Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2019

Proba E. d)

Geografie

Varianta 4

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile și specializările din filiera vocaţională, cu excepția profilului militar

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe - capitală cu numere.

B.Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:

1.Orașele Barcelona, Valencia și Sevilla se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...

2.Statul marcat, pe hartă, cu litera G se numește ...

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:

1.Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera F se numește:

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

2.Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numește:

3.Statul marcat, pe hartă, cu litera J se numește:

4.Fluviul Nipru străbate orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul:

5.Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera D se numește:

a. Andorra la Vella b. Podgorica c. Nicosiad. Valletta 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera E.

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici, tip de climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.

A.Precizaţi:

1.numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 4;

B.Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:

1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 10 se numeşte ...

2. Orașul Timișoara este situat în subunitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:

1.Influențe climatice oceanice pătrund în subunitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

2.O resursă de subsol din subunitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera C o constituie:

3.Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numește:

4.Râul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numește:

5.Râul marcat, pe hartă, cu numărul 9 străbate orașul:

a. Bucureștib. Piteștic. Ploieștid. Târgoviște 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera H.

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor și a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ

E. 1. Prezentaţi o cauză a producerii alunecărilor de teren în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A.

2.Explicați faptul că, în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F, densitatea populației este

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A-B și prezintă evoluția numărului de migranți în Finlanda, în perioada 2007-2015.

A. 1. Precizați anul în care Finlanda a înregistrat cel mai mare număr de imigranți.

2.Precizați anul în care Finlanda a înregistrat cel mai mare număr de emigranți.

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

3.Calculați diferența dintre numărul de imigranți înregistrați în 2007 și numărul de imigranți

B.1. Calculați bilanțul migratoriu pentru anul 2013.

2. Calculați bilanțul migratoriu pentru anul 2015.

3. Prezentați o cauză care determină mișcarea migratorie a populației în Finlanda.

6 puncte

C.Pentru Germania, precizaţi numele:

1. unei mări la care are ieșire;

2. a trei unităţi de relief;

3. trei artere hidrografice;

4. a două oraşe, altele decât capitala;

5. unui port (fluvial sau maritim).

10 puncte

D.Aveţi în vedere următorul tabel:

(sursa: www.eurometeo.com/euroweather).

1.Calculați amplitudinea termică medie anuală din orașul Londra.

2.Calculați amplitudinea termică medie anuală din orașul Minsk.

3.Explicați faptul că amplitudinile termice medii anuale din cele două orașe sunt diferite, deşi orașele sunt situate aproximativ la aceeaşi latitudine.

6 puncte

E.Tabelul de mai jos prezintă suprafața statelor Grecia și Portugalia, precum și lungimea rețelei de căi ferate din cele două state.

1.Prezentați o cauză care explică faptul că lungimea rețelei de căi ferate din Grecia este mai mică decât cea din Portugalia, deși Grecia are o suprafață mai mare decât Portugalia.

2.Precizați numele a două insule care aparțin Greciei.

4 puncte

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2019

Proba E. d)

Geografie

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 4

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile și specializările din filiera vocaţională, cu excepția profilului militar

Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.

Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total obținut pentru lucrare.

D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire corect formulată între clima Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord şi clima Republicii Moldova. Pentru răspunsuri parţial corecte se acordă câte 1p.

Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici, tip de

climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată.

Nota 1: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi tratate comparativ şi nu separat. Pentru tratarea separată a celor două state se acordă jumătate din punctaj.

Nota 2: Se poate face referire la statele respective fie cu literele cu care sunt marcate pe hartă, fie

E. Se acordă 4p pentru doi factori corect prezentați (câte 2p pentru fiecare; pentru răspuns parţial corect se poate acorda punctaj intermediar 1p).

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire corect formulată între relieful Grupei Centrale a Carpaților Orientali (Carpații Moldo-Transilvani) şi relieful Podișului Sucevei. Pentru răspunsuri parţial corecte se acordă câte 1p.

Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor şi a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului.

Nota 1: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Pentru tratarea separată a celor două unităţi de relief se acordă jumătate din punctaj.

Nota 2: Se poate face referire la unităţile de relief respective fie cu literele cu care sunt marcate pe

E.1. Se acordă 2p pentru o cauză corect prezentată. Pentru răspuns parţial corect se poate acorda punctaj intermediar (1p).

2. Se acordă 2p pentru o explicație corectă. Pentru răspuns parţial corect se poate acorda punctaj intermediar (1p).

A. Se acordă 4p astfel:

1.2013 – 1p;

2.2015 – 1p;

3.6.000 persoane – 2p.

Total (1+2+3) = 4 puncte

B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:

1.18.000 persoane;

2.se acceptă orice valoare cuprinsă între 11.000 și 13.000 persoane;

3.Se acordă 2p pentru o cauză corect prezentată. Pentru răspuns parţial corect se poate acorda punctaj intermediar (1p).

Total (1+2+3) = 6 puncte

C. Se acordă câte 1p pentru fiecare element:

1.o mare la care are ieșire – 1p;

2.3 unităţi de relief – 3p;

3.3 artere hidrografice – 3p;

4.2 oraşe, altele decât capitala – 2p;

5.un port (fluvial sau maritim) – 1p.

Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte

D. Se acordă 6p astfel:

1.13oC – 2p.

2.24oC – 2p.

3.Se acordă 2p pentru o explicație corectă. Pentru răspuns parţial corect se poate acorda punctaj intermediar (1p).

Total 6 puncte

E.1. Se acordă 2p pentru o cauză corect prezentată. Pentru răspuns parţial corect se poate acorda punctaj intermediar (1p).

2. Se acordă câte 1p pentru fiecare insulă corect precizată.

Total 4 puncte