Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat național 2019

Proba E. d)

Psihologie

Model

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I(30 de puncte)

Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1.Imaginea senzorială este:

a.complexă şi schematică

b.simplă şi primară

c.simplă şi secundară

d.secundară şi schematică

2.Dacă simultan avem o imagine despre culoarea, forma şi mirosul unei flori, avem o:

a.percepţie

b.senzaţie

c.reprezentare

d.imaginaţie

3.Reprezentarea însuşirilor fizice ale unei persoane implică preponderent:

a.atenția

b.limbajul

c.memoria

d.voinţa

4.Un adolescent care afirmă că are nevoie de un computer performant, își exprimă o trebuință:

a.secundară (dobândită)

b.a cărei nesatisfacere îi periclitează în mod cert integritatea fizică

c.primară (înnăscută)

d.imposibil de satisfăcut

5.Rolul de comunicare al expresiilor emoţionale presupune:

a.influenţarea conduitei altora în vederea săvârşirii unor acte

b.autoreglarea în vederea adaptării

c.a da naştere unor stări afective colective

d.a face cunoscută în exterior starea afectivă trăită de o persoană

6.Capacitatea unei persoane de a-şi concentra simultan atenţia asupra a doi sau mai mulţi stimuli se numeşte:

a.distributivitate

b.concentrare

c.stabilitate

d.sugestibilitate

7.Andrei este recunoscut de colegii săi ca fiind tenace, capabil să-şi menţină efortul voluntar atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului fixat. Prin urmare Andrei este:

a.prompt

b.independent

c.perseverent

d.mobil

Probă scrisă la psihologie

Model

 

Pagina 1 din 3

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

8.Ca element stabil al conduitei unei persoane, ceea ce o caracterizează şi o diferenţiază de o altă persoană, personalitatea:

a.se formează începând cu vârsta şcolarităţii, sub influenţa educaţiei formale

b.este nativă, fiind o setare genetică

c.se formează începând de la naştere

d.debutează în adolescenţă, odată cu începutul procesului de maturizare

9.Mircea este pasionat de echitaţie şi are tendinţa constantă de a o practica. Din punct de vedere motivaţional, plăcerea de a face echitaţie este:

a.o convingere

b.un interes

c.o trebuinţă organică

d.o trebuinţă materială

10.Andreea a aflat că a luat locul I la concursul de şah organizat de şcoala sa. Bucuria resimţită este considerată:

a.sentiment

b.pasiune

c.emoţie

d.dispoziție

SUBIECTUL al II-lea(30 de puncte)

A. În coloana din stânga sunt enumerate funcții ale limbajului, iar în coloana din dreapta sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la acestea. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra corespunzătoare din coloana din dreapta.

a.

Persuasivă

1.

Constă în asigurarea transmiterii informației de la o

 

 

 

persoană la alta.

b.

Dialectică

2.

Constă în inducerea la o altă persoană a unor idei și

 

 

 

stări emoționale.

c.

Ludică

3.

Constă în substituirea unor obiecte, fenomene, relații

 

 

 

prin formule verbale sau alte semne.

d.

De comunicare

4.

Constă în prezentarea de argumente pro și contra unei

 

 

 

teze, în cadrul unei dezbateri colective, fiind calea

 

 

 

principală prin care teza poate fi elucidată.

 

 

5.

Presupune asociații verbale de efect, ritmică, ciocniri de

 

 

 

sensuri etc., mergând până la construcția artistică.

12 puncte

B.

Citiți, cu atenție, textul de mai jos:

Imaginația se construiește înlăuntrul gândirii, fiind absolut necesară acesteia, iar gândirea se articulează într-o zonă centrală a câmpului imaginativ, ambele mijlocindu-se una pe alta.

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe:

 

1.

Menționați două procese psihice la care face referire, în mod explicit, textul.

4 puncte

2.

Precizați trei caracteristici ale unuia dintre procesele menționate la punctul 1.

6 puncte

3.

Construiți un exemplu prin care să ilustrați unul dintre procedeele imaginative.

4 puncte

4.

Argumentaţi, în aproximativ cinci rânduri, utilitatea operațiilor algoritmice.

4 puncte

Probă scrisă la psihologie

Model

 

Pagina 2 din 3

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

Citiți, cu atenție, următorul text:

 

Parcă îl vedea pe bătrânul Conte de Dorincourt stând în marea bibliotecă a castelului, singur şi bolnav, înconjurat de lux şi de bogăţii dar neiubit de nimeni, pentru că în lunga lui viaţă nu iubise pe nimeni, în afară de sine însuşi; fusese egoist, indulgent numai cu sine, puternic şi irascibil; a avut o singură idee: pe lumea asta nu exista decât Contele de Dorincourt şi capriciile lui, în rest nu-i păsa nici cât negru sub unghie de alţii; toate bogăţiile şi toată influenţa lui, absolut toate derivau din numele lui şi serveau numai ca el să-şi satisfacă orice trăsnaie. Acum era un om bătrân şi din toată superbia lui de altădată nu mai rămăsese decât o sănătate precară şi o ranchiună faţă de lumea care nu-l iubea deloc. În ciuda splendorii bogăţiilor lui, nu era o altă persoană mai nepopulară şi mai singură decât Contele de Dorincourt. Ar fi vrut să-şi umple castelul cu oaspeţi. Putea să dea cele mai fastuoase banchete şi să organizeze cele mai formidabile partide de vânătoare, dar ştia bine că acei care acceptau invitaţiile lui se temeau de mânia lui şi de observaţiile lui sarcastice şi răutăcioase. Avea o limbă ascuţită şi o cruzime înnăscută, care îl împingea să se distreze când se afla în faţa persoanelor mai sensibile, mai puţin orgolioase sau mai timide.

(Frances H. Burnett, Micul Lord)

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe:

A. Considerați că de Dorincourt era o persoană extravertită? Precizați, prin apel la text, două

motive prin care să susțineți răspunsul dat.

8 puncte

B.Textul precizează despre Conte că acesta a avut o singură idee: pe lumea asta nu exista decât Contele de Dorincourt şi capriciile lui. Menționați două motive care susţin acest fapt. 6 puncte

C.Prezentați, în aproximativ jumătate de pagină, caracterul Contelui de Dorincourt, conform teoriei lui G.W. Allport, evidențiind o trăsătură cardinală și două trăsături principale ale

caracterului acesteia.10 puncte D. Formulaţi un argument prin care să respingeţi afirmaţia potrivit căreia trăsăturile de caracter

sunt înnăscute.

6 puncte

Probă scrisă la psihologie

Model

 

Pagina 3 din 3

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat național 2019

Proba E. d)

Psihologie

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Model

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar

Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10.

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel:

 

 

1-b, 2-a, 3-c, 4-a, 5-d, 6-a, 7-c, 8-c, 9-b, 10-c.

10x3p=30 puncte

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

A. câte 3 puncte pentru fiecare asociere corectă, astfel:

 

 

a-2

 

 

b-4

 

 

c-5

 

 

d-1

4x3p=12 puncte

 

B.

1.câte 2 puncte pentru menţionarea oricăror două procese psihice la care face referire textul 2x2p=4 puncte

2.câte 2 puncte pentru precizarea oricăror trei caracteristici ale unuia dintre procesele menționate

la punctul 1

3x2p=6 puncte

3. construirea unui exemplu care să ilustreze unul dintre procedeele imaginative

4 puncte

4. - argumentarea utilităţii operațiilor algoritmice

3 puncte

- încadrarea în limita de spaţiu precizată

1 punct

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

A. - menționarea unui răspuns în concordanță cu informațiile din text (de exemplu: Contele de

Dorincourt nu este o persoană extravertită)2 puncte

- câte 3 puncte pentru precizarea, prin apel la text, a oricăror două motive prin care se susține

răspunsul dat2x3p=6 puncte B. câte 3 puncte pentru menționarea, pe baza textului dat, a oricăror două motive care susţin faptul că de Dorincourt a avut o singură idee: pe lumea asta nu exista decât Contele de

Dorincourt şi capriciile lui

2x3p=6 puncte

C. - evidențierea unei trăsături cardinale a caracterului Contelui de Dorincourt

2 puncte

- câte 2 puncte pentru evidențierea oricăror două trăsături principale

2x2p=4 puncte

- coerența prezentării

2 puncte

- încadrarea în limita de spaţiu precizată

2 puncte

D. formularea unui argument prin care se respinge afirmaţia dată

6 puncte

Probă scrisă la psihologie

Model

Barem de evaluare şi de notare

Pagina 1 din 1