Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2020

Proba E. d)

ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE UMANĂ, GENETICĂ ŞI ECOLOGIE UMANĂ

Model

Filiera teoretică – profilul real;

Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului;

Filiera vocaţională – profilul militar.

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1.Tibia este os al scheletului:

a)capului

b)membrului inferior

c)membrului superior

d)trunchiului

2.Sternocleidomastoidienii sunt muşchi ai:

a)abdomenului

b)gâtului

c)membrului inferior

d)membrului superior

3.Sensibilitatea tactilă fină este condusă prin fasciculul:

a)spinocerebelos direct

b)spinocerebelos încrucişat

c)spinobulbar

d)spinotalamic anterior

4.Celulele cu conuri:

a)conţin pigmenţi fotosensibili

b)participă la formarea nervului optic

c)reprezintă locul formării senzaţiei vizuale

d)sunt stimulate de substanţe chimice

5.Capacitatea pulmonară (totală) se deosebeşte de capacitatea vitală prin prezenţa în componenţa sa a volumului:

a)curent

b)expirator de rezervă

c)inspirator de rezervă

d)rezidual

pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

1.Într-un ecosistem antropizat, biocenoza este reprezentată de totalitatea factorilor abiotici.

2.Din punct de vedere topografic, sistemul nervos se clasifică în central şi periferic.

3.Segmentul central al analizatorului auditiv conţine receptorii auditivi.

ADN-ul şi mai multe tipuri de ARN participă la realizarea biosintezei proteice la eucariote.

a)Caracterizaţi un tip de ARN, precizând: denumirea, funcţia îndeplinită şi o asemănare cu ADN-ul.

b)Sinteza unei proteine neuronale se realizează pe baza informaţiei unui fragment de ADN bicatenar, alcătuit din 544 nucleotide, dintre care 142 conţin citozină. Stabiliţi următoarele:

-numărul nucleotidelor cu adenină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe);

-secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară, ştiind că, pe catena 3’-5’, secvenţa de nucleotide este următoarea: GGTCCA;

-numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar.

c)Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

intervenţii chirurgicale. Aceştia au nevoie de transfuzie cu o cantitate mică de sânge. Colegi ai pacienţilor s-au prezentat la spital, în vederea donării de sânge. Ştiind că grupele de sânge ale celor doi pacienţi sunt O şi AB stabiliţi următoarele:

a)două exemple de grupe sanguine pe care ar trebui să le aibă colegii pacientului cu grupa de sânge AB, în vederea realizării transfuziei la acest pacient;

b)aglutininele/anticorpii din plasma sângelui pacientului cu grupa sanguină O;

c)consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de vedere al sistemului Rh.

d)Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

Sistemele digestiv, respirator, circulator şi excretor participă la realizarea funcţiilor de nutriţie ale organismului uman.

a)Numiţi trei enzime digestive care participă la realizarea digestiei la nivelul intestinului subţire.

b)Explicați afirmația următoare: „Unele componente ale sângelui au rol în asigurarea imunităţii organismului”.

c)Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat.

Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:

-Activitatea cardiacă.

-Formarea urinei.

Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Reproducerea este una dintre funcţiile fundamentale ale organismului uman.

a)Enumeraţi trei componente ale sistemului reproducător feminin.

b)Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Pe lângă funcţia exocrină, testiculele au şi funcţie endocrină”.

c)Alcătuiţi un minieseu intitulat „Reproducerea - noţiuni elementare de igienă şi de patologie”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată.

În acest scop, respectaţi următoarele etape:

-enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;

-construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2020

Proba E. d)

ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE UMANĂ, GENETICĂ ŞI ECOLOGIE UMANĂ

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Model

Filiera teoretică – profilul real;

Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului;

Filiera vocaţională – profilul militar.

Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

b)- numărul de nucleotide cu adenină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar - etapele rezolvării:

Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul

a) două exemple de grupe sanguine pe care ar trebui să le aibă colegii pacientului cu grupa de

Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de

a)numirea a trei enzime digestive care participă la realizarea digestiei la nivelul intestinului

c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest

c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele:

- pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p. 6 x 1p.= 6 puncte - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este