Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat național 2019

Proba E. d)

Logică, argumentare și comunicare

Model

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I(30 de puncte)

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1.Operația logică prin care o propoziție este derivată din alte propoziții se numește:

a.distribuire a termenilor

b.raționament

c.definire

d.clasificare

2.Într-o inferență deductivă concluzia are:

a.întotdeauna, un grad de generalitate mai mic decât cel al premiselor

b.întotdeauna, un grad de generalitate egal cu cel al premiselor

c.un grad de generalitate cel mult egal cu cel al premiselor

d.un grad de generalitate mai mare decât cel al premiselor

3.Termenii Paris și Roma se află în raport de:

a.contrarietate

b.ordonare

c.identitate

d.încrucișare

4.Subiectul logic al propoziției Niciun elev care învață bine nu este corigent este:

a.elev

b.elev care învață

c.elev care învață bine

d.niciun elev care învață bine

5.Într-o inferență deductivă imediată validă:

a.termenii distribuiți în premisă sunt întotdeauna distribuiți și în concluzie

b.termenii distribuiți în concluzie sunt întotdeauna distribuiți și în premisă

c.termenii distribuiți în premisă nu pot fi distribuiți și în concluzie

d.termenii nedistribuiți în concluzie nu pot fi distribuiți în premisă

6.Din punct de vedere intensional, termenul intelectual este:

a.negativ

b.distributiv

c.general

d.pozitiv

7.Inducția incompletă:

a.este o inducție completă căreia îi lipsește o premisă

b.este o inducție completă căreia îi lipsește concluzia

c.este un raționament prin care se trece de la toate cazurile la unele cazuri

d.este un raționament prin care se trece de la unele cazuri la toate cazurile

Probă scrisă la logică, argumentare și comunicare

Model

Pagina 1 din 3

 

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

8.Un exemplu de inducție completă este următorul raționament:

a.Dacă unii dintre colegii mei sunt fericiți, atunci toți colegii mei sunt fericiți.

b.Dacă toți oamenii sunt fericiți, atunci unii oameni sunt fericiți.

c.Dacă unii oameni sunt fericiți, atunci alți oameni sunt nefericiți.

d.Dacă fiecare dintre colegii mei este fericit, atunci toți colegii mei sunt fericiți.

9.Seria de termeni corect ordonați crescător, în funcție de intensiunea lor, este:

a.vertebrat, pisică, mamifer, felină

b.vertebrat, felină, pisică, mamifer

c.vertebrat, mamifer, felină, pisică

d.pisică, felină, mamifer, vertebrat

10.Propoziția Toți elevii care au participat la olimpiadele școlare sunt merituoși este:

a.universală afirmativă

b.universală negativă

c.particulară afirmativă

d.particulară negativă

20 de puncte

B.Fie termenii A,B,C şi D, astfel încât termenii C şi D se află în raport de încrucişare şi sunt totodată specii ale termenului A. Termenul B este subordonat termenului A şi supraordonat termenului C, aflându-se în raport de încrucişare cu D.

1.Reprezentaţi, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintre

cei patru termeni.

4 puncte

2.Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F):

a.Unii C nu sunt A.

b.Toţi B sunt D.

c.Unii C sunt D.

d.Unii A sunt B.

e.Toți D sunt A.

f.Unii A sunt C.

 

6 puncte

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

Se dau următoarele propoziţii:

 

 

1.Unele suplimente alimentare sunt dăunătoare sănătăţii.

2.Nicio infracţiune nu este faptă morală.

3.Toți urşii Panda sunt animale protejate de legile internaţionale.

4.Unele produse cosmetice nu sunt ieftine.

A. Precizaţi formulele logice corespunzătoare propoziţiilor 2 și 4.

2 puncte

B.Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, supraalterna propoziției 1, contradictoria

propoziției 2, contrara propoziției 3 și subcontrara propoziției 4.

8 puncte

C.Aplicaţi explicit operaţiile de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propoziţiile 2 şi 3, atât în limbaj formal, cât şi în limbaj natural.

8 puncte

D.Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, conversa obversei propoziției 4.

4 puncte

E.Doi elevi, X şi Y, opinează astfel:

X:Dacă unele acţiuni nu sunt titluri admise la bursă, atunci unele titluri admise la bursă nu sunt acţiuni.

Y:Dacă toate trăsăturile temperamentale sunt însuşiri de personalitate, atunci unele însuşiri de

personalitate sunt trăsături temperamentale.

 

Pornind de la această situație:

 

a. scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi;

4 puncte

b. explicați corectitudinea raționamentelor formalizate.

4 puncte

 

 

Probă scrisă la logică, argumentare și comunicare

Model

Pagina 2 din 3

 

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

A. Fie următoarele două moduri silogistice: oao-3, aia-2.

 

1.Scrieţi schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date şi construiţi, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două

scheme de inferenţă.8 puncte 2. Verificaţi explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două moduri

silogistice date, precizând totodată decizia la care aţi ajuns.6 puncte B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, un silogism valid, prin care să justificaţi

propoziţia “Unele planete sunt lipsite de viaţă”6 puncte C. Fie următorul silogism: Nicio pasăre nu este mamifer, deci liliecii nu sunt păsări, deoarece liliecii

sunt mamifere.

Pornind de la silogismul dat, stabiliţi care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F):

1.Termenul mediu este distribuit în ambele premise.

2.Predicatul logic al concluziei este reprezentat de termenul „pasăre.

3.Concluzia silogismului este o propoziție universală negativă.

4.Subiectul logic al concluziei este distribuit în premisă, dar este nedistribuit în concluzie.

D. Fie următoarea definiţie:

4 puncte

 

Cercul este figura geometrică plană care nu este nici romb, nici dreptunghi.

 

1. Menţionaţi o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată.

2 punct

2.Precizați o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul 1.

şi construiţi o definiţie care să o încalce, având ca definit termenul „cerc.

4 puncte

Probă scrisă la logică, argumentare și comunicare

Model

Pagina 3 din 3

 

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat național 2019

Proba E. d)

Logică, argumentare și comunicare

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Model

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar

Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10.

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

A.

 

câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel:

 

1-b, 2-c, 3-a, 4-c, 5-b, 6-d, 7-d, 8-d, 9-c, 10-a

10x2p= 20 puncte

B.

1.reprezentarea corectă, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, a raporturilor

logice dintre cei patru termeni

4 puncte

2.câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel:

a-F, b-F, c-A, d-A, e-A, f-A

6x1p= 6 puncte

SUBIECTUL al II -lea

(30 de puncte)

A.câte 1 punct pentru precizarea formulelor logice corespunzătoare propozițiilor date:2-SeP, 4-SoP

2x1p= 2 puncte B. - câte 1 punct pentru construirea, în limbaj formal, a supraalternei propoziției 1 (SaP), contradictoriei propoziției 2 (SiP), contrarei propoziției 3 (SeP) și a subcontrarei propoziției 4 (SiP)

4x1p= 4 puncte

- câte 1 punct pentru construirea, în limbaj natural, a supralternei propoziției 1, contradictoriei

propoziției 2, contrarei propoziției 3 și a subcontrarei propoziției 4

4x1p= 4 puncte

C.- câte 1 punct pentru aplicarea explicită a operaţiilor de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propozițiile 2 și 3, în limbaj formal

2x2x1p= 4 puncte

-câte 1 punct pentru derivarea, în limbaj natural, a conversei fiecăreia dintre propozițiile 2 și 3

2x1p= 2 puncte

- câte 1 punct pentru derivarea, în limbaj natural, a obversei fiecăreia dintre propoziţiile 2 şi 3

D. - construirea, în limbaj formal, a conversei obversei propoziției 4 (~PiS)

2x1p= 2 puncte

2 puncte

- construirea, în limbaj natural, a conversei obversei propoziției 4

2 puncte

E. a. câte 2 puncte pentru scrierea, în limbaj formal, a fiecăreia dintre opiniile celor doi elevi (X:

SoP→PoS, respectiv Y: SaP→PiS)

2x2p= 4 puncte

b.câte 2 puncte pentru explicarea corectitudinii logice a fiecăruia dintre cele două raţionamente (de exemplu, X: SoP→PoS conversiune nevalidă, se încalcă legea distribuirii termenilor; Y:

SaP→PiS conversiune validă, se respectă legea distribuirii termenilor)

2x2p= 4 puncte

Probă scrisă la logică, argumentare și comunicare

Model

Barem de evaluare şi de notare

 

Pagina 1 din 2

 

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

A.

1.- câte 2 puncte pentru scrierea schemei de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date, astfel:

MoPPaM

MaSSiM

SoP

SaP

2x2p= 4 puncte

-construirea, în limbaj natural, a unui silogism care să corespundă oricăreia dintre cele două

scheme de inferenţă

4 puncte

2.- câte 2 puncte pentru reprezentarea grafică, prin intermediul diagramelor Venn, a fiecăruia

dintre cele două moduri silogistice date

2x2p= 4 puncte

-câte 1 punct pentru precizarea deciziei privind validitatea fiecărui mod silogistic reprezentat

grafic: oao-3 - mod silogistic valid, aia-2 - mod silogistic nevalid2x1p= 2 puncte

Notă: Punctajul se acordă numai în situația în care decizia privind validitatea fiecărui mod silogistic

rezultă din reprezentarea grafică a acestuia.

 

B.

 

- construirea, în limbaj formal, a silogismului valid care să justifice propoziţia dată

3 puncte

- construirea, în limbaj natural, a silogismului valid care să justifice propoziţia dată

3 puncte

C.

 

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel:

 

1-F, 2-A, 3-A, 4-F

4x1p= 4 puncte

D.

 

1. menţionarea oricărei reguli de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată

2 puncte

2.- precizarea oricărei alte reguli de corectitudine a definirii, diferită de regula de la punctul 1.

- construirea definiţiei cerute, având ca definit termenul CERC

2 puncte

2 puncte

Probă scrisă la logică, argumentare și comunicare

Model

Barem de evaluare şi de notare

 

Pagina 2 din 2