Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2019

Proba E. d)

Chimie organică

Varianta 4

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

Olvassa el az alábbi állításokat! Ha úgy gondolja, hogy az állítás igaz, írja a vizsgalapra a kijelentés sorszámát és az I betűt. Ha úgy gondolja, hogy hamis, írja a vizsgalapra a kijelentés sorszámát és a H betűt.

1.Az akrilnitril molekulában két π(pi) szén-nitrogén kovalens kötés található.

2.Standard körülmények között az etán egy szagtalan, gázhalmazállapotú szénhidrogén.

3.Molekulájukban legalább négy szénatomot tartalmazó alkinek helyzeti izomériát mutatnak.

4.A folyékony zsírok hidrogénezése során szilárd szappanok keletkeznek.

B. Tétel

Az alábbi kérdések esetén, írja a vizsgalapra a kérdés sorszámát és a helyes válasznak megfelelő betűt! Minden egyes kérdésnek egy helyes válasz felel meg.

1.Egy szerves vegyület ugyanazzal a bruttó képlettel rendelkezik mint az acetilén. A vegyület szerkezeti képlete:

2.Az alkén izomerek száma, amelyek hidrogénezése során 2,3-dimetilbután keletkezik nikkel jelenlétében:

3.Molekulájában egyetlen aszimetrikus szénatomot tartalmazó, C4H8Cl2 molekulaképlettel rendelkező enantiomerpárok száma:

4.A következő vegyületsorból: etán, etanol, aminoetánsav és etánsav szilárd halmazállapotú standard körülmények között:

5.Molekulájukban található szekunder szénatomok száma alapján meg lehet különböztetni egymástól:

C.Tétel

Írja a vizsgalapra az A oszlopban levő vegyületek megnevezésének sorszámát és a B oszlopban található, a megfelelő vegyületosztálynak betűjét! Az A oszlopban levőminden egyes számnak egyetlen betűfelel meg a B oszlopból.

10 pont

1

3 pont

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

D.Tétel

Egy (A) szerves vegyület szerkezeti képlete:

COOH

CH2OH

1.a. Jegyezze le az (A) vegyület molekulájában levő háromvegyértékűfunkciós csoport nevét!

3.Írja le az (A) vegyület egy izomerjének szerkezeti képletét, amely fenol típusú hidroxil csoportot tartalmaz!

5.Számítsa ki az (A) vegyület tömegét, grammban kifejezve, amely ugyolyan tömegű oxigént tartalmaz, mint

E. Tétel

1.Az alkánok krakkolási reakciói előfordulnak a kőolaj különböző frakcióinak petrokémiai feldolgozási

folyamataiban. Írja le a n-bután krakkolási reakcióit!4 pont

2. Egy 330 m3 térfogatú, normál hőmérsékleten és nyomáson mérve, n-bután krakkolása során egy olyan gázhalmazállapotú keverék keletkezik, amely 30% térfogatszázalék propént, 15% térfogatszázalék etént és x% térfogatszázalék nem reagált n-butánt tartalmaz. Számítsa ki a krakkolás során keletkezett gázhalmazállapotú

3.a. Jegyezzen le egy érvet, amely alátámasztja a n-pentán, 2-metilbután, 2,2-dimetilpropán sorban a forráspontok változását, figyelembe véve az alábbi táblázatban levő információkat:

b. Jegyezze le a 2,2-dimetilpropán halmazállapotát standard körülmények között, vegye figyelembe az

4.A fenol tömény salétromsavval való kezelése során 2,4,6-trinitrofenol is keletkezik. Írja le a fenol nitrálási reakciójának egyenletét, amely során 2,4,6-trinitrofenol keletkezik. Használja a szerves vegyületek szerkezeti

képleteit!2 pont

5. 47 kg fenol nitrálása során 91,6 kg 2,4,6-trinitrofenol keletkezik. Határozza meg a fenol nitrálási reakciójának hozamát!

Atomtömegek: H- 1; C- 12; N- 14; O- 16.

Moláris térfogat (normál körülmények): V = 22,4 L·mol-1.

2

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

F. Tétel

1.a. A metanolt üzemanyagként is használják. Írja le azt a kémiai reakcióegyenletet, amely a metanol üzemanyagként való felhasználásának alapjául szolgál.

b. Adja meg a metanol molekulák között elsődlegesen fellépő kölcsönhatások típusát, folyékony

2.A glicerintrinitrátot gyógyszerként is használják nitroglicerin név alatt a szív egyes betegségeinek gyógyítására. Írja le a glicerin észterezési reakciójának egyenletét, amelynek során glicerintrinitrát keletkezik.

3.Határozza meg a glicerin tömegét, miligrammban kifejezve, amely szükséges 454 nitroglicerin tabletta

4.Írja le a trisztearin előállításának egyenletét trioleinből, nikkel jelenlétében, használja a szerves vegyületek

5.Egy 265,2 g triolein mintát hidrogéneznek, trisztearint állítanak elő. Tudva, hogy a triolein teljes mennyisége elfogy, határozza meg a hidrogénezéshez szükséges hidrogén térfogatát, normál hőmérsékleten és nyomáson

G. Tétel

1.Egy (A) monoamino-monokarbonsav α-aminosav kondenzációja során egy olyan (P) egyszerű tripeptid keletkezik, amely molekulájában 24 atom található. Határozza meg az (A) α-aminosav molekulaképletét!

3.Írja le a valin kondenzációs reakciójának egyenletét, amely során egy egyszerű dipeptid keletkezik!

2 pont

4.a. Egy betegnek perfuzió során 500 mL, 20% tömegszázalékos koncentrációjú és 1,05 g/mL sűrűségű glükóz oldatot adnak. Határozza meg az oldat előállítására használt glükóz tömegét, grammban kifejezve!

b. Írja le a azt a reakció egyenletet, amely bizonyítja a glükóz redukáló jellegét és amely során egy téglavörös

Atomtömegek: H- 1; C- 12; N- 14; O- 16.

Moláris térfogat (normál körülmények): V = 22,4 L·mol-1.

3

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2019

Proba E. d)

Chimie organică

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 4

Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

1.a. notarea denumirii grupei funcționale trivalente din molecula compusului organic (A): carboxil (1p)

3.a. prezentarea unui argument care justificăvariaţia temperaturilor de fierbere ale alcanilor respectivi (1p)

4.scrierea ecuației reacției pentru obținerea 2,4,6-trinitrofenolului, utilizând formule de structură pentru compușii organici-pentru scrierea corectă a formulelor chimice ale reactanților și ale produșilor de reacție (1p), pentru notarea

1.a. scrierea ecuației reacției care stă la baza utilizării metanolului drept combustibil-pentru scrierea formulelor chimice ale reactanţilor şi ale produşilor de reacţie (1p), pentru notarea coeficienţilor stoechiometrici (1p)

b. precizarea tipului interacţiunilor predominante care se stabilesc între moleculele de metanol, în stare lichidă:

2.scrierea ecuaţiei reacţiei de esterificare a glicerinei pentru obținerea trinitratului de glicerină, utilizând formule de structură-pentru scrierea formulelor chimice ale reactanţilor şi ale produşilor de reacţie (1p), pentru notarea

4.scrierea ecuaţiei reacţiei de obţinere a tristearinei din trioleină, în prezența nichelului, utilizând formule de structură pentru compușii organici: pentru scrierea formulelor chimice ale reactanţilor şi ale produşilor de reacţie (1p), pentru

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

2.scrierea formulei de structură a lisinei (2p), notarea denumirii (I.U.P.A.C) a lisinei: acid 2,6-diaminohexanoic (1p)

organici-pentru scrierea formulelor chimice ale reactanţilor şi ale produşilor de reacţie (1p), pentru notarea

5.a. notarea numărului de atomi de carbon asimetric din molecula valil-glicinei: 1 atom de carbon (1p)

b. notarea compoziției procentuale molare a enantiomerilor într-un amestec racemic: 50% enantiomer (+), 50%