Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat național 2019

Proba E. d)

Economie

Varianta 4

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect:

1. Bunurile cu cerere inelastică se caracterizează prin:

a.modificarea cantității cerute într-o proporție mai mică decât variația factorilor de influență

b.menținerea constantă a cantității cerute la modificarea factorilor de influență

c.modificarea cantității cerute chiar dacă factorii de influență nu se modifică

2. Maximizarea utilităţii totale pentru două bunuri economice A şi B, în condiţiile unui venit disponibil limitat, se realizează atunci când:

a.raportul dintre utilitatea marginală şi preţul bunului A este mai mare decât raportul dintre utilitatea marginală şi preţul bunului B

b.raportul dintre preţul bunului A şi preţul bunului B este mai mic decât raportul dintre utilitatea marginală a bunului B şi utilitatea marginală a bunului A

c.raportul dintre utilitatea marginală şi preţul bunului A este egal cu raportul dintre utilitatea marginală şi preţul bunului B

d.raportul dintre utilitatea marginală a bunului A şi preţul bunului B este egal cu raportul dintre

3.Productivitatea medie a muncii într-o firmă care inițial avea 100 de salariați a fost 50. Angajarea a încă 10 lucrători, cu o productivitate marginală de 20, conduce la o producție finală de:

3 puncte

4. Atunci când salariul real creşte şi salariul nominal scade, preţurile bunurilor de consum:

a.scad cu 15%, iar salariul nominal scade cu 50%

b.cresc cu 50%, iar salariul real crește cu 15%

c.cresc cu 15%, iar salariul real crește cu 50%

6.Pentru obținerea unui lot de 15 bunuri, costurile variabile sunt de 80.000 u.m. În situația în care costul marginal al ultimului bun este de 10.000 u.m., atunci costurile variabile necesare producerii a 14 bunuri este:

a. 10.000 u.m.b. 90.000 u.m.c. 150.000 u.m.d. 70.000 u.m.

3 puncte

7.În anul 2018 faţă de anul 2017, valoarea bunurilor şi serviciilor supuse tranzacţiilor a crescut cu 35%, iar viteza de rotaţie a banilor a scăzut cu 10%. În aceste condiţii, în anul 2018, masa monetară:

8. Piața cu concurență monopsonică se caracterizează prin:

a.existența unui singur cumpărător

b.atomicitate perfectă

c.transparență perfectă

8 puncte

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

9. Constituie noţiuni economice cu acelaşi sens:

a.”resurse materiale” şi ”factori de producţie”

b.”bun economic” şi ”marfă

c.”cheltuieli materiale” şi ”capital consumat”

10. La nivelul unei economii, proprietatea privată poate fi:

a.”proprietate individualăşi ”proprietate asociativă

b.”proprietate publicăşi ”proprietate cooperatistă

c.”proprietate mixtăşi ”proprietate particulară

a)Completaţi rândurile tabelului dat cu valori numerice fictive, ştiind că acestea trebuie să reflecte relația dintre preț și cantitatea cerută, respectiv dintre preț și cantitatea oferită dintr-un bun.

b)Calculaţi coeficientul de elasticitate a cererii în funcţie de preţ, pentru perioada T1-T2, pe baza valorilor numerice pe care le-ați înscris în tabel, precizând totodată formula utilizată pentru realizarea calculului și tipul de elasticitate corespunzător valorii coeficientului pe care l-ați

determinat.

2.Pornind de la valori numerice fictive ale masei monetare, numerarului și volumului monedei scripturale, calculați explicit ponderea numerarului în masa monetară, precizând totodată sensul modificării numerarului, în condițiile în care ¼ din numerar se transformă în monedă scripturală.

10 puncte

3.O bancă acordă un credit (C1) de 80 mil. u.m. pe 6 luni, pentru care percepe o rată anuală a dobânzii de 30% şi un alt credit (C2) de 30 mil. u.m. pe 3 ani, cu o rată anuală a dobânzii de 10%. Determinați, scriind algoritmul folosit pentru efectuarea calculelor şi precizând semnificația notațiilor din formulele utilizate:

a) dobânda încasată de bancă pentru creditul C1, calculată în regim de dobândă simplă;

b) dobânda plătită de debitori băncii pentru creditul C2, calculată în regim de dobândă compusă.

1.Se dă următorul text: Persoanele care au cunoștințe în domeniul piețelor monetară și a capitalurilor vor putea selecta, în calitate de purtători ai cererii, acele produse și servicii financiare pe care le pot gestiona și vor acorda atenție avertismentelor privind potențialele riscuri aferente acestora, înțelegând că orice contract presupune drepturi și obligații pentru ambele tipuri de agenți

2.Știind că modificările intervenite pe o anumită piață afectează și piețele corelate acesteia, precizați ce efect va avea scăderea producției de pixuri asupra cererii de stilouri și a prețului stilourilor.

8 puncte

3. Transcrieți pe foaia de examen graficul de mai jos care ilustrează cererea și oferta pe o piață oarecare:

Notați, pe grafic, prețul de echilibru în fiecare din momentele inițial și final, cu literele A și B, cantitatea de echilibru în momentul 0 și în momentul 1, cu literele C și D și prețurile de vânzare la care apare surplus de cerere în situația inițială, respectiv, surplus de ofertă în

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat național 2019

Proba E. d)

Economie

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 4

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar

Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10.

1.

a) câte 1 punct pentru completarea fiecăreia dintre cele două rânduri ale tabelului dat

Notă: În situația în care candidatul scrie doar algoritmul de calcul fără a ajunge la un

3.

-câte 4 puncte pentru scrierea algoritmului în vederea determinării fiecăruia dintre indicatorii ceruţi la subpunctele a) și b): algoritm complet în care se face precizarea semnificației notațiilor din formulele utilizate – 4p./ algoritm incomplet sau algoritm complet, dar fără a preciza semnificația

-câte 2 puncte pentru precizarea valorilor determinate în cazul fiecăruia dintre indicatorii ceruţi la subpunctele a) și b), astfel: dobânda încasată de bancă pentru creditul C1 = 12 mil. u.m.; dobânda

plătită de debitori băncii pentru creditul C2 = 9,93 mil. u.m.2x2p=4 puncte

Notă: În situația în care candidatul nu obține valorile din barem din cauza unor erori de calcul se acordă 1 punct din cele 2 puncte posibile.

1.a) câte 1 punct pentru enumerarea oricăror patru noțiuni economice din textul dat 4x1p=4 puncte

1.b) câte 3 puncte pentru menționarea oricărei caracteristici corecte pentru fiecare dintre cele două

noțiuni alese2x3p=6 puncte 2. câte 4 puncte pentru precizarea fiecăruia dintre cele două efecte cerute, astfel: cererea de

stilouri crește, prețul stilourilor crește2x4p=8 puncte

3. câte 2 puncte pentru notarea pe grafic a literelor corespunzătoare pentru fiecare dintre cele șase