Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2019

Proba E. d)

Informatică

Limbajul C/C++

Varianta 4

Filieră teoretică, profil real, specializare științe ale naturii

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

Identificatorii utilizaţi în rezolvări trebuie să respecte precizările din enunţ (bold), iar în lipsa unor precizări explicite, notaţiile trebuie să corespundă cu semnificaţiile asociate acestora (eventual în formă prescurtată). Datele de intrare se consideră corecte, validarea lor nefiind necesară.

SUBIECTUL I(20 de puncte)

Pentru fiecare dintre itemii de la 1 la 5, scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare răspuns corect se notează cu 4 puncte.

2.Variabila x este de tip char şi memorează o literă mică a alfabetului englez. Indicați expresia C/C++ care are valoare nenulă dacă şi numai dacă litera memorată în variabila x este o vocală. Se consideră vocale literele a, e, i, o, u.

a.x==’a’ || x==’e’ || x==’i’ || x==’o’ || x==’u’

b.x==”a” && x==”e” && x==”i” && x==”o” && x==”u”

c.’a’<=x && x<=’u’

d.x==a || x==e || x==i || x==o || x==u

3.Pentru a căuta un număr x într-un tablou în care sunt memorate 7 numere, ordonate strict descrescător, căutarea binară este o metodă care:

a.se poate aplica numai dacă toate elementele tabloului sunt valori binare (0 sau 1)

b.se poate aplica numai dacă, înaintea căutării, numerele sunt ordonate strict crescător

c.conduce la un număr de maximum 7 comparații ale lui x cu elemente ale tabloului, dacă x nu aparține acestuia

d.conduce la un număr de maximum 3 comparații ale lui x cu elemente ale tabloului, dacă x aparține acestuia

5.În secvența de mai jos toate variabilele sunt de tip întreg. if(x==0)if(y==0)if(z==0)w=1;else w=2;else w=3;

Indicați o secvență echivalentă cu aceasta.

a.if(x==0 && y!=0) w=1; if(x!=0 && y==0 && z==0) w=2; if(x!=0 && y!=0 && z==0) w=3;

b.if(x==0 && y==0 && z!=0) w=1; if(x!=0 && y!=0 && z==0) w=2; if(x!=0 && y==0 && z!=0) w=3;

c.if(x==0 && y==0) w=1; if(x==0 && y!=0 && z==0) w=2; if(x==0 && y!=0 && z!=0) w=3;

d.if(x==0 && y==0 && z==0) w=1; if(x==0 && y==0 && z!=0) w=2; if(x==0 && y!=0) w=3;

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

a)Scrieţi valoarea afişată dacă se citesc, în această │┌dacă p%m=0 sau p%n=0 atunci

d)Scrieţi în pseudocod un algoritm, echivalent cu cel dat, înlocuind structura cât timp...execută

2.Variabilele întregi x și y memorează câte un număr natural, reprezentând abscisa, respectiv ordonata unui punct, în sistemul de coordonate xOy.

Scrieți o secvență de instrucțiuni C/C++ prin care se afișează pe ecran mesajul axa Ox dacă

1.Se citește un număr natural, n, cu cel puțin o cifră impară, și se cere să se scrie numărul obținut prin înlocuirea fiecărei cifre impare a lui n cu cea mai mare cifră pară strict mai mică decât ea (astfel cifra 1 se înlocuieşte cu cifra 0, cifra 3 cu cifra 2 etc.). Scrieți, în pseudocod, algoritmul de rezolvare pentru problema enunțată.

Exemplu: dacă n=235690, atunci se scrie numărul 224680, iar dacă n=15690, atunci se scrie

2.Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură un număr natural impar, n (n[3,21]), apoi cele n elemente ale unui tablou unidimensional, numere naturale din intervalul [0,109]. Programul afișează pe ecran mesajul DA, dacă elementele dispuse simetric faţă de elementul din mijloc al

3.Un termen al unui șir de numere se numește vârf local al acestuia dacă nu există niciun alt termen strict mai mare decât el care să îl preceadă în șir.

Fișierul bac.txt conține un șir format din cel puțin două și cel mult 106 numere naturale din intervalul [0,103], separate prin câte un spațiu. Se cere să se afișeze pe ecran, separate prin câte

un spațiu, toate vârfurile locale ale șirului aflat în fișier. Proiectați un algoritm eficient din punctul de vedere al timpului de executare și al spațiului de memorie utilizat.

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2019

Proba E. d)

Informatică

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE (comun pentru limbajele C/C++ şi Pascal)

Varianta 4

Filieră teoretică, profil real, specializare științe ale naturii

Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct. Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10.

Utilizarea unui tip de date care depăşeşte domeniul de valori precizat în enunţ este acceptată dacă acest lucru nu afectează corectitudinea în funcţionarea programului.

Filieră teoretică, profil real, specializare științe ale naturii

Barem de evaluare şi de notare

Pagina 1 din 2

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

1)Corectitudinea globală vizează structura, sintaxa, alte aspecte neprecizate în barem.