Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2019

Proba E. d)

Biologie vegetală şi animală

Varianta 4

Filiera teoretică – profilul real;

Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului;

Filiera vocaţională – profilul militar.

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

Напишіть на екзаменаційному листку літеру, що відповідає правильній відповіді. Є тільки одна правильна відповідь.

1.Належать до царства Тварин, групи Артроподи:

a)арахніди

b)кишковопорожнинні

c)гідроподібні

d)нематоди

2.Кожна дочірна клітина утворена шляхом поділу мітозу материнської клітини із 2n = 10 хромосом має:

a)2n = 10 хромосом

b)2n = 5 хромосом

c)n = 10 хромосом

d)n = 5 хромосом

3.Один із видільних шляхів видільної системи ссавців є:

a)нефрон

b)сечівник

c)матка

d)кортикальна зона

4.Печінка ссавців:

a)є складовим компонентом травної трубки

b)знаходиться ліворуч від шлунку

c)бере участь у шлунковому травленні продуктів

d)виробляє травний сік, що не має ензими

Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

5. Пориста кісткова тканина:

a)має кісткові пластинки розміщені концентрично

b)містить напівтверду фундаментальну речовину

c)є тип твердої сполучної тканини

d)є пронизена каналами Гаверс, кровоносними судинами і нервами

D10 балів

Уважно прочитайте наступні вирази. Якщо вважаєте, що вираз правильний, то на екзаменаційному листку напроти числа відповідного виразу напишіть літеру А. Якщо вважаєте, що вираз неправильний, то на екзаменаційному листку напроти числа відповідного виразу напишіть літеру F і частково змініть вираз так, щоб він став правильним. Для цього використовуйте відповідну наукову інформацію. Не можна використовувати заперечення.

1.Гіпоталамус є компонентом мозкового стовбура ссавців.

2.У ссавців, вестибулярні рецептори знаходяться у середньому вусі.

3.Використання інєкцій і голок одноразового користування є один із заходів профілактики деяких хвороб, що передаються статевим шляхом.

Кровоносна система людини може бути пошкоджена багатьма хворобами, наприклад: артеріальна гіпертонія, варикозне розширення вен, інфаркт міокарду.

Уникнення харчування продуктами, що містять багато ліпідів, контроль ваги для попередження обжерливості можуть бути способами профілактики артеріальної гіпертонії.

a)Уточніть інший спосіб профілактики артеріальної гіпертонії, одну причину появи і три приклади маніфестації цієї хвороби.

b)Напишіть один аргумент для підтвердження наступного виразу: „Міокард із стінок лівого шлуночка серця ссавців є більше розвинений ніж міокард із стінок передсердь”.

c)Обчисліть масу води із плазми крові одного підлітка, знаючи наступне:

-кров становить 8% із маси тіла;

-плазма крові становить 55% із маси крові;

-вода становить 90% із маси плазми крові;

-маса тіла підлітка є 67 Kg.

Напишіть всі етапи для розвязування даного завдання.

d)Доповніть с) завдання іншим запитанням, яке сформулюєте ви, використовуючи

Схрестили два сорти гороху які відрізняються двома парами ознак: кольором і розміщенням квітки. Червоні квітки (R) і бокові (A) є домінантними ознаками, а білі квітки (r) і верхівкові (a) є рецесивними ознаками. Один із батьків має квітки червоні і верхівкові, будучи гетерозиготним для кольору квіток, а інший із батьків має квітки білі і бокові, будучи гомозиготним для розміщення квіток. У F1 отримують багато комбінацій спадкових факторів.

Встановіть наступні:

a)генотипи батьків;

b)типи гамет утворені цими двома батьками;

c)процент комбінацій із F1 що мають бокові квітки; генотип організмів із F1 з червоними і боковими квітками i генотип організмів із білими і боковими квітками .

d)Доповніть завдання іншим запитанням, яке сформулюєте ви, використовуючи біологічну специфічну наукову інформацію; розвяжіть завдання яке ви запропонували.

Напишіть всі етапи для розвязування даного завдання.

Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Уживому світі існує два типи дихання: аеробне і анаеробне. Шляхом дихання, організми отримують енергію необхідну для виконання різної діяльності. Дихальна система ссавців складається із дихальних проходів і легень.

a)Дайте три приклади діяльності організмів які реалізуються із витратою енергії.

b)Напишіть один аргумент для підтвердження виразу: „У ссавців, легеневі альвеоли спеціалізовані для реалізації обміну дихальних газів”.

c)Напишіть чотири речення, по два для кожного поняття, використовуючи адекватне наукове мовлення.

Для цього використовуйте відповідні інформації, для наступних понять:

для виконання певних функцій. Клітини погруповані у тканини, тканини групуються у органи, а вони формують систему органів.

a)Уточніть три системи органів які беруть участь у реалізації функцій живлення одного організму.

b)Поясніть наступний вираз: „Аквіферні тканини зустрічаються у рослин із посушливих зон”.

c)Напишіть мініесе на тему Клітинні органоїди”, використовуючи адекватну наукову інформацію.

Для цього дотримуйтесь наступних етапів:

-напишіть шість понять специфічних для даної теми;

-побудуйте з допомогою цих понять відповідний текст, що складається максимально із трьох-чотирьох фраз, використовуючи правильно і у взаємозвязку названі поняття.

Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2019

Proba E. d)

Biologie vegetală şi animală

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 4

Filiera teoretică – profilul real;

Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului;

Filiera vocaţională – profilul militar.

Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind informaţii

a) precizarea a trei sisteme de organe care participă la realizarea funcţiilor de nutriţie ale unui

c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele:

- pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este