Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2020

Proba E. d)

Chimie anorganică

Model

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I(30 de puncte)

Subiectul A.

Citiţi următoarele enunţuri. Dacă apreciaţi că enunţul este adevărat scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al enunţului şi litera A. Dacă apreciaţi că enunţul este fals scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al enunţului şi litera F.

1.Speciile chimice 12 C și 14 C au același număr de neutroni în nuclee.

2.Legătura covalentă nepolară se stabileşte între atomi ai elementelor cu caracter chimic diferit.

3.Din cauza reactivității sale mari, sodiul se păstrează sub petrol.

4.Funcţionarea acumulatorului cu plumb se bazează pe procese cu schimb de protoni.

Subiectul B.

Pentru fiecare item de mai jos, notaţi pe foaia de examen numărul de ordine al itemului însoţit de litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect.

1.Atomii elementul chimic situat în tabelul periodic în grupa 16 (VI A), perioada 3, formează ioni care au configuraţia electronică:

2.Este o substanţăgreu solubilă în apă:

3.În procesul de electroliză a soluţiei apoase de clorurăde sodiu se obţine hidroxid de sodiu, hidrogen şi:

4.Numǎrul de oxidare al ionului metalic central din reactivul Schweizereste:

5.Proprietatea comunăa speciilor chimice CO2, HCl, NH+4 și H2O, este:

Subiectul C.

Scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al formulei chimice a substanței din coloana A însoţit de litera din coloana B, corespunzătoare procesului în care aceasta se poate forma. Fiecărei cifre din coloana A îi corespunde o singurăliterădin coloana B.

10 puncte

Numere atomice: H- 1; C- 6; N- 7; O- 8; Cl- 17.

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

2.a. Scrieţi configuraţia electronică a atomului elementului (E), căruia îi lipsește 1 electron pentru a avea stratul 2

(L) complet ocupat cu electroni.

3.a. Modelaţi procesul de ionizare a atomului de oxigen, utilizând simbolul elementului chimic şi puncte pentru reprezentarea electronilor.

4.a. Modelați legătura chimică din molecula de clor, utilizând simbolul elementului chimic şi puncte pentru reprezentarea electronilor.

Subiectul E.

1.Clorul poate fi obținut în laborator prin tratarea unui amestec de dioxid de mangan și clorură de sodiu cu soluție de acid sulfuric, conform ecuației reacției:

…MnO2 + …NaCl + ...H2SO4 …MnSO4 + …Na2SO4 + …Cl2 + …H2O

a. Scrieţi ecuaţiile proceselor de oxidare, respectiv de reducere, care au loc în aceastăreacţie.

3.Calculaţi masa soluției de acid clorhidric (S2), de concentraţie procentualămasică7,3%, exprimatăîn grame, care conține aceeași cantitate de acid clorhidric ca cea din 300 mL soluție de acid clorhidric (S1), de concentraţie 0,2 M.

4 puncte

4.Clorul reacționează cu iodura de potasiu.

a.Scrieţi ecuaţia reacţiei dintre clor și iodura de potasiu.

b.Calculați masa, exprimată în grame, de iodură de potasiu necesară obținerii a 152,4 g de iod, la un

Numere atomice: O- 8; Cl-17.

Mase atomice: H-1; Cl- 35,5; K- 39; l- 127.

rH0

1.a. Ecuaţia termochimică a reacţiei de ardere a acetilenei este:

C2H2(g) + 5/2O2(g) 2CO2(g) + H2O(g), rH0.

Calculaţi entalpia reacției de ardere a acetilenei rH, utilizând entalpiile molare de formare standard: fH0CO2(g) = - 393,5 kJ/mol, fH0H2O(g) = - 241,6 kJ/mol, fH0C2H2(g) = 227,4 kJ/mol.

b. Precizați tipul reacției având în vedere valoarea variației de entalpie, rH0, obținută la punctul a.

4 puncte

2.Determinați căldura degajată la arderea unei cantități de 10 mol de metan (CH4), exprimată în kilojouli, dacă la

3.Calculaţi căldura, exprimată în kilojouli, necesară încălzirii a 400 g de apă de la 280C la 880C. Se consideră că

4.Aplicați legea lui Hess pentru a determina variația de entalpie a reacției de obținere a acidului sulfuric:

S(s) + 2O2(g) + H2(g) H2SO4(l),

în funcţie de variațiile de entalpie ale reacţiilor descrise de următoarele ecuaţii:

5.Entalpia molară de formare standard a acidului clorhidric gazos are valoarea – 93,31 kJ/mol, iar entalpia molară de formare standard a acidului iodhidric gazos are valoarea 26,48 kJ/mol. Notați formula chimică a

Subiectul G.

1.Monoxidul de carbon rezultat la arderea incompletă a gazului metan este transformat în dioxid de carbon. Ecuația reacției este:

2.Determinaţi volumul de oxigen, exprimat în litri, măsurat la temperatura de 37°C şi presiunea 3,1 atm, necesar

3.a. Calculaţi numărul de atomi din 25,2 g de monoxid de carbon.

b. Calculaţi masa de carbon, exprimată în grame, din monoxidul de carbon conţinut în 25,6 g amestec de

4.Determinaţi constanta de viteză a unei reacții de ordinul 1, de tipul A produși, precizând și unitatea de măsură a acesteia, știind că pentru o concentrație reactantului de 0,2 mol·L-1, valoarea vitezei de reacție este

Mase atomice: H- 1; C- 12; O- 16.

Căldura specifică a apei: capă= 4,18 kJ·kg-1·K-1.

Constanta molarăa gazelor: R = 0,082 L.atm.mol-1.K-1.

Numărul lui Avogadro: N = 6,022·1023 mol-1 .

3 p
1 p
4 p

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2020

Proba E. d)

Chimie anorganică

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Model

Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului

3.a. modelarea procesului de ionizare a atomului de oxigen, utilizând simbolul elementului chimic şi puncte pentru reprezentarea electronilor (2p)

4.a. modelarea formării legăturii chimice în molecula de clor, utilizând simbolurile elementelor chimice şi puncte pentru reprezentarea electronilor (2p)

b. notarea tipului și a polarității legăturii chimice din molecula de clor: legăturăcovalentă nepolară(2x1p) 4 p

1.a. scrierea ecuațiilor proceselor de oxidare a clorului (1p) și de reducere a manganului (1p)

b. notarea rolului clorurii de sodiu: agent reducător (1p)

2.notarea coeficienților stoechiometrici ai ecuației reacției de la punctul 1:

MnO2 + 2NaCl + 2H2SO4 MnSO4 + Na2SO4 + Cl2 + 2H2O 3. raționament corect (3p), calcule (1p), m(sol.HCl - S1) = 30 g

4.a. scrierea ecuației reacției dintre clor și iodura de potasiu-pentru scrierea formulelor chimice ale reactanților și ale produșilor de reacție (1p), pentru notarea coeficienților stoechiometrici (1p)

5.scrierea ecuației reacției de ionizare a acidului carbonic în prima treaptă de ionizare - pentru scrierea formulelor

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare