Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat național 2019

Proba E. d)

Psihologie

Varianta 4

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I(30 de puncte)

Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1.Senzaţiile:

a.se produc numai în prezenţa stimulilor

b.sunt procese psihice reglatorii

c.redau totalitatea însuşirilor unui obiect

d.sunt procese de cunoaştere complexe

2.Spre deosebire de reprezentare, percepţia:

a.este un proces psihic cognitiv superior

b.redă doar însuşiri caracteristice

c.se produce în prezenţa stimulilor

d.redă schematic însuşirile unei clase de obiecte

3.Reprezentarea caisului din livada bunicilor:

a.redă schematic însuşirile concrete ale caisului

b.se produce numai în mod involuntar

c.se produce numai în mod voluntar

d.este posibilă doar în prezența caisului

4.Reprezintă un fenomen psihic ce stimulează şi susţine energetic desfăşurarea activităţilor:

a.gândirea

b.memoria

c.percepţia

d.motivaţia

5.Procesele psihice afective:

a.generează întotdeauna detensionarea subiectului

b.redau relaţia dintre subiect şi obiect

c.reflectă doar particularităţile subiectului

d.reflectă doar particularităţile obiectului

6.În sala de lectură a bibliotecii, unde Irina este cufundată în studiu, aceasta îşi orientează pentru un moment atenţia către uşa deschisă brusc de către o persoană nou-venită. Forma atenţiei declanşată în acest caz este:

a.postvoluntară

b.internă

c.voluntară

d.involuntară

7.Calitatea voinţei care constă în rapiditatea cu care o persoană deliberează într-o situaţie complexă şi urgentă, adoptând hotărârea potrivită, este:

a.independenţa

b.perseverenţa

c.promptitudinea

d.fermitatea

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

8.Face parte din categoria atitudinilor creative:

a.încrederea în forţele proprii

b.rezistenţa la schimbare

c.opacitatea la nou

d.conformismul intelectual

9.Forma motivaţiei produsă de stimulări premiale, care se soldează cu efecte benefice, contribuind la menţinerea şi consolidarea statutului socio-profesional este reprezentată de motivaţia:

a.voluntară

b.pozitivă

c.intrinsecă

d.negativă

10.Ca trăire afectivă, datoria reprezintă:

a.un afect

b.un sentiment

c.o emoţie curentă

d.o dispoziţie afectivă

În coloana din stânga sunt enumerate funcţii ale limbajului, iar în coloana din dreapta sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la acestea. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra corespunzătoare din coloana din dreapta.

12 puncte

B.

Citiți, cu atenție, textul de mai jos:

Procedeele imaginaţiei, aplicate asupra unor date de memorat, echivalează cu un grad sporit de activism al subiectului, ceea ce contribuie la creşterea productivităţii memoriei.

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe:

1. Menționați două procese psihice la care face referire, în mod explicit, textul.4 puncte

2. Precizați trei caracteristici ale unuia dintre procesele psihice menționate la punctul 1.

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Încă din copilărie, Mircea Eliade îşi dovedeşte înclinaţia către cultură, fiind pasionat de tot ceea ce însemna carte. Practic, universul său este redus la lumea cărţilor pe care le devorează cu

opasiune ieşită din comun, în ciuda efectelor negative asupra sănătăţii sale. Îşi creează astfel un fel de univers paralel, în care el putea exista liber, fără a fi presat de obligaţiile şi responsabilităţile lumii exterioare. (…)

Adolescenţa lui Mircea Eliade nu înseamnă distracţie, întâlniri cu fetele, dans ori alte activităţi specifice vârstei. Considerate pierdere de vreme, ele sunt înlocuite cu studiul intens ce devine un mod de existenţă. Eliade nu renunţă la ritmul galopant pe care şi l-a impus, considerând că spiritul primează în faţa trupului. Parcă se află într-un fel de transă, lumea cărţilor are un efect hipnotic, atrăgându-l ca un magnet. Mansarda devine locul ideal ce îi conferă linişte şi inspiraţie creatoare, un fel de refugiu într-o altă dimensiune, cea a cunoaşterii. (…)

Timiditatea sa în societate este provocată de faptul că nu o cunoaşte cu adevărat, având în vedere refugiul în propriul univers cultural. Nici aspectul fizic nu prea îl ajută să se integreze, creându-i complexele specifice vârstei: ,,tuns cu maşina în cap, cu lentile din ce în ce mai groase, cu faţa plină de coşuri şi cu tuleie roşcate…mă vedeam şi mai urât decât eram.” În aceste condiţii, adolescentul îşi doreşte singurătatea absolută, simţindu-se diferit faţă de ceilalţi. (…)

Solitudinea devine un scut care îl protejează de cei din afară, însă omul Eliade ajunge să tânjească după prietenie, dragoste, comunicare. Îşi doreşte să iasă din carapace şi să găsească împlinirea afectivă, nu numai pe cea intelectuală, condiţia sa de solitar devenind apăsătoare.

(Dragomir Marian - Memorii. Adolescenţa lui Mircea Eliade – itinerariu spiritual)

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe:

A. Menţionaţi, conform teoriei lui C.G. Jung, tipul temperamental al lui Mircea Eliade. Precizați, din

text, două idei/afirmații prin care să justificați răspunsul dat.6 puncte B. Considerați că Mircea Eliade era o persoană încrezătoare în sine? Precizați, prin apel la text,

un motiv prin care să susțineți răspunsul dat.4 puncte C. Textul precizează faptul că pentru Eliade spiritul primează în faţa trupului. Menționați, pe baza

D.Prezentați, în aproximativ o jumătate de pagină, caracterul lui Mircea Eliade, conform teoriei lui G.W. Allport, evidențiind o trăsătură cardinală și două trăsături principale ale caracterului

acestuia.10 puncte E. Formulaţi un argument prin care să respingeţi afirmaţia potrivit căreia trăsăturile

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat național 2019

Proba E. d)

Psihologie

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 4

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar

Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10.

B.

1.câte 2 puncte pentru menţionarea oricăror două procese psihice la care face referire textul 2x2p=4 puncte

2.câte 2 puncte pentru precizarea oricăror trei caracteristici ale unuia dintre procesele psihice

A. - menţionarea tipului temperamental al lui Mircea Eliade, conform teoriei lui C.G.Jung

(introvertit)2 puncte - câte 2 puncte pentru precizarea, din text, a oricăror două idei/afirmații prin care se justifică

răspunsul dat2x2p=4 puncte B. - menționarea unui răspuns în concordanță cu informațiile din text (de exemplu: Mircea Eliade

C. câte 3 puncte pentru menționarea, pe baza textului dat, a oricăror două motive care susţin