Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2019

Proba E. d)

Geografie

Model

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile și specializările din filiera vocaţională, cu excepția profilului militar

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

Harta de mai sus se referă la subiectul I A-D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere.

A. Precizați:

 

1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera A;

 

2. numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 12.

4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:

1.Insulele Baleare și insulele Canare aparțin statului marcat, pe hartă, cu litera ...

2.Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 8 se numește ...

3. Statul marcat, pe hartă, cu litera J se numește ...

6 puncte

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:

1.Climatul temperat-oceanic este specific orașelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele:

a. 1 și 13

b. 2 și 7

c. 3 și 15

d. 5 și 11

2 puncte

 

 

 

 

 

Probă scrisă la geografie

 

 

 

Model

 

 

Pagina 1 din 4

 

 

NOTA

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

2.Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 15 se numește:

a. Berlin

b. Minsk

c. Riga

d. Varșovia

2 puncte

3.Vulcani activi există în statul al cărui oraș-capitală este marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 4

b. 9

c. 11

d. 14

2 puncte

4.Statul marcat, pe hartă, cu litera G se numește:

a. Albania

b. Bosnia și Herțegovina

c. Muntenegru

d. Slovenia

2 puncte

5.Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 11 este străbătut de fluviul numit:

a. Dunăre

b. Elba

c. Nipru

d. Volga

2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera F şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera I.

NOTA 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente CLIMATICE: factori genetici, tip de climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată.

2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu

separat.6 puncte

E. În ultimul secol s-a produs o îmbătrânire a populației Europei. Precizaţi o cauză și o consecință

a acestui proces.

4 puncte

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.

A.Precizaţi:

1.numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 5;

2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 12.

4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:

1.Râul marcat, pe hartă, cu numărul 10 se numeşte ...

Probă scrisă la geografie

Model

 

Pagina 2 din 4

NOTA

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

2.Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 2 este străbătut de râul numit ...

3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 6 se numește ...

6 puncte

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:

1.Vegetația de stepă și silvostepă este predominantă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. B

b. D

c. E

d. H

2 puncte

2.Râul marcat, pe hartă, cu numărul 9 se numește:

a. Moldova

b. Jijia

c. Siret

d. Suceava

2 puncte

3.Minereuri complexe (cupru, plumb, zinc) și auro-argentifere s-au format în subsolul unității de relief marcate, pe hartă, cu litera:

a. B

b. C

c. F

d. H

2 puncte

4.Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numește:

a. Baia Mare

b. Cluj-Napoca

c. Oradea

d. Zalău

2 puncte

5.Relief glaciar s-a format în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. Ab. Dc. Fd. G2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera H.

1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale RELIEFULUI: mod de

formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice

de relief, orientarea culmilor şi a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice

ale reliefului.

NOTA 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ

şi nu separat.

6 puncte

E. Prezentați un factor natural care:

1.condiționează configurația rețelei rutiere și feroviare în România;

2. a contribuit la formarea Deltei Dunării.

4 puncte

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

Reprezentarea grafide mai jos se referă la subiectul III A-B și prezintă evoluția migrației externe specifice României între anii 1991-2011.

A.Precizați:

1.numărul maxim de imigranți, precum şi anul în care au fost înregistrați;

2.numărul maxim de emigranți, precum şi anul în care au fost înregistrați.

4 puncte

B. 1. Calculați bilanțul migratoriu pentru anul 1995.

2.Precizați intervalul de timp în care s-a produs cea mai bruscă scădere a emigrației.

3.Precizați primul an (reprezentat pe grafic) în care numărul emigranților a fost egal cu cel al

imigranților.

6 puncte

 

 

Probă scrisă la geografie

Model

 

Pagina 3 din 4

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

C. Pentru Bulgaria, precizaţi:

1.numele a două state vecine care nu sunt membre ale Uniunii Europene;

2.numele a două unităţi de relief;

3.numele a două cursuri de apă;

4.numele a trei oraşe;

5. o cultură agricolă specifică.

10 puncte

D. Tabelul de mai jos prezintă volumul de mărfuri transportate la nivel intern pe două căi (moduri) de transport în două state europene, în anul 2015.

Statul

Transport rutier

Transport pe căi navigabile interne

(mil. tone)

(mil. tone)

 

 

 

 

Germania

314.677

55.315

 

 

 

Olanda

68.900

48.535

 

 

 

1.Calculați cu cât este mai mare volumul de mărfuri transportate pe căile rutiere în Germania comparativ cu cele transportate în Olanda.

2.Precizați numele fluviului care reprezintă principala cale navigabilă atât în Germania cât și în

Olanda.

3.Precizați numele celui mai mare port fluvio-maritim la acest fluviu.

4.Calculați cu cât este mai mare volumul de mărfuri transportate pe căile rutiere comparativ cu

volumul de mărfuri transportate pe căile navigabile interne în Olanda.

6 puncte

E. Tabelul de mai jos reprezintă evoluția suprafețelor terenurilor degradate şi neproductive în județele Prahova şi Călărași.

Evoluția suprafeței terenurilor degradate şi neproductive în județele Prahova şi

Călărași între anii 2010 şi 2013

Județul

 

suprafața (hectare)

 

Anul 2010

Anul 2011

Anul 2012

Anul 2013

 

 

 

 

 

 

Prahova

7599

7739

8214

8379

Călărași

2359

2374

2355

2355

sursa: Institutul Naţional de Statistică

Explicați faptul că:

1.în județul Prahova terenurile degradate şi neproductive ocupă suprafețe mult mai mari decât în județul Călărași.

2.suprafețele cu terenuri degradate şi neproductive au crescut în județul Prahova, în intervalul 2010-2013.

4 puncte

Probă scrisă la geografie

Model

 

Pagina 4 din 4

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2019

Proba E. d)

Geografie

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Model

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile și specializările din filiera vocaţională, cu excepția profilului militar

Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.

Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total obținut pentru lucrare.

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:

1.

A - Suedia;

2.

12 - Oslo.

Total (1+2) = 4 puncte

B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:

 

1.

D;

2.

Praga;

3.

Croația.

Total (1+2+3) = 6 puncte

C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:

 

1. b; 2.

d;

3.

a; 4. a;

5.

c.

Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte

D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire corect formulată între clima Franței şi clima Republicii Moldova. Pentru răspunsuri parţial corecte se acordă câte 1p.

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente climatice: factori genetici, tip de climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi tratate comparativ şi nu separat. Pentru tratarea separată a celor două state se acordă jumătate din punctaj.

Nota 3: Se poate face referire la statele respective fie cu literele cu care sunt marcate pe hartă, fie

cu denumirile lor reale.

Total 6 puncte

E. Se acordă:

-2p pentru o cauză corect precizată (pentru răspuns parţial corect se poate acorda punctaj

intermediar 1p);

-2p pentru o consecință corect precizată (pentru răspuns parţial corect se poate acorda punctaj

 

intermediar 1p).

 

 

Total 4 puncte

 

SUBIECTUL al II-lea

 

 

(30 de puncte)

 

A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:

 

 

 

1. 5 - Suceava;

2. 12 – Bistrița.

Total (1+2) = 4 puncte

 

B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:

 

 

 

1. Buzău;

2. Bega;

3. Slobozia.

Total (1+2+3) = 6 puncte

 

C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:

 

 

 

1. c; 2. b; 3. d; 4. d;

5. d.

 

Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte

 

 

 

 

 

 

 

Probă scrisă la geografie

 

 

Model

 

Barem de evaluare şi de notare

 

 

 

 

Pagina 1 din 2

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire corect formulată între relieful Subcarpaților Getici şi relieful Grupei Nordice a Carpaților Orientali (Carpații Maramureșului și ai Bucovinei). Pentru răspunsuri parţial corecte se acordă câte 1p.

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de

formare, tipuri de roci, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor

şi a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Pentru tratarea separată a celor două unităţi de relief se acordă jumătate din punctaj.

Nota 3: Se poate face referire la unităţile de relief respective fie cu literele cu care sunt marcate pe

hartă, fie cu denumirile lor reale.

Total 6 puncte

E. 1. Se acordă 2p pentru un factor natural corect prezentat. Pentru răspuns parţial corect se poate acorda punctaj intermediar (1p).

2.Se acordă 2p pentru un factor natural corect prezentat. Pentru răspuns parţial corect se poate acorda punctaj intermediar (1p).

 

 

Total 4 puncte

SUBIECTUL al III-lea

 

(30 de puncte)

A. Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect:

 

1. se acceptă orice valoare cuprinsă între 15.000 și 16.000 persoane – 1p

2011 – 1p;

2. 45.000 persoane – 1p;

1991 – 1p.

 

Total (1+2) = 4 puncte

B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:

1.20.000 persoane – 2p;

2.1991 1993 – 2p;

3.2001 – 2p.

Total (1+2+3) = 6 puncte

C. Se acordă câte 1p pentru fiecare element solicitat:

1.2 state vecine care nu sunt membre ale Uniunii Europene – 2p (câte 1p pentru fiecare);

2.2 unităţi de relief – 2p;

3.2 cursuri de apă – 2p;

4.3 oraşe – 3p;

5. o cultură agricolă specifică – 1p.

Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte

D. Se acordă 6p astfel:

1.245.777 mil. tone – 2p;

2.Rin – 1p;

3.Rotterdam – 1p;

4.20.365 mil. tone – 2p.

Total 6 puncte

E. 1. Se acordă 2p pentru o explicație corect prezentată. Pentru răspuns parţial corect se poate acorda punctaj intermediar (1p).

2.Se acordă 2p pentru o explicație corect prezentată. Pentru răspuns parţial corect se poate acorda punctaj intermediar (1p).

Total 4 puncte

Probă scrisă la geografie

Model

Barem de evaluare şi de notare

 

 

Pagina 2 din 2