Ministerul Educaꢀiei Naționale  
Centrul Naꢀional de Evaluare ꢁi Examinare  
Examenul de bacalaureat național 2019  
Proba E. d)  
Economie  
Model  
Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică ꢀi toate profilurile ꢀi specializările din  
filiera vocaꢁională, cu excepꢁia profilului militar  
ñ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.  
ñ Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.  
SUBIECTUL I  
(30 de puncte)  
Scrieꢀi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect:  
1
. Suma utilităꢀilor individuale ale tuturor unităꢀilor consumate dintrꢂun bun omogen este egală cu:  
a. cererea totală b. echilibrul consumatorului c. venitul consumatorului d. utilitatea totală  
puncte  
3
2. Piaꢀa cu concurenꢀă monopolistică este forma de piaꢀă cu concurenꢀă imperfectă  
caracterizată prin existenꢀa unui număr:  
a. mic de consumatori cu putere economică redusă  
b. mare de cumpărători ꢁi de vânzători  
c. mare de vânzători ꢁi a unui număr mic de cumpărători  
d. mic de producători cu putere economică mare  
3 puncte  
3. Indicele salariul real are o tendinꢀă de scădere dacă:  
a. indicele general al preꢀurilor bunurilor de consum creꢁte cu 50%, iar indicele salariului nominal  
creꢁte cu 15%  
b. indicele general al preꢀurilor bunurilor de producꢀie scade cu 50%, iar indicele salariului nominal  
scade cu 15%  
c. indicele general al preꢀurilor bunurilor de consum creꢁte cu 15%, iar indicele salariului nominal  
crește cu 50%  
d. indicele general al preꢀurilor bunurilor de producꢀie scade cu 15%, iar indicele salariului nominal  
scade cu 50%  
3 puncte  
4. Dobânda plătită pentru un credit acordat pe 2 luni este de 15.000 u.m., calculată la o rată  
anuală a dobânzii de 9%. În aceste condiꢀii, creditul acordat este de:  
a. 87.500 u.m. b. 90.000 u.m. c. 1.000.000 u.m.  
d. 1.350.000 u.m.  
puncte  
3
5
. Dacă masa monetară este de 56.000 u.m, cantitatea de bunuri economice supuse tranzacțiilor  
este de 1000 buc., iar viteza de rotaꢀie a banilor este 2, atunci nivelul mediu al preꢀurilor este:  
a. 112 u.m./buc. b. 28 u.m./buc. c. 56 u.m./buc. d. 5,6 u.m./buc.  
puncte  
3
6
. Atunci când salariul mediu creꢁte mai rapid decât crește productivitatea medie a muncii, și toate  
celelalte condiții rămân neschimbate, costul unitar:  
a. va creꢁte b. va scădea c. nu poate fi calculat  
d. nu va fi influenꢀat  
puncte  
3
7. Dacă modificarea preꢀului unui bun determină o modificare mai mare a cantităꢀii cerute din  
acel bun, atunci creꢁterea volumului vânzărilor se poate realiza prin:  
a. reducerea preꢀului unitar al bunului economic respectiv  
b. majorarea coeficientului de elasticitate încruciꢁată a cererii  
c. reducerea cheltuielilor de promovare a produsului  
d. creꢁterea utilităꢀii bunului economic respectiv  
3 puncte  
8. Rata profitului, calculată la cifra de afaceri, este un indicator:  
a. de efort b. nelegitim c. de eficiență  
d. impozabil  
3
puncte  
9
. Dacă volumul producției crește în perioada T ꢂT cu 25%, iar numărul de unități utilizate din  
0 1  
factorul de producție muncă va crește tot cu 25%, atunci:  
a. productivitatea medie a muncii din T va fi egală cu cea din T  
0
1
b. productivitatea marginală a muncii atinge nivelul maxim  
c. costul total mediu crește cu 25%  
d. costul marginal atinge nivelul maxim  
3 puncte  
Probă scrisă la economie  
Pagina 1 din 2  
Model  
Ministerul Educaꢀiei Naționale  
Centrul Naꢀional de Evaluare ꢁi Examinare  
10. Caracteristica esențială a bunurilor economice este:  
a. utilitatea  
b. raritatea  
c. standardizarea  
d. calitatea  
3
puncte  
SUBIECTUL al IIꢀlea  
(30 de puncte)  
1. Transcrieꢀi pe foaia de examen tabelul de mai jos:  
Cantitatea (unităꢁi)  
Utilitatea marginală (bun A)  
Utilitatea marginală (bun B) 38  
1
X
2
45  
34  
3
40  
24  
4
35  
16  
5
30  
10  
6
25  
8
7
20  
6
8
15  
4
9
10  
2
10  
1
1,5  
11  
0,5  
Y
a) Precizați valorile X și Y din tabel, știind că utilitatea totală a bunului A la prima unitate consumată  
este 50, iar utilitatea totală a bunului B este maximă la unitatea cu nr. 11 consumată.  
b) Verificați explicit faptul că programul de achiziꢀii pentru care va opta un consumator raꢀional este  
de 7 unităꢀi din bunul A și 4 unități din bunul B, știind că preꢀul bunului A este de 5 u.m., preꢀul  
bunului B este de 4 u.m., iar venitul disponibil este de 53 u.m.  
8 puncte  
2. Pornind de la valori numerice fictive ale ratei dobânzii pe piața monetară și ale nivelului mediu al  
cupoanelor obligațiunilor, calculați explicit modificarea procentuală a cursului obligațiunilor pe piața  
secundară a capitalurilor, precizând totodată sensul acestei modificări, în situația în care rata  
dobânzii la depuneri va crește.  
10 puncte  
3. O firmă dispune de un capital tehnic de 4000 u.m., din care 75% reprezintă capitalul fix. Durata  
amortizării este de 60 de luni, iar cheltuielile salariale totale sunt de 2000 u.m. Determinați, scriind  
algoritmul folosit pentru efectuarea calculelor ꢁi precizând semnificația notațiilor din formulele  
utilizate:  
a) consumul anual al capitalului fix;  
b) costul total.  
12 puncte  
SUBIECTUL al IIIꢀlea  
(30 de puncte)  
Răspundeꢀi la fiecare dintre următoarele cerinꢀe:  
1. Se dă următorul text: Servind sistemului planificat, administraꢀia de stat este o cauză a inegalității în  
distribuirea venitului, a repartizării deficitare a resurselor, a degradării mediului. Orice corectiv adus  
relației dintre sistemul economiei planificate și sistemul pieței trebuie să rezolve modul în care se  
formează prețurile, nivelul la care se stabilesc salariile și legitimitatea impunerii dobânzii de referință.  
a) Enumerați patru noțiuni economice din textul dat.  
b) Menționați câte o caracteristică pentru două dintre noțiunile enumerate.  
. Știind că modificările intervenite pe o anumită piață afectează și piețele corelate acesteia, precizați  
ce efect va avea creșterea prețului lemnului asupra cererii de mobilă, ofertei de mobilă și asupra  
prețului mobilei. 9 puncte  
. Transcrieți pe foaia de examen graficul de mai jos care ilustrează cererea și oferta pe o piață oarecare:  
10 puncte  
2
3
a) Completați graficul marcând curba cererii cu litera C, curba ofertei cu litera O și prețul de  
echilibru cu litera E.  
b) Marcați pe grafic, prin valori numerice, cantitatea de echilibru, precum și un preț de vânzare la  
care apare surplus de cerere.  
11 puncte  
Probă scrisă la economie  
Model  
Pagina 2 din 2  
Ministerul Educaꢀiei Naționale  
Centrul Naꢀional de Evaluare ꢁi Examinare  
Examenul de bacalaureat național 2019  
Proba E. d)  
Economie  
BAREM DE EVALUARE ꢀI DE NOTARE  
Model  
Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică ꢀi toate profilurile  
ꢀi specializările din filiera vocaꢁională, cu excepꢁia profilului militar  
ñ
ñ
Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinꢁelor.  
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se  
acordă fracꢁiuni de punct.  
ñ
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărꢁirea punctajului total  
acordat pentru lucrare la 10.  
SUBIECTUL I  
(30 de puncte)  
10x3p=30 de puncte  
(30 de puncte)  
câte 3 puncte pentru fiecare dintre cele 10 răspunsuri corecte, astfel:  
1ꢀd, 2ꢀb, 3ꢀa, 4ꢀc, 5ꢀa, 6ꢀa, 7ꢀa, 8ꢀc, 9ꢀa, 10ꢀb  
SUBIECTUL al IIꢂlea  
1. a) câte 2 puncte pentru precizarea fiecăreia dintre cele două valori cerute, astfel: X=50, Y=0  
2x2p=4 puncte  
1. b) verificarea explicită cerută: verificare completă atât a încadrării în venit, cât și a îndeplinirii ecuației  
de echilibru a consumatorului/maximizării utilității totale din consumul celor două bunuri ꢂ 4p./ verificare  
incompletă ꢂ 1p.  
4 puncte  
2.  
ꢂ alegerea valorilor numerice cerute  
ꢂ calcularea explicită a modificării procentuale a cursului obligațiunilor  
4 puncte  
4 puncte  
Notă: În situația în care candidatul scrie doar algoritmul de calcul fără a ajunge la un rezultat se  
acordă 2 puncte din cele 4 puncte posibile.  
ꢂ precizarea sensului modificării cursului obligațiunilor: scade  
2 puncte  
3.  
ꢂ câte 4 puncte pentru scrierea algoritmului în vederea determinării fiecăruia dintre indicatorii ceruꢀi  
la subpunctele a) și b): algoritm complet în care se face precizarea semnificației notațiilor din  
formulele utilizate ꢂ 4p./ algoritm incomplet sau algoritm complet, dar fără a preciza semnificația  
notațiilor făcute ꢂ 2p.  
2x4p=8 puncte  
ꢂ câte 2 puncte pentru precizarea valorilor determinate în cazul fiecăruia dintre indicatorii ceruꢀi la  
subpunctele a) și b), astfel: consumul anual al capitalului fix = 600 u.m.; costul total = 3600 u.m.  
2x2p=4 puncte  
Notă: În situația în care candidatul nu obține valorile din barem din cauza unor erori de calcul se  
acordă 1 punct din cele 2 puncte posibile.  
SUBIECTUL al IIIꢂlea  
(30 de puncte)  
. a) câte 1 punct pentru enumerarea oricăror patru noțiuni economice din textul dat 4x1p=4 puncte  
. b) câte 3 puncte pentru menționarea oricărei caracteristici corecte pentru fiecare dintre cele două  
2x3p=6 puncte  
1
1
noțiuni alese  
2. câte 3 puncte pentru precizarea fiecăruia dintre cele trei efecte cerute, astfel: cererea de mobilă  
rămâne constantă, oferta de mobilă va scădea, prețul mobilei va crește  
3x3p=9 puncte  
3
. a) câte 2 puncte pentru marcarea corectă pe grafic a fiecăruia dintre cele trei elemente cerute  
x2p=6 puncte  
3
3. b)  
ꢂ marcarea pe grafic a oricărei valori numerice pentru cantitatea de echilibru  
2 puncte  
ꢂ marcarea pe grafic a oricărei valori numerice pentru prețul de vânzare la care apare surplus de  
cerere  
3 puncte  
Probă scrisă la economie  
Model  
Barem de evaluare și de notare  
Pagina 1 din 1