Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat național 2019

Proba E. d)

Fizică

Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională – profilul militar

Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ,

B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ

Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

A. MECANICĂ

Model

Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10 m/s 2 .

I. Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.

(15 puncte)

1.Rezultanta forțelor care acționează asupra unui punct material este în permanență nulă. În această situație, energia cinetică a punctului material:

a. este cu siguranță nulă b. rămâne constantă

c. crește în timp

d. scade în timp

(3p)

2.Un fir elastic fixat la un capăt, având constanta de elasticitate k, are lungimea x0 în stare nedeformată.

Firul se deformează elastic sub acțiunea unei forțe deformatoare până la dublarea lungimii firului. Lucrul mecanic efectuat de forța elastică pe parcursul acestui proces este dat de relația:

a. L = −

kx02

b. L = −kx 2

c. L = −2kx 2

d. L = −4kx 2

(3p)

 

2

0

0

0

 

 

 

 

 

3.Unitatea de măsură a modulului de elasticitate al unui material în funcție de unități de măsură fundamentale din SI este:

a. kg m s1

b. kg m s

c. kg m1 s2

d. kg m s2

(3p)

4.Un om urcă pe o scară rulantă, de la un etaj la altul, cu viteza v = 1m/s față de scară, în timp ce scara urcă cu viteza vs = 0,5m/s față de sol. Dacă lungimea scării este L = 18m, atunci omul ajunge la etajul superior în

timp de:

 

 

 

 

a. 6 s

b. 8 s

c. 12s

d. 24 s

(3p)

5.În graficul alăturat este reprezentată dependența de timp a forței rezultante ce acționează asupra unui punct material de masă m = 3kg , aflat inițial în repaus. Viteza punctului material la momentul t = 6 s este:

a. 2m/s

b. 4m/s

c. 6m/s

d. 8m/s

(3p)

II. Rezolvaţi următoarea problemă:

 

 

(15 puncte)

În sistemul reprezentat în figura alăturată corpul A are masa mA

= 3,0kg , iar corpul B are masa mB = 2,0kg.

Planul înclinat este fixat de sol și formează unghiul α = 30o cu orizontala. Frecarea dintre corpul B și planul înclinat se consideră neglijabilă. Resortul, având constanta elastică k = 2,0Ncm, este legat la un capăt de corpul B, iar la

celălalt capăt de sol în punctul C. Firul dintre corpurile A şi B este inextensibil şi de masă neglijabilă, scripetele este lipsit de frecare şi de inerţie, iar resortul are masă neglijabilă.

a.Reprezentați toate forțele care acționează asupra corpului B.

b.Calculați alungirea resortului atunci când sistemul este în echilibru.

c.Se dezleagă resortul de corpul B. Calculați valoarea accelerației corpului A în timpul deplasării spre sol.

d.Calculați valoarea forței de apăsare din axul scripetelui, în condițiile de la punctul c.

III. Rezolvaţi următoarea problemă:

(15 puncte)

Un corp cu masa m = 200 g este lansat vertical în sus cu viteza v0 = 10m/s, de la înălțimea h0 = 2,0m față

de suprafața solului. Dimensiunile corpului sunt suficient de mici, astfel încât acesta poate fi considerat punct material, iar interacțiunea cu aerul se neglijează. Se consideră că energia potențială gravitațională a sistemului corp-Pământ este nulă la suprafața solului. Calculați:

a.energia mecanică totală la momentul inițial;

b.lucrul mecanic efectuat de greutatea corpului în timpul coborârii acestuia de la înălțimea maximă până în punctul din care a fost lansat;

c.înălțimea la care se află corpul, față de sol, în momentul în care energia potențială reprezintă o fracțiune f = 25% din energia cinetică;

d.valoarea vitezei corpului în momentul în care atinge solul.

Probă scrisă la Fizică

1

A. Mecanică

Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională – profilul militar

 

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat național 2019

Proba E. d)

Fizică

Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională – profilul militar

Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ,

B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ

Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂModel

Se consideră: numărul lui Avogadro NA = 6,02 1023mol1, constanta gazelor ideale R = 8,31 J mol1 K1 .

Între parametrii de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p V = νRT .

I. Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.

(15 puncte)

1.Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, unitatea de măsură a mărimii fizice exprimate prin raportul dintre masa molară și volumul molar este aceeași cu a mărimii fizice:

a. ν

b. ρ

c. CV

d. V

(3p)

2.O cantitate ν de gaz ideal, având exponentul adiabatic γ = Cp , se încălzeşte izobar de la temperatura

CV

T1

la temperatura T2 . Expresia căldurii schimbate gaz cu mediul exterior în acest proces este:

 

a.

γ

ν R (T T )

b.

ν R

 

(T T )

c. ν RT ln

V2

d.

p

 

(V V )

(3p)

 

 

 

 

 

γ − 1

2 1

 

γ − 1

2 1

 

V

 

γ − 1

1 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

3.O cantitate constantă de gaz ideal suferă o transformare cvasistatică descrisă prin legea p = 3V 2 din

starea inițială 1 într-o stare finală 2. Știind că temperatura finală a gazului este de opt ori mai mare decât temperatura inițială, atunci între volumele celor două stări există relația:

a. V2 = 1,25V1

b. V2 = 1,5V1

c. V2 = 2V1

d. V2 = 2,5V1

(3p)

4.O cantitate dată de gaz suferă o transformarea 1 2 3 reprezentată în coordonate p T în figura alăturată. Setul de relaţii corecte dintre volumele

ocupate de gaz stările 1, 2 şi 3 este: a. V1 < V2 şi V2 < V3

b. V1 > V2 şi V2 > V3 c. V1 < V2 şi V2 > V3

d. V1 > V2 şi V2 < V3

(3p)

5.La destinderea izotermă a unei cantități constante gaz ideal: a. energia internă a gazului crește

b. gazul nu schimbă căldură cu exteriorul

c. gazul efectuează lucru mecanic asupra mediului exterior

d. gazul cedează căldură mediului exterior.

(3p)

II. Rezolvaţi următoarea problemă:

(15 puncte)

Două baloane din sticlă de volume V1 = 8,31 L şi respectiv V2

= 16,62 L comunică printr-

un tub de volum neglijabil prevăzut cu un robinet inițial închis. În primul balon se află heliu

(1 = 4 g/mol) la presiunea p1 = 3105 Pa şi temperatură t = 27°C , iar al doilea balon

conţine oxigen ( 2 = 32g/mol) la presiunea p2 = 1,5 105 Pa şi la aceeaşi temperatură t = 27°C . Se deschide robinetul şi apoi amestecul se răcește până la temperatura T ′ = 240K . Căldurile molare la volum constant ale celor două gaze sunt CV1 = 1,5R şi CV2 = 2,5R . Amestecul obţinut se comportă ca un gaz ideal. Determinaţi:

a. numărul total de molecule de gaz din cele două baloane;

b.masa molară a amestecului obținut prin deschiderea robinetului;

c.presiunea amestecului de gaze aflat la temperatura T ;

d.căldura cedată de amestecul de gaze mediului exterior prin răcire.

III. Rezolvați următoarea problemă:

(15 puncte)

O cantitate dată de gaz ideal monoatomic (CV

= 1,5 R ) parcurge procesul ciclic 1231

reprezentat în coordonate p V ca în figură. În transformarea 2-3 temperatura rămâne

constantă. Se cunosc valorile: p = 2 105 Pa şi V = 10 dm3 , iar ln2 0,7 . Calculaţi:

1

1

a.variaţia energiei interne în transformarea 1-2;

b.căldura primită în transformarea 2-3;

c.lucrul mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior;

d.randamentul unui motor termic ce ar funcţiona după ciclul 1231.

Probă scrisă la Fizică

2

B. Elemente de termodinamică

Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională – profilul militar

 

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat național 2019

Proba E. d)

Fizică

Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională – profilul militar

Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ,

B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ

Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

Model

I. Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.

(15 puncte)

1.Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, unitatea de măsură în S.I. a mărimii fizice exprimate prin produsul U S ρ1 1 este:

a. Ω

b. V

c. W

d. A

(3p)

2.Graficul alăturat reprezintă dependenţa inversului intensităţii curentului electric printr-un circuit simplu de rezistenţa circuitului exterior. Tensiunea electromotoare a sursei are valoarea:

a. 3,6V b. 9,6V

c.12V

d.24V

(3p) 3. Un conductor are rezistenţa electrică R1 = 2 Ω la temperatura t1 = 0°C şi R2 = 2,5 Ω la temperatura

t2 = 100°C . Se neglijează modificarea dimensiunilor conductorului cu temperatura. Coeficientul termic al rezistivităţii metalului din care e confecţionat conductorul are valoarea aproximativă:

a. 2 103 K1

b. 2,5 103 K-1

c. 3 103 K-1

d. 3,5 103 K-1

(3p)

4.Se consideră 32 generatoare identice, fiecare având t.e.m. E şi rezistenţa interioară r . Se formează 4 grupări serie de câte 8 generatoare fiecare. Cele patru grupări se leagă apoi în paralel. Generatorul echivalent cu gruparea mixtă astfel obţinută are t.e.m şi rezistenţa interioară:

a. 8 E; 2 r

b. 4E; 0,5 r

c. 8 E; 0,5 r

d. 4 E; 2 r

(3p)

5.Trei rezistoare identice sunt conectate în serie la bornele unui generator electric cu rezistenţa interioară neglijabilă. Gruparea serie a celor trei rezistoare disipă 10 J/s. Conectând aceleaşi trei rezistoare în paralel la bornele generatorului energia disipată într-o secundă este egală cu:

a. 3,33 J

b. 10 J

c. 30 J

d. 90 J

(3p)

II. Rezolvaţi următoarea problemă:

 

 

(15 puncte)

În figura alăturată este reprezentată schema unui circuit

electric. Bateria are tensiunea electromotoare

E = 19,5 V

şi rezistenţa interioară

r = 2 Ω , rezistoarele

R1 şi R2 sunt

 

identice R1 = R2 = 16 Ω . Intensitatea

nominală a becului

este IB = 0,5 A .

 

Când întrerupătorul K se închide becul funcționează la parametrii nominali şi ampermetrul indică I = 1,25 A . Conductoarele de legătură au rezistenţa

electrică neglijabilă. Ampermetrul şi voltmetrul montate în circuit sunt considerate ideale (RA 0 Ω; RV → ∞) . Determinaţi:

a. indicaţia voltmetrului când comutatorul K este deschis;

b. intensitatea curentului electric ce străbate rezistorul R1 când întrerupătorul K este închis;

c.valoarea rezistenţei electrice R3 ;

d.indicaţia ampermetrului, dacă becul se deconectează și întrerupătorul K este închis.

III. Rezolvaţi următoarea problemă:(15 puncte)

În figura alăturată este reprezentată schema unui circuit electric. Bateria are t.e.m. E = 9 V şi rezistenţa

interioară r = 3 Ω , iar

R1 = 6 Ω . Bateria debitează aceeași putere electrică în circuitul exterior şi în situaţia în

care întrerupătorul K

este deschis şi în situaţia în care întrerupătorul K

este închis. Conductoarele de

legătură au rezistenţa electrică neglijabilă. Determinaţi:

 

a. energia disipată de rezistorul R1 în intervalul de timp t = 10min dacă K

este deschis;

 

 

b. valoarea rezistenței electrice a rezistorului R2 ;

 

c. randamentul circuitului atunci când întrerupătorul K este închis;

 

d. valoarea rezistenţei electrice a unui rezistor conectat între bornele M și

N

astfel încât bateria să transmită circuitului exterior puterea maximă când întrerupătorul K este deschis.

Probă scrisă la Fizică

3

C. Producerea şi utilizarea curentului continuu

Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională – profilul militar

 

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat național 2019

Proba E. d)

Fizică

Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională – profilul militar

Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ,

B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ

Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

D. OPTICĂ

Model

I. Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.

(15 puncte)

1.O radiație luminoasă produce efect fotoelectric pe catodul unei fotocelule. În această situație putem afirma că: a. lungimea de undă a radiației luminoase incidente este mai mică decât lungimea de undă de prag

b. frecvența radiației luminoase incidente este mai mică decât lungimea de undă de prag

c. energia unui foton din radiația luminoasă incidentă este mai mică decât lucrul mecanic de extracție

d. lungimea de undă a radiației luminoase incidente este mai mare decât lungimea de undă de prag

(3p)

2.O rază de lumină care trece din sticlă (n1 = 1,5) în apă n2 = 34se propagă, după refracție, tangent la

suprafața plană de separare dintre sticlă și apă. În acest caz unghiul de incidență este:

a. i = arcsin

4

b. i = arcsin

3

c. i = arcsin

8

d. i = arcsin

5

(3p)

 

9

 

8

 

9

 

8

 

3.Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, mărimea fizică având aceeași unitate de măsură ca și lucrul mecanic de extracție este:

a.

h

b.

hc

c.

h ν

d.

h

(3p)

λ

λ

λ

c λ

 

 

 

 

 

4.Un sistem optic centrat este alcătuit din două lentile alipite cu distanțele focale f1 = 20cm, respectiv f2 = −40cm. Convergența sistemului de lentile este egală cu:

a. 6m1

b. 2,5m1

c. 2,5m1

d. 6m1

(3p)

5.În graficul din figura alăturată este reprezentată dependența inversului măririi liniare transversale de poziția obiectului față de o lentilă convergentă. Distanța focală a lentilei are valoarea:

a. 2m

b. 1m

c. 50cm

d. 25cm

(3p)

II. Rezolvaţi următoarea problemă:

 

 

(15 puncte)

Un obiect luminos liniar este plasat perpendicular pe axa optică principală, la distanța de 50cm în fața unei

lentile. Pe un ecran așezat corespunzător se observă o imagine clară a obiectului, imaginea având înălțimea egală cu înălțimea obiectului.

a. Calculați distanța la care se află ecranul față de obiect.

b.Calculați convergența lentilei.

c.Se apropie obiectul de lentilă cu distanța x1 = 20cm. Determinați distanța la care trebuie plasat ecranul,

față de lentilă, pentru ca imaginea clară a obiectului să se formeze pe ecran.

d. Se aduce încă o lentilă convergentă la distanța D = 70cm față de prima lentilă, formând un sistem optic

centrat. Se constată că un fascicul de lumină cilindric, care intră în prima lentilă paralel cu axa optică principală, iese din cea de-a doua lentilă tot paralel cu axa optică principală. Determinați diametrul fasciculului care iese din cea de-a doua lentilă dacă fasciculul incident pe prima lentilă are diametrul d1 = 5mm.

III. Rezolvaţi următoarea problemă:(15 puncte)

Un dispozitiv Young plasat în aer are distanța dintre fante 2= 1mm și este iluminat cu o radiație monocromatică și coerentă cu lungimea de undă λ = 500nm, sursa de lumină fiind situată pe axa de simetrie a dispozitivului. Valoarea interfranjei este i = 1,5mm .

a. Calculați distanța de la paravanul cu fante la ecranul pe care s-a format figura de interferență. b. Calculați diferența de drum optic dintre undele care produc pe ecran maximul de ordinul 4.

c. O fantă a dispozitivului Young se acoperă cu o folie transparentă cu grosimea e = 6µm și indicele de refracție n = 1,5. Calculați diferența de drum optic introdusă de folia transparentă.

d. Calculați deplasarea maximului central al figurii de interferență ca urmare a acoperirii unei fante a dispozitivului cu folia transparentă.

Probă scrisă la Fizică

4

D. Optică

Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională – profilul militar

 

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat național 2019

Proba E. d)

Fizică

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Model

Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.

Nu se acordă fracţiuni de punct.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10.

A. MECANICĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(45 de puncte)

Subiectul I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.Item

Soluţie, rezolvare

 

Punctaj

I.1.

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3p

2.

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3p

3.

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3p

4.

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3p

5.

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3p

TOTAL pentru Subiectul I

 

15p

A. Subiectul al II-lea

 

 

 

 

 

II.a.

Pentru:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4p

 

reprezentarea corectă a forțelor ce acționează asupra corpului.

4p

 

b.

Pentru:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4p

 

T1 = mA g

 

 

 

1p

 

 

T1 = mBg sinα + Fe0

1p

 

 

Fe0

= k

 

0

 

 

 

1p

 

 

rezultat final:

 

0 = 10cm

1p

 

c.

Pentru:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4p

 

mA g T2 = mA a

 

1p

 

 

T2 Gt = mBa

 

 

1p

 

 

Gt

 

= mBg sinα

 

 

1p

 

 

rezultat final: a = 4m/s2

1p

 

d.

Pentru:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fa

 

 

= T2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

2p

 

 

rezultat final: Fa

31 N

1p

 

TOTAL pentru Subiectul al II-lea

 

15p

A. Subiectul al III-lea

 

 

 

 

 

III.a.

Pentru:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4p

 

Et

0

= Ec

0

+ Ep

 

 

1p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

Ec

 

=

mv02

 

 

 

1p

 

 

0

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Ep

= mgh0

 

 

 

1p

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rezultat final: Et0

= 14 J

1p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Pentru:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4p

 

LG = mg (hmax h0 )

1p

 

 

mgh

 

 

=

mv 02

+ mgh

2p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

max

 

 

2

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rezultat final: LG = 10 J

1p

 

Probă scrisă la Fizică1Model Barem de evaluare şi de notare

Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul Educaţiei Naționale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Pentru:

 

 

 

 

4p

 

Et0

= Ec + Ep

1p

 

 

Ep

= f Ec

1p

 

 

Ep

= mgh

1p

 

 

rezultat final: h = 1,4 m

1p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

Pentru:

 

 

 

 

3p

 

Et0

= Etf

 

 

1p

 

 

Et

 

=

mv 2

1p

 

 

 

 

 

f

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f

 

 

2

 

 

 

 

 

rezultat final vf 11,8 m/s

1p

 

 

 

 

 

TOTAL pentru Subiectul al III-lea

 

15p

B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ

(45 de puncte)

Subiectul I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.Item

Soluţie, rezolvare

 

Punctaj

I.1.

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3p

2.

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3p

3.

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3p

4.

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3p

5.

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3p

TOTAL pentru Subiectul I

 

15p

B. Subiectul al II-lea

 

 

 

 

 

II.a.

Pentru:

 

 

 

 

3p

 

N = ν1NA 2NA

1p

 

 

ν1

=

p1V1

; ν 2

=

p2V2

 

1p

 

 

 

 

RT

 

 

 

 

 

RT

 

 

 

 

rezultat final: N = 12,04 1023 molecule

1p

 

b.

Pentru:

 

 

 

 

4p

 

 

m

= ν1 2

 

 

 

1p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m = m1 + m2

 

 

 

2p

 

 

rezultat final: ∝ = 18 g/mol

1p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Pentru:

 

 

 

 

4p

 

 

p(V1 + V2 ) = (ν1 2 )RT

1p

 

 

 

p

=

p

 

 

 

2p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

T

 

 

 

 

 

 

rezultat final: p′ = 1,6 105 Pa

1p

 

d.

Pentru:

 

 

 

 

4p

 

Q = Q1 + Q2

 

 

 

1p

 

 

Q1 = ν1CV 1 (T ′ − T )

1p

 

 

Q2 = ν 2CV 2 (T ′ − T )

1p

 

 

rezultat final Q ≅ −2 kJ

1p

 

TOTAL pentru Subiectul al II-lea

 

15p

Probă scrisă la Fizică2Model Barem de evaluare şi de notare

Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul Educaţiei Naționale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

 

 

B. Subiectul al III-lea

 

 

 

 

 

 

 

III.a.

Pentru:

 

 

 

 

 

 

4p

 

 

U12 = νCV (T2 T1 )

1p

 

 

 

p1

=

p2

 

 

 

 

 

 

1p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V1

 

V2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2 = 4T1

 

 

 

 

 

1p

 

 

rezultat final U12 = 9 kJ

1p

 

b.

Pentru:

 

 

 

 

 

 

4p

 

Q

 

= νRT

ln

V3

 

 

1p

 

 

 

 

 

 

23

2

 

V2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p2V2 = p3V3

 

 

 

 

 

1p

 

 

 

p2V2 = νRT2

 

1p

 

 

rezultat final Q23

= 5,6 kJ

1p

 

c.

Pentru:

 

 

 

 

 

 

4p

 

L12

=

(p1 + 2p1 )(2V1 V1 )

1p

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L23

= Q23

 

 

 

 

 

1p

 

 

L31 = p1 (V1 4V1 )

 

1p

 

 

rezultat final Ltotal

= 2,6 kJ

1p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

Pentru:

 

 

 

 

 

 

3p

 

η =

 

 

 

 

L

 

 

 

 

 

1p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L +

 

Qcedat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qcedat = νCp (T1 T2 )

1p

 

 

rezultat final η ≅ 14,8%

1p

 

 

 

 

 

TOTAL pentru Subiectul al III-lea

 

15p

Probă scrisă la Fizică3Model Barem de evaluare şi de notare

Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

(45 de puncte)

Subiectul I

 

 

Nr.Item

Soluţie, rezolvare

 

Punctaj

I.1.

d

 

3p

2.

c

 

3p

3.

b

 

3p

4.

a

 

3p

5.

d

 

3p

TOTAL pentru Subiectul I

 

15p

C.Subiectul al II-lea

II.a. Pentru: E = U

rezultat final: UV = 19,5 V

b. Pentru:

I1 = I IB

rezultat final: I1 = 0,75 A

c.Pentru:

U23 = E Ir UB

I= U23 + U23

R2 R3

rezultat final: R3 5,33 Ω

d.Pentru:

R23 = R2 R3

R2 + R3

3p

2p

1p

4p

3p

1p

4p

1p

2p

1p

4p

2p

I ′ =

E

1p

R1 + R23 + r

rezultat final: I ′ ≅ 0,88 A

TOTAL pentru Subiectul al II-lea

C.Subiectul al III-lea III.a. Pentru:

W = R I 2

t

1

1

1

 

1p

15p

4p

2p

I1 =

E

1p

R1 + r

rezultat final: W1 = 3,6kJ

b.Pentru:

r= R1 R12

R12 = R1 R2

R1 + R2

rezultat final: R2 = 2Ω

c.Pentru:

η= R12

R12 + r

rezultat final: η ≅ 33,3%

d.Pentru:

Rexterior = r

Rexterior = RMN R1

RMN + R1

rezultat final: RMN = 6 Ω

TOTAL pentru Subiectul al III-lea

1p

4p

2p

1p

1p

3p

2p

1p

4p

2p

1p

1p

15p

Probă scrisă la Fizică4Model Barem de evaluare şi de notare

Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul Educaţiei Naționale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

 

 

D. OPTICĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(45 de puncte)

Subiectul I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.Item

Soluţie, rezolvare

 

Punctaj

I.1.

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3p

2.

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3p

3.

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3p

4.

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3p

5.

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3p

TOTAL pentru Subiectul I

 

15p

D. Subiectul al II-lea

 

 

 

 

 

II.a.

Pentru:

 

 

 

 

 

 

 

4p

 

 

y 2

= −1

 

 

 

 

 

 

1p

 

 

 

y1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y 2

=

 

 

 

x2

 

 

 

 

 

 

1p

 

 

 

y1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D = −x1 + x2

 

 

 

1p

 

 

rezultat final: D = 1 m

1p

 

b.

Pentru:

 

 

 

 

 

 

 

4p

 

 

1

 

1

= 1

 

 

 

 

2p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x2

 

 

 

x1

f

 

 

 

 

 

 

C = 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1p

 

 

 

 

 

 

 

f

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rezultat final: C = 4 m1

1p

 

c.

Pentru:

 

 

 

 

 

 

1p

3p

 

 

x1 = x1 + x1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

 

 

 

 

 

 

x1

 

 

 

 

1p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1+ Cx1

 

 

= 1,5 m

1p

 

 

rezultat final: x2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

Pentru:

 

 

 

 

 

 

 

4p

 

D = f + f

 

 

 

1p

 

 

 

d1

 

=

 

 

 

f

 

 

 

 

 

 

 

2p

 

 

 

d2

 

 

 

f

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rezultat final: d2

= 9 mm

1p

 

TOTAL pentru Subiectul al II-lea

 

15p

D. Subiectul al III-lea

 

 

 

 

 

III.a.

Pentru:

 

 

 

 

 

 

 

4p

 

D = 2i

 

 

 

 

 

 

3p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rezultat final D = 3m

1p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Pentru:

 

 

 

 

 

 

 

4p

 

 

x4 max

= 4i

 

 

 

1p

 

 

 

x4max

 

=

δ

 

 

 

 

2p

 

 

 

D

 

 

 

 

 

2l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rezultat final δ = 2µm

1p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Pentru:

 

 

 

 

 

 

 

4p

 

 

= e (n 1)

 

 

 

3p

 

 

rezultat final

 

= 3µm

1p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

Pentru:

 

 

 

 

 

 

 

3p

 

 

x =

e (n 1)D

 

 

2p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

rezultat final

x = 9mm

1p

 

 

 

 

 

TOTAL pentru Subiectul al III-lea

 

15p

Probă scrisă la Fizică5Model Barem de evaluare şi de notare

Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar