Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2019

Proba E. d)

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană

Varianta 2

Filiera teoretică – profilul real;

Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului;

Filiera vocaţională – profilul militar.

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1.Adrenalina este secretată de:

a)hipofiză

b)tiroidă

c)ovare

d)suprarenale

2. Una dintre afecţiunile sistemului excretor este:

a)acromegalia

b)anexita

c)cistita

d)otita

3.Spermatozoizii sunt:

a)celule reproducătoare

b)gonade masculine

c)organe pereche

d)produşi de ovare

4. Muşchi al membrului inferior este:

a)croitorul

b)oblicul

c)pectoralul

d)trapezul

5.Sensibilitatea tactilă grosieră este condusă prin fasciculul:

a)spinocerebelos direct

b)spinocerebelos încrucişat

c)spinotalamic anterior

d)spinotalamic lateral

Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

1.Uretra este componentă a sistemului reproducător feminin.

2.Supraexploatarea resurselor biologice contribuie la menţinerea echilibrului unui ecosistem antropizat.

3.Spre deosebire de inspiraţie, în timpul unei expiraţii normale diafragma se relaxează.

Acizii dezoxiribonucleic şi ribonucleic reprezintă materialul genetic în lumea vie.

a)Precizaţi o asemănare şi o deosebire dintre compoziţia chimică a acidului dezoxiribonucleic şi compoziţia chimică a acidului ribonucleic.

b)Sinteza unei enzime implicate în procesul de transcripţie se realizează pe baza informaţiei unui fragment de ADN bicatenar, alcătuit din 150 nucleotide, dintre care 32 conţin adenină.

Stabiliţi următoarele:

-numărul nucleotidelor cu guanină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe);

-numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul macromoleculei de ADN bicatenar;

-numărul codonilor din ARN-ul mesager format prin procesul de transcripţie.

c)Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

Opersoană care a fost victima unui accident de circulaţie este adusă la secţia de primiri urgenţe a spitalului din apropierea locului accidentului. Această persoană este supusă unei intervenţii chirurgicale şi are nevoie de transfuzie cu o cantitate mică de sânge. Spitalul are rezerve de sânge aparţinând grupelor O şi Rh pozitiv, A şi Rh pozitiv, respectiv B şi Rh negativ.

Ştiind că pacientul are grupa sanguină B şi Rh pozitiv, precizaţi următoarele:

a)aglutinogenul/antigenul şi aglutinina/anticorpul caracteristice grupei sanguine B şi Rh negativ;

b)grupa/grupele sângelui care poate fi folosit de medici pentru transfuzie, din rezervele de sânge ale spitalului;

c)consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de vedere al sistemului Rh.

d)Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

La realizarea funcţiilor de relaţie ale organismului uman participă glandele endocrine, analizatorii şi sistemele nervos, osos şi muscular.

a)Enumeraţi cele trei segmente ale analizatorului auditiv.

b)Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Funcţia endocrină a testiculelor este influenţată de activitatea hipofizei”.

Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

c)Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat.

Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:

-Creşterea oaselor.

-Tipuri de contracţii ale muşchilor scheletici.

2.16 puncte

Digestia alimentelor se realizează la nivelul sistemului digestiv, alcătuit din tub digestiv şi glande anexe.

a)Precizaţi trei afecţiuni ale sistemului digestiv.

b)Explicaţi în ce constă absorbţia intestinală.

c)Alcătuiţi un minieseu intitulat „Rolul enzimelor în digestia gastrică”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată.

În acest scop, respectaţi următoarele etape:

-enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;

-construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2019

Proba E. d)

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 2

Filiera teoretică – profilul real;

Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului;

Filiera vocaţională – profilul militar.

Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

b)- numărul de nucleotide cu guanină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar – etapele rezolvării:

Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul

a)aglutinogenul/antigenul şi aglutinina/anticorpul caracteristice grupei sanguine B şi Rh negativ; 2 x 1p.= 2 puncte

b)grupa/grupele sângelui care poate fi folosit de medici pentru transfuzie, din rezervele de sânge

ale spitalului: O şi Rh pozitiv; B şi Rh negativ;2 x 2p.= 4 puncte c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de

Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind, în acest

c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele:

- pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p. 6 x 1p.= 6 puncte - pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este