Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat național 2019

Proba E. d)

Filosofie

Varianta 4

Profilul umanist din filiera teoretică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar.

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I(30 de puncte)

Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1.Scopul existenței umane se referă la:

a.limitele naturii umane

b.sensul procesului de cunoaștere

c.sensul existenței umane

d.limitele cunoașterii umane

2.Delimitarea bine – rău este specifică:

a.teoriei adevărului

b.eticii

c.hermeneuticii

d.fenomenologiei

3.Nu este o problemă de etică aplicată:

a.eutanasia

b.avortul

c.clonarea

d.timpul

4.Limitarea excesivă a libertăţii social-politice este o practică specifică regimului politic:

a.democratic

b.totalitar

c.pluralist

d.liberal

5.Responsabilitatea absolută, corelată problematicii libertăţii, este abordată în mod explicit în opera lui:

a.J. P. Sartre

b.Imm. Kant

c.L. Blaga

d.B. Pascal

6.Printre drepturile pozitive se află dreptul la:

a.educaţie

b.viaţă

c.proprietate

d.libertate

7.Orientarea filosofică care consideră că întreaga cunoaștere își are sursa în experiență este:

a.raționalismul

b.empirismul

c.contractualismul

d.etatismul

Pagina 1 din 3

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

8.Tipul de adevăr stabilit pe baza concordanţei între ceea ce se afirmă şi realitate este adevărul:

a.coerenţă

b.utilitate

c.corespondenţă

d.universal

9.Printre teoriile morale se află:

a.hedonismul

b.etatismul

c.absolutismul

d.individualismul

10.Intervenţia statului este considerată necesară mai cu seamă în susţinerea drepturilor:

a.negative

b.pozitive

c.neutre

d.naturale

SUBIECTUL al II-lea(30 de puncte)

A. În coloana din stânga sunt enumerate teorii despreadevăr, iar în coloana din dreapta sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la acestea. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga și cifra corespunzătoare din coloana din dreapta.

16 puncte B. Argumentați, în aproximativ zece rânduri, în favoarea sau împotriva promovării teoriei etatiste,

C.Construiți un exemplu prin care să evidențiați rolul/importanţa atitudinii critice în procesul de

Pagina 2 din 3

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

A.Citiţi, cu atenţie, textul de mai jos:

Omul este capturat de un destin creator, într-un sens cu adevărat minunat; omul e în stare pentru acest destin să renunţe – câteodat ă chiar pân ă la autonimicire la avantajele echilibrului şi bucuriile securităţii.

(L. Blaga, Geneza metaforei şi sensul culturii)

Răspundeţi următoarelor cerinţe:

B.Ştiind că, o formă a dreptăţii distributive are drept criteriu meritul:

1. Argumentaţi, în aproximativ cinci rânduri, în favoarea ideii/tezei filosofice prezentată în enunţ.

6 puncte

2. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, modul în care merituleste aplicat în selectarea candidaţilor

Pagina 3 din 3