Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2019

Proba E. d)

Chimie anorganică

Varianta 1

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I(30 de puncte)

Subiectul A.

Citiţi următoarele enunţuri. Dacă apreciaţi că enunţul este adevărat scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al enunţului şi litera A. Dacă apreciaţi că enunţul este fals scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al enunţului şi litera F.

Subiectul B.

Pentru fiecare item de mai jos, notaţi pe foaia de examen numărul de ordine al itemului însoţit de litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect.

1.Elementul chimic (E) al cărui ion pozitiv monovalent are configurația electronică1s22s22p6:

4.În hexacianoferatul(II) de fier(III), suma algebrică a numerelor de oxidare a elementelor chimice din ionul complex, este egală cu:

5.Culoarea soluției care se obține la barbotarea clorului în apă, după adăugarea a 2-3 picături de turnesol, este:

Subiectul C.

Scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al denumirii substanţei din coloana A însoţit de litera din coloana B, corespunzătoare unor proprietăţi fizice ale acesteia, la temperatură standard. Fiecărei cifre din coloana A îi corespunde o singură literădin coloana B.

3.hidroxid de sodiu c. solid, alb-argintiu în tăietură proaspătă

10 puncte

Numere atomice: H- 1; N- 7; O- 8; Cl- 17; Br- 35.

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

2.a. Scrieţi configuraţia electronică a atomului elementului (E), care are în învelişul electronic cu 4 electroni mai puţin decât atomul de neon.

b. Notaţi numărul straturilor complet ocupate cu electroni din învelişul electronic al atomului elementului (E).

3.a. Notați numărul electronilor de valență ai atomului de magneziu.

b. Modelaţi procesul de ionizare a atomului de magneziu, utilizând simbolul elementului chimic şi puncte pentru reprezentarea electronilor.

4.a. Modelaţi legăturile chimice din molecula de apă, utilizând simbolurile elementelor chimice şi puncte pentru reprezentarea electronilor.

5.a. Notaţi tipul interacţiunilor intermoleculare predominante dintre moleculele de apă, în stare lichidă.

b.Notaţi temperatura de fierbere a apei pure, exprimată în grade Celsius.

c.Scrieți formula chimică a unei substanțe anorganice care se dizolvă ușor în apă, la temperatură standard.

3 puncte

Subiectul E.

1.La încălzirea unui amestec de dioxid de mangan și iodură de potasiu, la care s-a adăugat acid sulfuric, pe pereții eprubetei s-au depus cristale de iod. Ecuația reacției care a avut loc este:

…MnO2 + …Kl + …H2SO4 …K2SO4 + … MnSO4 + …H2O + …I2.

3.Din 400 g soluție de clorură de sodiu, de concentrație procentuală masică 5%, se evaporă apă și se obține o soluție de concentrație procentuală masică 20%. Calculaţi masa de apă din soluţia finală, exprimatăîn grame.

4 puncte

4. Soluţia decolorantăobţinută din clor şi hidroxid de sodiu a fost numită apăde Javel de către Bertholet. a. Scrieți ecuația reacției dintre clor și hidroxidul de sodiu.

b. Calculaţi cantitatea de hidroxid de sodiu, exprimată în moli, necesară pentru obținerea a 59,6 g de hipoclorit

Numere atomice: H- 1; O- 8; Ne-10; Mg- 12.

Mase atomice: O- 16; Na- 23; Cl- 35,5.

1.Ecuaţia termochimică a reacţiei de ardere a n-pentanului (C5H12) este:

C5H12(l) + 8O2(g) 5CO2(g) + 6H2O(g). Variaţia de entalpie a acestei reacţii este rH0 = - 3243,6 kJ. Determinaţi entalpia molară de formare standard a n-pentanului, exprimată în kilojouli, utilizând entalpiile molare

3.Calculați masa de apă, exprimată în kilograme, care poate fi încălzită cu 200C, utilizând 8360 kJ. Se

5. Relația de ordine dintre entalpiile molare de formare standard a propinei și a propanului (C3H8) este:

fH0C3H4(g) > fH0C3H8(g)

a. Utilizați această relație pentru a stabili dacă reacția de hidrogenare a propinei pentru obținerea propanului, reprezentatăde ecuația termochimică:

C3H4(g) + 2H2(g) C3H8(g), rH0

Subiectul G.

1.Iodura de plumb (II), un precipitat de culoare galbenă, se poate obține prin tratarea azotatului de plumb(II) cu iodură de potasiu:

KClO3 KCl + 3/2O2

Determinaţi volumul de oxigen, exprimat în litri, măsurat la temperatura de 127°C şi presiunea 4 atm, care se

3.a. Calculaţi masa de clor, exprimată în grame, din 2 mol de clorură de potasiu.

b. Determinați volumul ocupat de 1,2044·1024 molecule de oxigen, exprimat în litri, măsurat în condiţii normale

4.Pentru o reacţie de tipul: A produși s-au obţinut următoarele date experimentale:

Calculaţi viteza medie de consum a reactantului A, în intervalul de timp 0 - 2 minute, exprimată în mol·L-1·s-1.

Mase atomice: H- 1; C- 12; O- 16; Cl- 35,5; K- 39. capă= 4,18 kJ·kg-1·K-1.

Constanta molarăa gazelor: R = 0,082 L.atm.mol-1.K-1.

Numărul lui Avogadro: N = 6,022·1023 mol-1 .

Volumul molar (condiții normale): V = 22,4 L.mol-1.

2 p
(30 de puncte)
15 puncte
2 p
2 p
2 p
5 p
4 p
Varianta 1
3 p
1 p
4 p
3 p
15 puncte

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2019

Proba E. d)

Chimie anorganică

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 1

Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului

5.a. notarea tipului de interacţiuni intermoleculare predominante dintre moleculele de apă, în stare lichidă: legături de hidrogen (1p)

b.notarea temperaturii de fierbere a apei pure: 100 °C (1p)

c.scrierea formulei chimice a oricărei substanțe anorganice care se dizolvă ușor în apă, la temperatură standard

(1p)

Subiectul E

1.a. scrierea ecuațiilor proceselor de reducere a manganului (1p) și de oxidare a iodului (1p)

b. notarea rolului dioxidului de mangan: agent oxidant (1p)

2.notarea coeficienților stoechiometrici ai ecuației reacției dintre dioxid de mangan și iodură de potasiu:

MnO2 + 2Kl + 2H2SO4 K2SO4 + MnSO4 + 2H2O + I2 3. raţionament corect (3p), calcule (1p), m(H2O) = 80 g

4.a. scrierea ecuației reacției dintre clor și hidroxidul de sodiu-pentru scrierea formulelor chimice ale reactanților și ale produșilor de reacție (1p), pentru notarea coeficienților stoechiometrici (1p)

5.scrierea ecuației care are loc la electroliza topiturii clorurii de sodiu-pentru scrierea formulelor chimice ale

reactanților și ale produșilor de reacție (1p), pentru notarea coeficienților stoechiometrici (1p)

SUBIECTUL al III - lea

Subiectul F

1. raţionament corect (1p), calcule (1p), fH0C5H12(l) = -173,5 kJ.mol-1

2. raţionament corect (1p), calcule (1p), Q = 16218 kJ

3. raţionament corect (1p), calcule (1p), m(H2O) = 100 kg

4. raţionament corect (4p), calcule (1p): rH0 = 3 rH10 + 4 rH02 - rH03 - rH04

5.a. notarea tipului reacției, rH0 < 0: reacție exotermă (2p)

b. precizarea hidrocarburii mai stabile: C3H8(g) (1p), justificare (1p)

Probă scrisă la chimie anorganică

Barem de evaluare şi de notare

Pagina 1 din 2

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

5. scrierea ecuațiilor reacțiilor din schemă:

CuSO4 + 2NaOH Cu(OH)2 + Na2SO4 - pentru scrierea formulelor chimice ale reactanților și ale produșilor de reacție (1p), pentru notarea coeficienților stoechiometrici (1p)

Cu(OH)2 + 4NH3 [Cu(NH3)4](OH)2 - pentru scrierea formulelor chimice ale reactanților și ale produșilor de reacție