Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă la Fizică 1 A. Mecanică
Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului
Examenul de bacalaureat național 2019
Proba E. d)
Fizică
Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului
Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ,
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
A. MECANICĂ Model
Se consideră acceleraţia gravitaţională
2
m/s10=g
.
I.
Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.
(15 puncte)
1.
Dintre m
ă
rimile fizice enumerate mai jos, m
ă
rime fizic
ă
scalar
ă
este:
a.
viteza
b.
masa
c.
for
ț
a
d.
accelera
ț
ia
(3p)
2.
Un corp coboar
ă
liber, f
ă
r
ă
frecare, pe un plan înclinat cu unghiul
α
fa
ță
de orizontal
ă
. Accelera
ț
ia
corpului este:
a.
α
cos
g
b.
α
tg
g
c.
α
sin
g
d.
)
α α
sin cos
g
(3p)
3.
Unitatea de m
ă
sur
ă
a lucrului mecanic exprimat
ă
în func
ț
ie de unit
ăț
i de m
ă
sur
ă
fundamentale din SI este:
a.
1
N s
b.
1
N m s
c.
2 3
kg m s
d.
2 2
kg m s
(3p)
4.
Un automobil, aflat în mi
ș
care rectilinie, î
ș
i m
ă
re
ș
te viteza de la
=
0
18km/h
v
pân
ă
la
=
36km/h
v
în
intervalul de timp
10s
t =
. Accelera
ț
ia medie a automobilului în cursul acestei mi
ș
c
ă
ri a fost:
a.
2
0,5m/s
b.
2
0,9m/s
c.
2
1,2m/s
d.
2
1,8m/s
(3p)
5.
În graficul al
ă
turat este reprezentat
ă
dependen
ț
a
modulului
for
ț
ei de
trac
ț
iune care ac
ț
ioneaz
ă
asupra unui corp de coordonata
x
la care se afl
ă
corpul. For
ț
a de trac
ț
iune formeaz
ă
unghiul
α
=
o
60
cu axa Ox, de-a lungul
c
ă
reia se deplaseaz
ă
corpul. Lucrul mecanic efectuat de aceast
ă
for
ță
în timpul
deplas
ă
rii corpului pe distan
ț
a
4m
x =
are valoarea:
a.
7J
b.
14J
c.
28J
d.
35J
(
3p)
II.
Rezolvaţi următoarea problemă:
(15 puncte)
În sistemul reprezentat în figura al
ă
turat
ă
corpul A are masa
=
A
300g
m
, iar corpul B are
masa
=
B
200g.
m
Constanta elastic
ă
a resortului legat de corpul B este
0,5N cm
k =
.
Firul dintre corpurile A
ş
i B este inextensibil
ş
i de mas
ă
neglijabil
ă
, scripetele este lipsit de
frecare
ş
i de iner
ţ
ie, iar resortul are mas
ă
neglijabil
ă
.
a.
Reprezenta
ț
i toate for
ț
ele care ac
ț
ioneaz
ă
asupra corpului B.
b.
Determina
ț
i alungirea resortului atunci când sistemul este în echilibru.
c.
Se taie resortul care leag
ă
corpul B de sol. Calcula
ț
i valoarea accelera
ț
iei corpului A în
timpul deplas
ă
rii spre sol.
d.
Calcula
ț
i valoarea for
ț
ei de ap
ă
sare din axul scripetelui, în condi
ț
iile de la punctul
c
.
III.
Rezolvaţi următoarea problemă:
(15 puncte)
Un corp cu masa
=
200g
m
este lansat vertical în sus cu viteza
=
0
10m/s,
v
de la în
ă
l
ț
imea
0
2,0m
h =
fa
ță
de suprafa
ț
a solului. Dimensiunile corpului sunt suficient de mici, astfel încât acesta poate fi considerat punct
material, iar interac
ț
iunea cu aerul se neglijeaz
ă
. Se consider
ă
c
ă
energia poten
ț
ial
ă
gravita
ț
ional
ă
a
sistemului corp-P
ă
mânt este nul
ă
la suprafa
ț
a solului. Calcula
ț
i:
a.
energia mecanic
ă
total
ă
la momentul ini
ț
ial;
b.
în
ă
l
ț
imea maxim
ă
la care ajunge corpul, m
ă
surat
ă
fa
ță
de sol;
c.
lucrul mecanic efectuat de greutatea corpului în timpul coborârii acestuia de la în
ă
l
ț
imea maxim
ă
pân
ă
în
punctul din care a fost lansat;
d.
valoarea vitezei corpului în momentul în care atinge solul.
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă la Fizică 2 B. Elemente de termodinamică
Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului
Examenul de bacalaureat național 2019
Proba E. d)
Fizică
Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului
Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ,
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ Model
Se consideră: numărul lui Avogadro
123
mol1002,6
=
A
N
, constanta gazelor ideale
Kmol
J
31,8
=R
. Între
parametrii de stare ai gazului ideal într-o stare dat
ă
exist
ă
rela
ţ
ia:
RTVp
ν
=
.
I.
Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.
(15 puncte)
1.
La destinderea izoterm
ă
a unei cantit
ăţ
i constante de gaz ideal:
a.
densitatea gazului cre
ș
te
b.
gazul prime
ş
te lucru mecanic
c.
energia intern
ă
a gazului r
ă
mâne constant
ă
d.
gazul cedeaz
ă
c
ă
ldur
ă
mediului exterior.
(3p)
2.
Unitatea de m
ă
sur
ă
a produsului dintre presiunea la care se afl
ă
un gaz
ş
i volumul ocupat de acesta este:
a.
mol
b.
J
c.
K
d.
-1-1
KmolJ
(3p)
3.
Simbolurile m
ă
rimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizic
ă
, expresia c
ă
ldurii schimbate de o
cantitate de gaz ideal într-un proces izobar este:
a.
(
)
12
TTC
p
ν
b.
(
)
12
TTC
V
ν
c.
1
2
ln
V
V
RT
ν
d.
)
1 2
p V V
(3p)
4.
O cantitate
2 mol
ν
=
de gaz ideal biatomic
)
2,5
V
C R
=
este înc
ă
lzit
ă
cu
10 C
t
= °
. Varia
ţ
ia energiei
interne a gazului în acest proces este egal
ă
cu:
a.
16,46 kJ
b.
11,75 kJ
c.
581,7 J
d.
415,5 J
(3p)
5.
În figura al
ă
turat
ă
este reprezentat
ă
dependen
ț
a volumului unui gaz ideal de
temperatura acestuia. Volumul gazului în starea de echilibru termodinamic
B
este:
a.
3
dm 20
b.
3
dm 30
c.
3
dm 40
d.
3
dm 80
(3p)
II. Rezolvaţi următoarea problemă:
(15 puncte)
O butelie de volum
L 10=V
con
ț
ine azot
)
-1
28 g mol
µ
=
la temperatura
1
7 C
t
= °
ş
i presiunea
MPa 31,8
=
p . Se deschide robinetul astfel încât din butelie iese o mas
ă
m
de gaz. Se închide robinetul
buteliei
ş
i gazul este înc
ă
lzit pân
ă
la temperatura
2
127 C
t
= °
, iar presiunea azotului a revenit la valoarea
MPa 31,8
=
p . Determina
ț
i:
a.
masa ini
ț
ial
ă
de azot din butelie;
b.
densitatea gazului din butelie aflat la temperatura
2
t ;
c.
masa de gaz
m
care a ie
ş
it din butelie.
d.
presiunea azotului r
ă
mas în butelie dup
ă
închiderea robinetului
ș
i r
ă
cirea acestuia pân
ă
la temperatura
1
7 C
t
= °
.
III. Rezolvaţi următoarea problemă:
(15 puncte)
O cantitate constant
ă
de gaz ideal
)
3
V
C R
=
aflat
ă
ini
ţ
ial în starea 1, la presiunea
1
200 kPa
p
=
ş
i volumul
L 2
1
=
V , este supus
ă
procesului ciclic 1231, format din urm
ă
toarele transform
ă
ri:
1
2 destindere izoterm
ă
pân
ă
în starea cu
L 4
2
=
V ;
2
3 r
ă
cire izocor
ă
;
3
4 comprimare izoterm
ă
pân
ă
la volumul
1
V
ş
i presiunea
4
100 kPa
p
=
ş
i
4
1 înc
ă
lzire izocor
ă
pân
ă
în starea ini
ț
ial
ă
.
Se cunoa
ș
te c
ă
7,02ln
.
a.
Reprezenta
ţ
i succesiunea de transform
ă
ri în coordonate
p V
.
b.
Calcula
ţ
i valoarea energiei interne a gazului în starea 1.
c.
Calcula
ţ
i lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul în decursul transform
ă
rii 1
2.
d.
Calcula
ţ
i c
ă
ldura primit
ă
de gaz în decursul transform
ă
rii 4
1.
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă la Fizică 3 C. Producerea şi utilizarea curentului continuu
Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului
Examenul de bacalaureat național 2019
Proba E. d)
Fizică
Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului
Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ,
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Model
I.
Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.
(15 puncte)
1. În figura alăturată este reprezentată schema unui circuit electric. Becurile sunt identice. Pentru ca becurile
să lumineze simultan este necesar ca:
a. ambele întrerupătoare
1
k
şi
2
k
să fie închise
b. ambele întrerupătoare
1
k
şi
2
k
să fie deschise
c. întrerupătorul
1
k
să fie deschis şi întrerupătorul
2
k
să fie închis
d. întrerupătorul
1
k
să fie închis şi întrerupătorul
2
k
să fie deschis.
(3p)
2. Rezistivitatea electrică a unui metal la temperatura de
250 C
°
este de 2 ori mai mare decât la
C0°
.
Coeficientul termic al rezistivității are valoarea:
a.
3 1
4 10 grad
b.
3 1
6 10 grad
c.
3 1
10 10 grad
d.
3 1
46 10 grad
(3p)
3. Expresia legii lui Ohm pentru o porțiune de circuit este:
a.
I
U
R
=
b.
r
E
P
4
2
=
c.
R
U
I =
d.
(
)
tRR
α
+= 1
0
(3p)
4. Un conductor este străbătut de un curent a cărui intensitate variază în timp ca în
graficul alăturat. Sarcina electrică ce străbate secţiunea transversală a conductorului în
intervalul de timp cuprins între
s 3
1
=t
şi
2
6 s
t =
este egală cu:
a.
C30
µ
b.
60 C
µ
c.
C80
µ
d.
C110
µ
. (3p)
5. La gruparea rezistoarelor în serie:
a. rezistenţa echivalentă este mai mică decât oricare dintre rezistenţele rezistoarelor din circuit
b. rezistenţa echivalentă este egală cu suma inverselor rezistenţelor rezistorilor grupaţi
c. intensitatea curentului electric este aceeaşi prin fiecare rezistor
d. intensitatea curentului ce trece prin rezistenţa echivalentă este egală cu suma intensităţilor curenţilor ce
trec prin fiecare rezistor (3p)
II. Rezolvaţi următoarea problemă:
(15 puncte)
În figura alăturată este reprezentată schema unui circuit electric. Bateria are tensiunea electromotoare
E
şi
rezistenţa interioară nulă. Tensiunea de la bornele rezistorului
3
R
are valoarea
V7,2
3
=U
, iar ampermetrul
ideal
)
0
A
R
indică
A45,0
3
=I
. Se cunosc
= 2
1
R
și
= 3
2
R
. Calculaţi:
a. valoarea rezistenței
3
R
;
b. intensitatea curentului prin
2
R
;
c. rezistența electrică echivalentă a circuitului exterior bateriei;
d. valoarea tensiunii electromotoare a bateriei.
III. Rezolvaţi următoarea problemă:
(15 puncte)
În figura alăturată este reprezentată schema unui circuit electric. Cele două becuri au aceeaşi tensiune
nominală
V10=U
şi puterile nominale
W20
1
=P
și respectiv
W25
2
=P
.
Tensiunea electromotoare a bateriei are valoarea
60 V
E =
, iar rezistenţa
interioară este nenulă. Ambele becuri funcționează la parametrii nominali.
Determinați:
a. valoarea rezistenței becului
1
B
în regimul nominal de funcționare;
b. intensitatea curentului electric ce străbate becul
2
B
;
c. energia consumată de rezistorul
R
în intervalul de timp
5 min
t =
;
d. randamentul transferului de energie de la baterie la circuitul exterior acesteia.