Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2020

Proba E. a)

Limba şi literatura română

Model

Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.

Timpul de lucru efectiv este de trei ore.

Viața la Bârlad, în clasa a V-a și a VI-a*, a fost la fel, cu deosebire că, din clasa a VI-a, a mai intrat unul în grupul nostru, Dinerman [...]. Acești ani au fost dintre cei mai frumoși. Acuma nu mai eram copii, eram adolescenți. Și, din multe cauze, eram, se poate spune, oameni mari. Oameni mari, dar cu toată frăgezimea sufletească a adolescenței. Eram oameni mari pentru că eram nu numai liberi, dar chiar lăsați de capul nostru. [...] Eram oameni mari, pentru că mai toți trecusem prin multe. Eu, de pildă, trecusem prin atâtea faze: atâtea locuri, școli, nenorociri etc. Eram oameni mari, pentru că pe-atunci nu eram îmbrăcați în uniformă și numerotați. Eram oameni mari, pentru că trebuia să administrăm noi, după capul nostru și cu multă dibăcie micile sume, de-acasă sau din lecții, cu care trăiam. (Odată, cumpărându-mi o carte de

25franci a lui Haeckel, despre originea omului, a trebuit să mă mut la altă gazdă și să mănânc la casap*, un fel la dejun și unul seara, așa că trei luni am suferit necontenit de foame, mai ales seara, când mă uitam cu jind la vitrinele băcăniilor și cofetăriilor). Și, mai ales, eram oameni mari, pentru că aveam idei, un ideal, pentru care trăiam. În adevăr, nu trăiam decât pentru acele idei, care erau singurul lucru important în viața noastră. [...]

Noi toată vremea discutam și puneam omenirea la cale. Citeam ca evanghelii cărțile – puține ce aveam. Puține, pentru că pe vremea aceea în provincie nu erau cărți și noi ni le procuram cu cele mai mari sacrificii, săraci cum eram. Niciodată n-am mai dus o așa viață de idei. Idei sărace poate, dar mare bogăție de idei de acestea sărace! Și cât era de bine pe-atunci, când aveam răspuns și dezlegare la toate problemele! [...] Primăvara, când se topea omătul, mergeam pe câmp și simțeam profunda melancolie a pârâiașelor și a nourilor albi subțiri de pe cerul înalt. Dar mai ales nopțile de martie când încă era omăt, dar venea o suflare de primăvară – acelea nu se pot uita! O altă fericire era grădina publică, mare ca o pădure, misterioasă, în care am auzit, într-o seară cu lună, după o zi de ploaie, un flaut dintre niște copaci. Iar în iunie, când preparam examenele, ne duceam să învățăm la grădină pe la patru dimineața.

Acasă la noi [...], pe ulițe, în natură, discutam, ne entuziasmam, visam viitorul omenirii, făceam poezie – și niciodată nu ne gândeam la noi, la viitorul nostru, la cariera noastră.

Totuși o frică ne întuneca adesea fericirea: bacalaureatul. Era așa de greu, auzeam, noi, provincialii, atâtea legende, încât ne speria sfârșitul liceului. Unii începuseră a se prepara – sau cel puțin a socoti câte cărți va trebui să știm pe de rost. Le socoteam cu... metrul, adică puse una peste alta cărțile, se făcea o coloană-naltă de un metru și ceva... Asta ne da mult de gândit!

Garabet Ibrăileanu, Amintiri

*Clasele a V-a şi a VI-a corespund primilor ani de liceu. *casap – (reg.) măcelar

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la textul dat.

1. Indică sensul din text al secvenței mă uitam cu jind.6 puncte 2. Menționează faptul care duce la schimbarea gazdei de către autor, așa cum reiese din textul dat.

6 puncte

Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă preocuparea faţă de problemele omenirii ţine cont sau nu de vârstă, raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras din

volumul Amintiri de Garabet Ibrăileanu, cât și la experiența personală sau culturală. 20 de puncte

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:

– formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a

două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente;14 puncte

– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de

exprimare, de ortografie și de punctuație), aşezarea în pagină, lizibilitatea.6 puncte

În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Comentează, în minimum 50 de cuvinte, textul de mai jos, evidenţiind relaţia dintre ideea poetică şi mijloacele artistice.

Vorbele noastre ne-au minţit.

Au spus prea mult, pierdut li-e înţelesul şi tremurul ecoului lor stins e.

Am vrut ce nu ne sta-n puteri: o poartă care nu ni s-a deschis,

lumea din gând de care n-am fost vrednici. Avânt răpus ca o privire de-ntuneric, – taină rămasă-n trup ca-ntr-un sicriu, – poate aşa a fost să fie:

pe dezbinate drumuri doi străini cu vina lor, respinşi de paradis, purtând căinţi pe urma unui vis.

Ion Vinea, Variantă

Notă

Pentru conținut, vei primi 6 puncte, iar pentru redactare, vei primi 4 puncte (utilizarea limbii literare – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; punctuaţia – 1 punct).

În vederea acordării punctajului pentru redactare, răspunsul trebuie să aibă minimum 50 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

SUBIECTUL al III-lea(30 de puncte)

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi de construcţie a unui personaj într-un text narativ studiat, aparținând lui Marin Preda.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales;

evidenţierea unei trăsături a personajului ales, prin două episoade/secvenţe comentate;

analiza a două elemente de structură, de compoziţie şi de limbaj, semnificative pentru construcția personajului din textul narativ studiat (de exemplu: acțiune, conflict, modalităţi de caracterizare, incipit, final, tehnici narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.).

Notă

Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.

Pentru conţinutul eseului, vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).

Pentru redactarea eseului, vei primi 12 puncte (existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; abilități de analiză și de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; așezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct).

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2020

Proba E. a)

Limba şi literatura română

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Model

Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic

Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.

Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem.

Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total obţinut pentru lucrare.

1.indicarea sensului din text al secvenței date (de exemplu: Sensul secvenței este a tânji după ceva, a-și dori etc.) – 4 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării,

2.menționarea faptului care duce la schimbarea gazdei de către autor (de exemplu: Autorul își schimbă gazda, deoarece cheltuiește banii pe o carte.) – 4 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct;

3.precizarea unei trăsături a anilor evocați de autor (de exemplu: bogăţia de idei, unicitatea etc.) – 2 puncte; justificarea răspunsului cu o secvență semnificativă din text (Și cât era de bine pe-atunci, când aveam răspuns și dezlegare la toate problemele! etc.) – 2 puncte; formularea răspunsului în

4.explicarea motivului pentru care bacalaureatul îi înspăimânta pe elevi (de exemplu: elevii auziseră mituri despre dificultatea examenului, aveau mult de citit etc.) – 4 puncte: explicare nuanțată – 4 puncte; încercare de explicare – 2 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării,

ortografie și punctuație – 1 punct6 puncte 5. – prezentarea unui aspect ce defineşte oamenii mari (de exemplu: independența, experiența de viață

etc.): prezentare adecvată şi nuanţată – 4 puncte; încercare de prezentare – 2 puncte4 puncte

– respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie

– câte 2 puncte pentru enunţarea oricăror două argumente adecvate opiniei formulate: enunțare clară,

câte 2 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente enunţate: dezvoltare clară, nuanţată – 2 p.; încercare de dezvoltare, schematism – 1 p.

2 x 2 puncte = 4 puncte

valorificarea textului în dezvoltarea oricărui argument – 3 p./simpla citare a unor secvenţe din text – 1 p.; raportarea la experiența personală sau culturală în dezvoltarea oricărui argument – 1 p.

utilizarea corectă a conectorilor în argumentare: utilizare adecvată – 2 p.; utilizare parţial

respectarea normelor limbii literare (0 –1 greşeli lexicale sau morfo-sintactice – 1 p.; 2 sau mai multe

respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0 – 1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 1 p.; 2

În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

comentarea adecvată și nuanțată, prin evidențierea relației dintre ideea poetică și mijloacele artistice – 6 puncte

comentarea textului, prin evidențierea ezitantă a relației dintre ideea poetică și mijloacele artistice – 3 puncte

simpla precizare a ideii poetice/a mijloacelor artistice sau tendință de generalizare – 1 punct

utilizarea limbii literare – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct (0–1 greşeli ortografice – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte); punctuaţia – 1 punct (0–1 greşeli

de punctuaţie – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte)4 puncte

În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 50 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

prezentare adecvată şi nuanţată – 6 puncte

prezentare ezitantă – 3 puncte

prezentare schematică sau superficială – 1 punct

evidenţierea unei trăsături a personajului ales, prin două episoade/secvenţe comentate 6 puncte

menţionarea oricărei trăsături a personajului ales – 2 puncte

ilustrarea trăsăturii menţionate prin două episoade/secvenţe comentate – 2 puncte + 2 puncte; simpla numire a unor episoade/secvenţe sau tendinţa de rezumare – 1 punct + 1 punct

− analiza oricăror două elemente de structură, de compoziție şi de limbaj, semnificative pentru

analiza fiecărui element ales, justificând relevanța acestuia pentru construcția personajului –

3 puncte; abordarea schematică, fără justificarea relevanței – 1 punct

relaţie adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi de valoare relevante – 3 puncte

relaţie parţial adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi parţial relevante – 2 puncte

schematism – 1 punct

utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului,

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.