Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2019

Proba E. d)

Chimie anorganică

Varianta 4

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I(30 de puncte)

Subiectul A.

Citiţi următoarele enunţuri. Dacă apreciaţi că enunţul este adevărat scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al enunţului şi litera A. Dacă apreciaţi că enunţul este fals scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al enunţului şi litera F.

1.Elementele chimice cu numerele atomice 12 și 13 sunt situate în aceeași grupă a tabelului periodic.

2.Legătura ionică se stabileşte între atomi ai elementelor cu caracter nemetalic.

3.Reacția dintre acidul clorhidric și hidroxidul de sodiu este o reacție de neutralizare.

4.O soluție de acid clorhidric cu pH = 1 are concentrația ionilor hidroniu 10-13 mol.L-1.

5.Electroliza constă în totalitatea proceselor care au loc la trecerea curentului electric prin soluția sau prin topitura

Subiectul B.

Pentru fiecare item de mai jos, notaţi pe foaia de examen numărul de ordine al itemului însoţit de litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect.

2.Compusul cu legăturăcovalentă coordinativă este:

3.Se considerăecuațiile reacţiilor:

5.Numǎrul de oxidare al ionului metalic central din reactivul Tollens este:

Subiectul C.

Scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al denumirii combinației complexe din coloana A însoţit de litera din coloana B, corespunzătoare formulei chimice a acesteia. Fiecărei cifre din coloana A îi corespunde o singură literă din coloana B.

10 puncte

2 puncte
3 puncte

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

2.a. Scrieţi configuraţia electronică a atomului elementului (E), care are 6 electroni în substratul 2p. b. Determinaţi numărul atomic al elementului (E).

3.a. Notați numărul electronilor de valență ai atomului de azot.

b. Modelaţi procesul de ionizare a atomului de azot, utilizând simbolul elementului chimic şi puncte pentru

reprezentarea electronilor.

4.a. Modelați legătura chimică din molecula acidului clorhidric utilizând simbolurile elementelor chimice şi puncte pentru reprezentarea electronilor.

b. Notați tipul legăturii covalente din molecula acidului clorhidric, având în vedere polaritatea acesteia.

Subiectul E.

1.În reacţia dintre acidul sulfhidric şi acidul azotic se formează și sulf: …H2S + …HNO3 …S + …NO + …H2O

a.Scrieţi ecuaţiile proceselor de oxidare, respectiv de reducere, care au loc în aceastăreacţie.

3.O probă de soluție cu volumul de 200 mL ce conține 6,64 g iodură de potasiu se amestecă cu 200 mL de soluție ce conține 0,1 mol de iodură de potasiu și cu 600 mL de apă distilată.

a. Calculați cantitatea de iodură de potasiu din soluția finală, exprimată în mol.

4.O probă de 3 mol de clor reacționează cu hidrogenul. În urma reacției s-au format 4 mol de acid clorhidric. a. Scrieţi ecuaţia reacţiei dintre clor și hidrogen.

5.Unei soluții de acid sulfuric i se adaugă 2-3 picături de turnesol. Apoi i se adaugă, în picătură, soluție de hidroxid de sodiu.

a.Notaţi culoarea soluției de acid sulfuric la adăugarea celor 2-3 picături de turnesol.

b.Notaţi culoarea soluției după neutralizarea acidului sulfuric, știind că se lucrează cu exces de soluție de

hidroxid de sodiu.

Numere atomice: H- 1; N- 7; Cl-17.

Mase atomice: K- 39; I- 127.

1.Ecuaţia termochimică a reacţiei care are loc la arderea alcoolului etilic (C2H5OH) este:

C2H5OH(l) + 3O2(g) 2CO2(g) + 3H2O(g). Variaţia de entalpie a acestei reacţii este rH0 = - 1234,2 kJ. Determinaţi entalpia molară de formare standard a alcoolului etilic, exprimată în kilojouli pe mol, utilizând

2.La arderea unei probe de alcool etilic s-au degajat 2468,4 kJ. Determinați masa probei de alcool etilic supusă

3.Determinaţi căldura, exprimată în kilojouli, necesară încălzirii a 5 kg de apă de la 5°C la 75°C. Se consideră că

5.Stabilitatea unor compuși organici crește în ordinea: CHI3(g), CHCl3(g), CHF3(g). Scrieți în ordine crescătoare

Subiectul G.

1.În laborator, descompunerea apei oxigenate se realizează în prezenţa dioxidului de mangan:

2.Utilizarea peroxidului de sodiu (Na2O2) la oxigenarea spaţiilor din submarine se bazează pe reacţia acestuia cu dioxidul de carbon. Ecuaţia acestei reacţii este:

2Na2O2(s) + 2CO2(g) 2Na2CO3(s) + O2(g).

Calculaţi volumul de oxigen, exprimat în litri, mǎsurat la 300 K şi 2 atm, obținut stoechiometric din 156 g de

3.a. Calculaţi masa a 18,066·1023 molecule de oxigen, exprimată în grame.

4.Pentru o reacţie de tipul: A produși, s-a constatat că viteza de reacţie se măreşte de 9 ori, dacă se triplează

Mase atomice: H- 1; C- 12; O- 16; Na- 23. capă= 4,18 kJ·kg-1·K-1.

Constanta molarăa gazelor: R = 0,082 L.atm.mol-1.K-1.

Numărul lui Avogadro: N = 6,022·1023 mol-1 .

Varianta 4
2 p
(30 de puncte)
15 puncte
3 p
3 p
2 p
4 p
2 p
15 puncte
3 p

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2019

Proba E. d)

Chimie anorganică

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 4

Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

b. modelarea procesului de ionizare a atomului de azot, utilizând simbolul elementului chimic şi puncte pentru

4.a. modelarea formării legăturii chimice în molecula acidului clorhidric, utilizând simbolurile elementelor chimice şi puncte pentru reprezentarea electronilor (2p)

5.scrierea ecuației oricărei reacții care justifică afirmația-pentru scrierea formulelor chimice ale reactanților și ale

produșilor de reacție (1p), pentru notarea coeficienților stoechiometrici (1p)

Subiectul E

1.a. scrierea ecuațiilor proceselor de oxidare a sulfului (1p) și de reducere a azotului (1p)

b. notarea rolului acidului sulfhidric: agent reducător (1p)

2.notarea coeficienților stoechiometrici ai ecuației reacției dintre acid sulfhidric și acidul azotic:

4.a. scrierea ecuației reacției dintre clor și hidrogen-pentru scrierea formulelor chimice ale reactanților și ale produșilor de reacție (1p), pentru notarea coeficienților stoechiometrici (1p)

5. a. notarea culorii soluției de acid sulfuric: roșie (1p)

b. notarea culorii soluției după neutralizarea acidului sulfuric, știind că se lucrează cu exces de soluție de hidroxid de sodiu: albastră(1p)

SUBIECTUL al III - lea

Subiectul F

1. raţionament corect (2p), calcule (1p), fH0C2H5OH(l) = - 277,6 kJ.mol-1

2. raţionament corect (2p), calcule (1p), m(C2H5OH) = 92 g

3. raţionament corect (1p), calcule (1p), Q = 1463 kJ

4. raţionament corect (3p), calcule (1p): rH0 = 3 rH10 - rH02 + 2 rH03

Probă scrisă la chimie anorganică

Barem de evaluare şi de notare

Pagina 1 din 2

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

5.scrierea entalpiilor molare de formare standard în ordine crescătoare fH0CHF3(g) < fH0CHCl3(g) < fH0CHI3(g) (2x1p),

5.a. notarea sarcinii ionului metalic central: +2 (1p)

b.notarea sarcinii ionului complex: -4 (1p)

c.notarea tipului legăturilor chimice dintre ionul metalic central și liganzi: legături covalente coordinative (1p)

3 p