realizeaza dezvoltarea spontana, neintentionata a limbii.
 8. un anume grad de afectivitate;
 9. folosirea unor formule de adresare, pentru implicarea ascultatorului;
 10. utilizarea mijloacelor non-verbale; oscilare intre economie si abundenta in exprimare. Economia se manifesta prin intrebuintarea cliseelor lingvistice, a abrevierilor de tot felul, dar mai ales prin elipsa, ca urmare a vorbirii dialogate, precum si prin mijloace extralingvistice (mimica, gestica) care permit intreruperea comunicarii, restul fiind sugerat. Abundenta in exprimare este materializata prin repetitie, prin utilizarea zicalelor, proverbelor, locutiunilor si expresiilor, prin evitarea cuvintelor abstracte care sunt substituite prin perifraze.
 11. prezenta unor termeni regionali sau chiar argotici;
 12. folosirea diminutivelor, augmentativelor, substantivelor in vocativ sau a verbelor la imperativ;
 13. simplitate, degajare si naturalete.
 14. conform relaţiei E-R (beneficiar)
  Emiţătorul poate fi specializat sau nespecializat. Receptorul poate fi şi
  el specializat sau nespecializat. In cadrul acestui stil, relaţia emiţător-receptor poate fi şi de rudenie.
 15. conform efectului mesajului
  Acord
  Identificare
  Internalizare
 16. conform funcţiei mesajului (scop):
  Informare
  Educare
  Divertisment
  Publicitar
 17. conform încărcăturii emoţionale a mesajului
  Emoţional
  Persuasiv
  Manipulant
  Prohibitiv
  Critic
  Polemic

CALITĂŢILE GENERALE ALE STILULUI

 • Claritate
 • Proprietate
 • Corectitudine
 • Precizia
 • Puritatea

PARTICULARITĂŢI LINGVISTICE

Lexicale: Argou; Jargon;Neologisme la moda; Cuvinte tipice unor graiuri

Morfo-sintactice: Pronume, adjective, adverbe nehotarate. Aproximari prin numerale si substantive. Pronume si verbe cu specific regional; enunturi fragmentate. Izolari, inversiuni, elipse. Digresiuni, paranteze.

Stilistice: Diminutive. Argumentative. Cuvinte cu sens peiorativ. Superlative expresive. Vocative, interjectii,imperative. Zicale.


Exemplu de text colocvial

Iubite Domnule Slavici,


Prin poşta de astăzi, am trimis o scrisoare D-lui librariu Socec, poftindu-l să-mi răspundă dacă binevoieşte a piimi în desfacere cărţi didactice de ale noastre: Metodă nouă, învăţătorul copiilor, Regulile limbei române de
Maiorescu etc, dându-i de la mie înainte, rabat de 35%.
Noi am avea plăcere să facem şi această negustorie (deşi nu-i vreo pricopseală), gândindu-ne la mulţimea ce s-ar putea trece; mai ales că chiar acum suntem la corectura coalei I, ediţia XVI, şi am putea trage cu înlesnire un număr şi mai mare de exemplare.
Vă rog dar, în puterea prieteşugului, dragă D-le Slavici, abateţi-vă în treacăt pe la Socec, intraţi în vorbă cu el despre această afacere, stăruiţi să ne răspundă ori da, ori ba şi totodată comunicaţi-mi şi Dv. rezultatul.
Vă salut cu dragă inimă!
Salutări şi sărutări din parte-mi D-lor Eminescu, Nica, Gaster.


I. Creangă


N.B. Acum un an am vorbit cu Socec chiar eu şi ne-a lăsat cu 40%- Poate să lese cu 35%. în sfârşit, ori aşa, ori aşa; asta spre ştiinţa D-voastre.
Marfa, ce-i drept, e prostuţă; dar am văzut şi mai proastă vărizăndu-se la dânsul, dacă are noroc...

IC. (LE. Torouţiu, Studii şi documente literare)

 

ETAPE
1. Autor, titlu (se află în partea dreaptă jos) şi temă (despre ce e vorba în text)
Autorul şi titlul sunt precizaţi în subsolul textului, I.E. Torouţiu, Studii şi documente literare. Titlul Studii şi documente literare
sugerează că textul aparţine unor scrieri cu caracter ştiinţific. Tema este perfectarea vânzării unor manuale prin intermediul librăriei Socec. . între destinatar şi expeditor este atât o relaţie oficială, cât şi o relaţie de prietenie. Relaţia profesională reiese din cererea pe care expeditorul (I. C.) i-o face destinatarului (I. Slavici), iar cea de prietenie din a doua parte, din formulele introductivă şi finală şi din tonalitatea scrisorii.
2. Tipul de discurs (text subiectiv, reflexiv)
Conform specificului discursului
Discursul este ficţional sau nonficţional, conform predominanţei cuvintelor cu sens conotativ/ denotativ şi în conformitate cu sfera de referinţă a cuvintelor.
Textul este denotativ. în text sunt folosiţi termenii cu sens deno­tativ: manual, librar, prietin etc.
3. Sfera de utilizare
Discursul este caracteristic pentru stilul colocvial (epistolar), fapt indicat de forma textului: formula de adresare, Iubite Domnule Slavici, formula finală, Vă salut cu dragă inimă!. Ambele formule sunt specifice scrisorii familiale. Chiar şi cererea este formulată tot pe baza relaţiei de prietenie: Vă rog dar, în puterea prieteşugului, dragă D-le Slavici. Şi relaţia oficială este tangentă la prietenie, fiindcă se înscrie în aparte­nenţa comună la un grup social: Salutări şi sărutări din parte-mi D-lor Eminescu, Nica, Gaster, I, Creangă.
4. Elementele situaţiei de comunicare ERM ° Conform relaţiei E-R (beneficiar)
în stilul colocvial, specializarea emiţătorului este facultativă: din conţinutul scrisorii rezultă că emiţătorul (I. C.) este specializat în dome­niul scrierii manualelor. Ideea reiese din formulările în care se foloseşte pluralul politeţii: cărţi didactice de ale noastre, noi am avea.
Conform efectului mesajului
Mesajul vizează ca efect acordul cu informaţia în măsura în care sunt aduse argumente credibile. Relaţia profesională dintre cei doi este bazată pe experienţa profesională comună.
Conform funcţiei mesajului (scop)
Funcţia mesajului este de informare; autorul scrisorii prezintă situ­aţia distribuirii manualelor şi preţul la care s-ar putea vinde.
Conform încărcăturii emoţionale a mesajului
Mesajul este manipulant, în măsura în care I.C. doreşte să-1 con­vingă pe Slavici să-l ajute şi emoţional, fapt marcat prin enumerarea acţiunilor pe care ar dori să le facă Slavici: vă rog, abateţi-vă în treacăt, intraţi în vorbă, stăruiţi, comunicaţi-mi, care creează un crescendo po­trivit dorinţei lui.

CARACTERISTICI ALE STILULUI
1. Corectitudine: din punct de vedere gramatical şi lexical, textul este corect
alcătuit.
2. Subiectivitate: opiniile despre relaţia profesională şi cea de prietenie dintre autorul I.C. şi I.Slavici. Subiectiviatea este marcată şi prin expresiile participării afective.
3.Accesibilitate: limbajul este accesibil
4.Proprietatea termenilor: termenii sunt folosiţi cu sensul propriu, denotativ.


Stilurile functionale:

1. Stilul stiintific

2. Stilul oficial (juridic-administrativ)

3.Stilul publicistic

4. Stilul artistic (beletristic)

5.Stilul colocvial

Alte Lectii din romana