Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat național 2019

Proba E. d)

Sociologie

Model

Profilul umanist din filiera teoretică.

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I(30 de puncte)

Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1.Organizaţia care are drept scop cucerirea puterii guvernamentale este:

a.familia

b.educația

c.partidul politic

d.ONG-ul

2.Forma instituțională a religiei este:

a.biserica

b.profanul

c.sacrul

d.comunitatea

3.Principiul suveranităţii naţionale, ca principiu al statului democratic, se referă la:

a.domnia legii

b.consacrarea drepturilor fundamentale ale omului

c.separarea puterilor în stat

d.dreptul statului de a-şi fixa propriile reguli

4.Practica prin care o persoană este dezavantajată în societate din cauza apartenenței acesteia la o minoritate etnică, este o formă de:

a.normalitate

b.misoginism

c.coeziune

d.discriminare

5.O formă gravă de infracţiune este:

a.furtişagul

b.traficul de droguri de mare risc

c.obţinerea de profit

d.tulburarea liniştii publice

6.Solicitarea de cadouri de către un funcţionar public pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu este un act de:

a.justiție

b.corupţie

c.sărăcie

d.impietate

7.Partenerii unui cuplu care nu doresc să se căsătorească, pot alege ca mod de a trăi împreună:

a.celibatul

b.mariajul

c.uniunea consensuală

d.divorțul

Probă scrisă la sociologie

Model

Pagina 1 din 3

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

8.Valorile și comportamentele dobândite de un copil prin participarea la o excursie de studiu, sunt considerate ca fiind parte a educației:

a.informale

b.non-formale

c.formale

d.oficiale

9.O comunitate de persoane care derulează constant activități caritabile, își poate legifera, formaliza și eficientiza munca, înființând:

a.un grup de prieteni

b.un grup informal

c.un cabinet de miniștri

d.o organizație nonguvernamentală

10.Dacă o instituție monopolizează viața membrilor săi, atunci aceasta este o instituție:

a.neoficială

b.totală

c.de binefacere

d.tolerantă

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

A.În coloana din stânga sunt enumerate concepte privitoare la stadiile socializării, iar în coloana din dreapta sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la acestea. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra corespunzătoare din coloana din dreapta.

a.

Socializare primară

1.

Constă în însușirea unor modele culturale și normative de-a

 

 

 

lungul întregii vieți a unui individ.

b.

Socializare secundară

2.

Înseamnă renunțarea la anumite valori, credințe, obiceiuri,

 

 

 

norme și acceptarea altora noi.

c.

Socializare continuă

3.

Constă în deprinderea limbajului, respectiv a normelor și

 

 

 

valorilor sociale de bază.

d.

Resocializare

4.

Face referire la schimbarea structurii unui sistem social.

 

 

5.

Presupune învățarea normelor și valorilor de la instanțe de

 

 

 

socializare precum: școala, grupul de prieteni, grupul de

 

 

 

adulți etc.

12 puncte

B.Citiți, cu atenție, textul de mai jos:

Familia ca instituție socială, are o istorie care se confundă cu evoluția civilizației umane, fiind unicul grup social în care legăturile de dragoste și consangvinitate capătă o importanță primordială, prin interacțiunile multiple și determinante între toţi membrii ei. În această matrice de relații, valori și sentimente, copilul primeşte forța şi imboldul principal al dezvoltării sale.

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe:

 

1. Formulați idea principală a textului.

2 puncte

2. Explicaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, modul specific în care interacţionează două

concepte sociologice la care face referire textul.

10 puncte

3. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia infracționalitatea

poate fi o consecință a sărăciei.3 puncte

4. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a egalităţii de şanse în

societatea contemporană.

3 puncte

 

 

Probă scrisă la sociologie

Model

Pagina 2 din 3

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe:

 

 

1.

Precizaţi înțelesul noţiunii de structură socială.

4 puncte

2.

Enumeraţi două caracteristici ale grupului de similaritate sau de egali.

6 puncte

3.Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii relaţii sociale şi climat psiho-social, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei.

 

 

10 puncte

4.

Ilustraţi, printr-un exemplu concret, modul în care fiecărui status şi rol îi sunt corelate drepturi şi

 

obligaţii specifice.

4 puncte

5.

Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, afirmaţia potrivit căreia apartenenţa la grup este o

 

componentă importantă a identităţii sociale a unui individ.

6 puncte

Probă scrisă la sociologie

Model

Pagina 3 din 3

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat național 2019

Proba E. d)

Sociologie

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Model

Profilul umanist din filiera teoretică.

Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10.

 

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

 

 

 

 

câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel:

 

 

1-c, 2-a, 3-d, 4-d, 5-b, 6-b, 7-c, 8-b, 9-d, 10-b

10x3p= 30 puncte

 

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

 

A.

 

 

 

câte 3 puncte pentru fiecare asociere corectă, astfel:

 

 

 

a-3

 

 

 

b-5

 

 

 

c-1

 

 

 

d-2

4x3p=12 puncte

 

B.

 

 

 

 

1. formularea ideii principale a textului

2 puncte

2. - câte 1 punct pentru menționarea fiecăruia dintre cele două concepte sociologice la care face

referire textul

2x1p=2 puncte

- explicarea modului specific în care interacţionează conceptele menționate

4 puncte

- coerenţa textului redactat

2 puncte

- încadrarea în limita de spaţiu precizată

2 puncte

3. construirea unui argument care să confirme sau să infirme ipoteza dată

3 puncte

4. prezentarea unui punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a egalităţii de şanse

în societatea contemporană

3 puncte

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

 

1. precizarea înţelesului noţiunii de structură socială

4 puncte

2. câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două caracteristici ale grupului de similaritate sau

de egali

2x3p= 6 puncte

3.- câte 1 punct pentru utilizarea fiecăruia dintre termenii daţi în sensul specific sociologiei 2x1p= 2 puncte

- evidenţierea unei corelaţii existente între termenii daţi (de exemplu, tipul de climat psiho-

social este furnizat de tipul de relaţii sociale existente într-un anumit grup)

4 puncte

- coerenţa textului redactat

2 puncte

- încadrarea în limita de spaţiu precizată

2 puncte

4. ilustrarea, printr-un exemplu concret, a modului în care fiecărui status şi

rol îi sunt corelate

drepturi şi obligaţii specifice

4 puncte

5.- argumentarea afirmaţiei potrivit căreia apartenenţa la grup este o componentă importantă a

identităţii sociale a unui individ

4 puncte

- încadrarea în limita de spaţiu precizată

2 puncte

Probă scrisă la sociologie

Model

Barem de evaluare şi de notare