Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2019

Proba E. d)

Biologie vegetală şi animală

Varianta 2

Filiera teoretică – profilul real;

Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului;

Filiera vocaţională – profilul militar.

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1.Fiecare dintre celulele-fiice formate prin diviziunea meiotică a unei celule-mamă cu 2n = 26 cromozomi are:

a)2n = 26 cromozomi

b)2n = 13 cromozomi

c)n = 26 cromozomi

d)n = 13 cromozomi

2.Componentă a nefronului este:

a)ansa Henle

b)calicele

c)zona corticală

d)zona medulară

3.La plante, fotosinteza poate fi evidenţiată după:

a)CO absorbit

b)CO2 produs

c)O2 absorbit

d)O2 produs

4.Aparțin regnului Plante:

a)ascomicetele

b)eubacteriile

c)monocotiledonatele

d)sporozoarele

Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

5.La om, ovarele reprezintă:

a)celulele sexuale femeiești

b)gonadele femeiești

c)locul unde are loc nidația

d)sediul fecundației

pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

1.Croitorul este mușchi al membrului superior al omului.

2.La mamifere, receptorii auditivi sunt localizați pe membrana tectoria din structura melcului osos.

3.Fibula este os al scheletului membrului inferior al omului.

Sistemul circulator sanguin al mamiferelor este alcătuit din inimă şi vase de sânge, reprezentate de artere, vene și capilare.

a)Caracterizaţi o venă precizând: numele venei, tipul de sânge care circulă prin acest vas, sensul circulaţiei sângelui prin acest vas.

b)Explicaţi rolul miocardului din structura inimii.

c)Calculaţi masa apei din plasma sângelui unui adult, ştiind următoarele:

-sângele reprezintă 8% din masa corpului;

-plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;

-apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;

-masa corpului adultului este de 51 Kg.

Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei.

d)Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

pitică (a) şi cu flori de culoare roz (B). Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. În F1 se obţin descendenţi hibrizi. Prin încrucişarea între ei a indivizilor din F1, se obţin, în F2, 16 combinaţii de factori ereditari. Stabiliţi următoarele:

a)genotipul părintelui de talie înaltă și cu flori de culoare galbenă;

b)tipurile de gameţi produşi de indivizii din F1;

c)numărul combinaţiilor din F2 homozigote pentru talia plantelor și heterozigote pentru culoarea florilor; două exemple de genotipuri ale organismelor din F2 care au talie pitică și flori de culoare roz.

d)Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii

ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

Digestia mamiferelor este realizată de sistemul digestiv, alcătuit din tub digestiv și glande anexe, reprezentate de glandele salivare, ficat și pancreasul exocrin.

a)Caracterizaţi o boală a sistemului digestiv la om care afectează ficatul precizând: numele bolii, cauza, un exemplu de manifestare.

b)Explicaţi rolul ficatului în digestie.

c)Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat.

Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:

-Tubul digestiv - morfologie.

-Tipuri de digestie la animale.

Organismul mamiferelor este alcătuit din celule grupate în țesuturi.

a)Caracterizaţi un tip de țesut osos precizând: numele țesutului și trei caracteristici structurale.

b)Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Structura celulei vegetale se aseamănă cu structura celulei animale”.

c)Alcătuiţi un minieseu intitulat „Ţesuturi vegetale”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată. În acest scop, respectaţi următoarele etape:

-enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;

-construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2019

Proba E. d)

Biologie vegetală şi animală

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 2

Filiera teoretică – profilul real;

Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului;

Filiera vocaţională – profilul militar.

Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

c) numărul combinaţiilor din F2 homozigote pentru talia plantelor și heterozigote pentru culoarea

florilor: 4 (4/16);1 punct - două exemple de genotipuri ale organismelor din F2 care au talie pitică și flori de culoare roz:

c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind informaţii

c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele:

- pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este