Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat național 2019

Proba E. d)

Sociologie

Varianta 4

Profilul umanist din filiera teoretică.

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I(30 de puncte)

Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1.Familia:

a.poate fi abordată ca instituție socială și ca grup mic

b.are o singură funcție, cea de socializare

c.nu poate asigura socializarea primară

d.nu se constituie pe baza similarității valorilor

2.Căsătoria din dragoste este specifică societății:

a.sclavagiste

b.moderne

c.medievale

d.tradiționale

3.Partidele politice:

a.constituie puterea judecătorească

b.urmăresc obținerea de profit

c.realizează educația formală

d.vizează obținerea puterii politice

4.Discriminarea ca problemă socială înseamnă:

a.obținerea de foloase necuvenite

b.un fenomen de ”disprețuire a celui care este altfel”

c.recompense acordate în funcție de merite

d.absența resurselor necesare traiului

5.O formă de conflict social colectiv este:

a.concurența dintre doi elevi participanți la o olimpiadă școlară

b.concursul pentru ocuparea unui post într-o companie

c.tulburarea liniștii publice de către un individ

d.greva angajaților dintr-o companie

6.Corupţia:

a.presupune existența unei relații de complicitate între două persoane

b.este un fenomen cu totul nou în societatea contemporană

c.nu încalcă normele și valorile sociale

d.este specifică doar persoanei care dorește să obțină anumite avantaje

7.Principiul delegării puterii prevede că:

a.există o distribuire largă a puterii între mai multe persoane și instituții

b.statul decide liber în problemele sale interne și externe

c.poporul guvernează prin reprezentanți aleși

d.într-un stat de drept domnește anarhia

Pagina 1 din 3

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

8.Statul social se caracterizează prin:

a.exercitarea puterii politice în scopul subordonării celorlalte structuri sociale

b.existența unei autorități de tip totalitar

c.creșterea riscurilor sociale pentru cetățeni

d.implementarea unor programe de protecție socială, garantarea drepturilor și libertăților

9.ONG-urile:

a.derulează campaniile electorale

b.urmăresc obținerea puterii politice

c.apără drepturile și promovează interesele cetățenești

d.sunt instituții guvernamentale

10.Delincvența în rândul minorilor include, cel mai adesea, fapte precum:

a.criminalitatea

b.furtișaguri și tulburarea liniștii publice

c.spionaj transfrontalier

d.atentate la adresa siguranței naționale

A.În coloana din stânga sunt enumerate concepte privitoare la socializare, iar în coloana din dreapta sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la acestea. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra corespunzătoare din coloana din dreapta.

12 puncte

B.Citiți, cu atenție, textul de mai jos:

Din punct de vedere sociologic, problemele sociale nu pot fi luate în considerare decât în contextul unor definiţii sociale, deoarece în majoritatea societăţilor există un conflict normativ între valori şi comportamente. Astfel, dacă anumite medii sociale încurajează tendinţele de nonconformitate, unii indivizi care manifestă un comportament care le-a fost tolerat sau permis în anumite contexte sociale și în grupurile din care fac parte, consideră legitim să se comporte identic şi în alte contexte.

2. Explicaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, modul specific în care interacţionează două

coeziune al grupului tinde să crească dacă acesta este amenințat din exterior. 3 puncte

4. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la faptul că marginalizarea este, în principal, urmarea comportamentelor neconforme cu regulile de organizare a vieții cotidiene și cu

Pagina 2 din 3

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Pagina 3 din 3

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat național 2019

Proba E. d)

Sociologie

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 4

Profilul umanist din filiera teoretică.

Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10.

2. - câte 1 punct pentru menționarea fiecăruia dintre cele două concepte sociologice la care face

4.prezentarea unui punct de vedere personal referitor la faptul că marginalizarea este, în principal, urmarea comportamentelor neconforme cu regulile de organizare a vieții cotidiene și

2. câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două caracteristici ale claselor sociale

2x3p= 6 puncte

3.- câte 1 punct pentru utilizarea fiecăruia dintre termenii daţi în sensul specific sociologiei 2x1p= 2 puncte

4. ilustrarea, printr-un exemplu concret, a modului în care unui status i se pot asocia mai multe

5.- argumentarea afirmaţiei potrivit căreia relațiile interpersonale pot afecta pozitiv sau negativ