Când, mici câmpulungeni ambițioși, Velculescu, Mișu, Vlădescu și cu mine am venit la București să cucerim cununile liceului Lazăr, așteptând să cucerim ceva mai târziu chiar orașul, ne-am dat curând seama de naivitatea noastră. [...]

Confruntarea cu Banciu a fost poate cea mai drastică. [...]

De la început ne-a luat în mână, ca o plasmă amorfă, să ne dea figura voită de el. Maculator, caiet de teme pe curat, caiet de extemporal, abonament în masă la Gazeta matematică! [...] La sfârșitul semestrului I: buzoieni, câmpulungeni, giurgiuveni, bucureșteni dispăruseră; eram lăzăriști, iar în această corporație închisă, o categorie de data aceasta nouă, cu o conștiință proprie și un sentiment neted de diferențiere: clasa lui Banciu, clasa V-a*, a anului 1910.

Rară, providențială întâlnire! Între un tânăr profesor, cu cea mai desăvârșită înzestrare de pedagog, dornic de a arăta ce poate, exasperat de un an de exil la Tulcea și o clasă nouă, rezultat al unei selecțiuni severe, gata să-i soarbă învățătura. Erau între noi și el simpatii misterioase, ca între anumite plante și soare. Eram făcuți să ne orientăm după el; era făcut să ne lumineze. [...]

El, probabil, vedea mai departe. Matematicile sunt un gen scris, nu oral. Valoare definitivă are aici numai ce pui pe hârtie, ce poți cântări și verifica. Mulți din matematicienii pe care îi frecventez par să nu cunoască acest lucru. Pentru ei, a străluci în conversații matematice înseamnă a face act de matematician, când în realitate lucrul nu are nicio importanță, ba chiar poate fi semnul unui supărător amatorism.

Astfel, Banciu a realizat cu noi foarte mult. Deseori seara, acum la bătrânețe, răsfoiesc anii de pe atunci ai Gazetei matematice. Ei bine, constat că aproape toți colaboram. Răsfoind deunăzi scrisorile pe care Victor Dumitrescu le primea în vacanță de la colegii lui, îmi dau seama că Banciu reușise să ne impună o trăire matematică aproape exclusivă. Centrul existenței noastre era coperta Gazetei matematice, aceea în care se oglindea soarta soluțiilor noastre. Primirea unei soluții trimise ne crea un fel de exaltare. Refuzul ei ne cufunda în lungi melancolii.

Pentru mine, care am îmbrățișat matematicile, înțelegeți că Banciu a fost ceva mai mult ca pentru voi. A fost maestrul, omul care m-a format, de la care am învățat esențialul.

Ceilalți profesori de matematici, inclusiv cei de la Universitate, nu m-au învățat, m-au informat. Banciu însă mi-a trecut simțul lui de rigoare, mi-a sădit afectul matematic, emoția în fața frumuseții unei teoreme și patima cercetării, fără de care nu poți fi matematician.

Ion Barbu, Sub constelațiile numerelor

*În perioada în care autorul a fost elev, clasa a V-a corespundea actualei clase a IX-a.

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la textul dat.

1. Indică sensul din text al secvenţei să-i soarbă învățătura.6 puncte

Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

B.Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă profesorii influenţează sau nu elevii în alegerea carierei, raportându-te atât la informațiile din fragmentul dat, cât şi la experienţa personală

sau culturală.20 de puncte

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:

– formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a

două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente;14 puncte

– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de

exprimare, de ortografie și de punctuație), aşezarea în pagină, lizibilitatea.6 puncte

În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Comentează, în minimum 50 de cuvinte, fragmentul de mai jos, evidenţiind relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice.

Zilele albe, iată, au început să plece,

Ca nişte bărci tăcute, pornind fără lopeţi.

În ţărm se face seară, şi steaua-n cerul rece Păzeşte cripta nopţii cu candeli şi peceţi.

În şirul vieţii noastre întreg, se face seară,

Oseară fără sunet, nici vânt, nici amintiri. Ieri a plecat o barcă, azi alte bărci plecară, Convoi de goluri strâmpte* pe undele subţiri.

Tudor Arghezi, Toamnă de suflet

*strâmpt – arhaism fonetic, licenţă poetică argheziană

Notă

Pentru conținut, vei primi 6 puncte, iar pentru redactare, vei primi 4 puncte (utilizarea limbii literare – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; punctuaţia – 1 punct).

În vederea acordării punctajului pentru redactare, răspunsul trebuie să aibă minimum 50 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți relaţia dintre două personaje într-un roman interbelic studiat.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al celor două personaje alese;

evidențierea evoluției relației dintre cele două personaje alese, prin două episoade/secvențe comentate;

analiza a două componente de structură, de compoziţie şi de limbaj, semnificative pentru evoluția relației dintre personaje (de exemplu: acțiune, conflict, relaţii temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, instanțele comunicării narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.)

Notă

Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.

Pentru conţinutul eseului, vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).

Pentru redactarea eseului, vei primi 12 puncte (existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; abilități de analiză și de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; așezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct).

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2019

Proba E. a)

Limba şi literatura română

Clasa a XII-a

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Simulare

Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocațională – Profilul pedagogic

Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.

Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem.

Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total obţinut pentru lucrare.

1.indicarea sensului din text al secvenței date (de exemplu: Secvența indică dorinţa de cunoaştere/nevoia de învăţare.) – 4 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea

2.menționarea localităţii din care autorul vine la Bucureşti (Localitatea din care autorul vine la Bucureşti este Câmpulung.) – 4 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea

3.precizarea unei caracteristici a unui matematician autentic, de exemplu: rigoarea/pasiunea cercetării/emoţia generată de o teoremă etc. – 2 puncte; justificarea răspunsului cu o secvență relevantă din text (de exemplu: „Banciu însă mi-a trecut simțul lui de rigoare, mi-a sădit afectul matematic, emoția în fața frumuseții unei teoreme și patima cercetării, fără de care nu poți fi matematician” etc.) – 2 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea

4.explicarea motivului pentru care profesorul Banciu a reprezentat mai mult pentru autor decât pentru colegii săi, de exemplu: autorul a urmat o carieră în domeniul matematicii/profesorul de matematică i-a fost un model etc. – 4 puncte: explicare nuanțată – 4 puncte; încercare de explicare

– 2 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și

5.prezentarea transformării care se petrece cu elevii în primul semestru din clasa a V-a, valorificând textul dat (de exemplu: elevii capătă conştiinţa valorii proprii/sentimentul apartenenţei la un grup, dar şi pe acela al diferenţierii etc.): prezentare adecvată şi nuanţată – 4 puncte; abordare schematică,

ezitantă – 2 puncte; încercare de prezentare – 1 punct4 puncte

– respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct; corectitudinea exprimării,

B. (20 de puncte)

formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție1 punct

– câte 2 puncte pentru enunţarea oricăror două argumente adecvate opiniei formulate

2 x 2 puncte = 4 puncte

câte 2 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente enunţate: dezvoltare clară, nuanţată – 2 p.; încercare de dezvoltare, schematism – 1 p.

2 x 2 puncte = 4 puncte

raportarea la text în dezvoltarea oricărui argument – 3 p.; raportarea la experiența personală sau

utilizarea corectă a conectorilor în argumentare: utilizare adecvată – 2 p.; utilizare parţial

respectarea normelor limbii literare (0–1 greşeli lexicale sau morfo-sintactice – 1 p.; 2 sau mai multe

respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0–1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 1 p.; 2

Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

comentarea adecvată și nuanțată, prin evidențierea relației dintre ideea poetică și mijloacele artistice – 6 puncte

comentarea textului, prin evidențierea ezitantă a relației dintre ideea poetică și mijloacele artistice – 3 puncte

simpla precizare a ideii poetice/a mijloacelor artistice sau tendință de generalizare – 1 punct

utilizarea limbii literare – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct (0–1 greşeli ortografice – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte); punctuaţia – 1 punct (0–1 greşeli

de punctuaţie – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte)4 puncte

În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 50 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Conţinut – 18 puncte

– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecăruia dintre cele două personaje

2 x 3 puncte = 6 puncte

prezentare clară, nuanțată: 3 puncte;

schematism în prezentarea statutului personajului: 1 punct

evidențierea evoluției relației dintre cele două personaje, prin referire la două episoade/secvențe

prezentarea evoluției relației dintre personaje: 2 puncte

ilustrarea evoluției relației dintre personaje, prin oricare două episoade/secvențe comentate:

2 puncte + 2 puncte = 4 puncte; simpla numire a unor episoade/secvenţe sau tendinţa de rezumare: 1 punct + 1 punct = 2 puncte

câte 3 puncte pentru analiza oricăror două componente de structură, de compoziție şi de limbaj

analiza fiecărei componente alese, justificând relevanța acesteia pentru evoluția relației dintre personaje: 3 puncte; analiza fiecărei componente, fără justificarea relevanţei: 2 puncte; abordarea schematică: 1 punct

relaţie adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi de valoare relevante – 3 puncte

relaţie parţial adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi parţial relevante – 2 puncte

schematism – 1 punct

utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului,

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.