Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2019

Proba E. d)

Biologie vegetală şi animală

Varianta 4

Filiera teoretică – profilul real;

Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului;

Filiera vocaţională – profilul militar.

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1.Fac parte din regnul Animal, grupul Artropode:

a)arahnidele

b)cefalopodele

c)hidrozoarele

d)nematodele

2.Fiecare dintre celulele-fiice formate prin diviziunea mitotică a unei celule-mamă cu 2n = 10 cromozomi are:

a)2n = 10 cromozomi

b)2n = 5 cromozomi

c)n = 10 cromozomi

d)n = 5 cromozomi

3.Una dintre căile urinare ale sistemului excretor al mamiferelor este:

a)nefronul

b)uretra

c)uterul

d)zona corticală

4.Ficatul mamiferelor:

a)este una dintre componentele tubului digestiv

b)este localizat în stânga stomacului

c)participă la digestia gastrică a alimentelor

d)secretă un suc digestiv lipsit de enzime

Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

5. Țesutul osos spongios:

a)are lamele osoase cu dispoziţie concentrică

b)conține substanță fundamentală semidură

c)este un tip de ţesut conjunctiv dur

d)este străbătut de canale Havers, cu vase şi nervi

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

1.Hipotalamusul este componentă a trunchiului cerebral al mamiferelor.

2.La mamifere, receptorii vestibulari sunt localizaţi în urechea medie.

3.Utilizarea seringilor şi a acelor de unică folosinţă este una dintre măsurile de prevenire a unor boli cu transmitere sexuală.

hipertensiunea arterială, varicele, infarctul miocardic.

Evitarea alimentelor bogate în lipide, controlul greutăţii pentru evitarea obezităţii pot fi măsuri de prevenire a hipertensiunii arteriale.

a)Precizaţi o altă măsură de prevenire a hipertensiunii arteriale, o cauză şi trei exemple de manifestări ale acestei boli.

b)Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Miocardul din peretele ventriculului stâng al inimii mamiferelor este mai dezvoltat decât miocardul din peretele atriilor”.

c)Calculaţi masa apei din plasma sângelui unui tânăr, ştiind următoarele:

-sângele reprezintă 8% din masa corpului;

-plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;

-apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;

-masa corpului tânărului este de 67 Kg.

Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei.

d)Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

Se încrucişează două soiuri de mazăre care se deosebesc prin două perechi de caractere: culoarea şi poziţia florilor. Florile roşii (R) şi axilare (A) sunt caractere dominante, iar florile albe (r), şi terminale (a) sunt caractere recesive. Un părinte are flori roşii şi terminale, fiind heterozigot pentru culoarea florilor, iar celălalt părinte are flori albe şi axilare, fiind homozigot pentru poziţia florilor. În F1 se obțin mai multe combinații de factori ereditari.

Stabiliţi următoarele:

a)genotipurile părinților;

b)tipurile de gameţi produşi de cei doi părinți;

c)procentul combinațiilor din F1 cu flori axilare; genotipul indivizilor din F1 cu flori roşii şi axilare şi al celor cu flori albe şi axilare.

d)Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii

ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

În lumea vie, există două tipuri de respiraţie: aerobă şi anaerobă. Prin respiraţie, organismele obţin energia necesară desfăşurării diferitelor activităţi. Sistemul respirator al mamiferelor este alcătuit din căi respiratorii şi plămâni.

a)Daţi trei exemple de activităţi ale organismelor, care sunt realizate cu consum de energie.

b)Scrieți un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „La mamifere, alveolele pulmonare sunt specializate pentru realizarea schimbului de gaze respiratorii”.

c)Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat.

Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:

-Fermentaţiile.

-Mişcările respiratorii la mamifere.

2.16 puncte

Organismele pluricelulare sunt alcătuite din celule diferenţiate, specializate pentru îndeplinirea anumitor funcţii. Celulele sunt grupate în ţesuturi, ţesuturile se grupează în organe, iar acestea formează sisteme de organe.

a)Precizaţi trei sisteme de organe care participă la realizarea funcţiilor de nutriţie ale unui organism.

b)Explicaţi afirmaţia următoare: „Ţesuturile acvifere sunt întâlnite la plante din zonele secetoase”.

c)Alcătuiţi un minieseu intitulat „Organite celulare”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată. În acest scop, respectaţi următoarele etape:

-enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;

-construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2019

Proba E. d)

Biologie vegetală şi animală

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 4

Filiera teoretică – profilul real;

Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului;

Filiera vocaţională – profilul militar.

Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind informaţii

a) precizarea a trei sisteme de organe care participă la realizarea funcţiilor de nutriţie ale unui

c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele:

- pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este