Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2019

Proba E. d)

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană

Varianta 4

Filiera teoretică – profilul real;

Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului;

Filiera vocaţională – profilul militar.

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1.Luxaţiile sunt afecţiuni ale sistemului:

a)muscular

b)nervos

c)osos

d)respirator

2.Gonadele:

a)secretă hormoni

b)sunt gameţi

c)sunt căi genitale

d)sunt localizate în torace

3.În procesul de eliminare a urinei, din vezica urinară urina trece în:

a)calice

b)nefron

c)tub colector

d)uretră

4.Receptorii vizuali:

a)conţin pigmenţi fotosensibili

b)reprezintă locul formării senzaţiei vizuale

c)sunt segmentul intermediar al analizatorului vizual

d)sunt stimulaţi de substanţe chimice

5.Femurul este os al scheletului:

a)capului

b)trunchiului

c)membrului inferior

d)membrului superior

Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

1.În timpul unei expiraţii normale, presiunea aerului din plămâni scade.

2.Fasciculele spinocerebeloase conduc sensibilitatea tactilă.

3.Segmentul periferic al analizatorului auditiv este localizat în urechea internă.

Materialul genetic este reprezentat de ADN şi de ARN. Aceşti acizi nucleici au rol în biosinteza proteică la eucariote.

a)Caracterizaţi un tip de ARN implicat în procesul de traducere genetică/translaţie precizând numele acestuia, o caracteristică structurală şi o asemănare între acest tip de ARN şi ADN.

b)Sinteza unei proteine din muşchi se realizează pe baza informaţiei unui fragment de ADN

bicatenar, alcătuit din 324 nucleotide, dintre care 82 conţin citozină. Stabiliţi următoarele:

-numărul nucleotidelor cu timină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe);

-numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar;

-numărul codonilor din catena de ARN mesager sintetizat prin transcriere genetică/ transcripţie.

c)Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

Doi pacienţi ai unui spital au nevoie de transfuzie cu o cantitate mică de sânge. Unul dintre pacienţi are grupa de sânge AB. Analiza sângelui celuilalt pacient evidenţiază prezenţa în plasmă doar a aglutininei/anticorpului beta (β), iar pe suprafaţa hematiilor a antigenului/aglutinogenului A. Medicii au la dispoziţie rezerve de sânge care aparţin tuturor grupelor sanguine.

Precizaţi următoarele:

a)grupa de sânge a celui de-al doilea pacient;

b)grupele sângelui care poate fi folosit de medici pentru transfuzie, din rezervele de sânge ale spitalului, comune pentru cei doi pacienţi; motivaţi răspunsul dat;

c)consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de vedere al sistemului Rh.

d)Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

Tiroida, hipofiza, suprarenalele sunt glande endocrine ale căror secreţii se numesc hormoni.

a)Precizaţi localizarea suprarenalelor şi două exemple de hormoni secretaţi de aceste glande.

b)Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Una dintre cauzele scăderii concentraţiei de hormoni tiroidieni din sânge poate fi o afecţiune a hipofizei”.

c)Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat.

Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:

-Nanismul hipofizar.

-Insulina.

Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

a)Precizaţi trei tipuri de poluare care pot avea drept consecinţă deteriorarea mediului înconjurător.

b)Explicați afirmația următoare: „Introducerea de specii noi într-un ecosistem natural pune în pericol existenţa unor specii ale ecosistemului respectiv”.

c)Alcătuiţi un minieseu intitulat „Ecosistemele antropizate”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată.

În acest scop, respectaţi următoarele etape:

-enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;

-construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2019

Proba E. d)

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 4

Filiera teoretică – profilul real;

Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului;

Filiera vocaţională – profilul militar.

Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

a) Caracterizarea unui tip de ARN implicat în procesul de traducere genetică/translaţie precizând:

b)- numărul de nucleotide cu timină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar - etapele rezolvării:

- numărul codonilor din catena de ARN mesager sintetizat prin transcriere genetică/transcripţie

Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de

c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest

a) precizarea a trei tipuri de poluare care pot avea drept consecinţă deteriorarea mediului

c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele:

- pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p. 6 x 1p.= 6 puncte - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este