Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2019

Proba E. d)

Informatică

Limbajul C/C++

Varianta 4

Filieră teoretică, profil real, specializare matematică-informatică / matematică-informatică intensiv informatică Filieră vocaţională, profil militar, specializare matematică-informatică

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

Identificatorii utilizaţi în rezolvări trebuie să respecte precizările din enunţ (bold), iar în lipsa unor precizări explicite, notaţiile trebuie să corespundă cu semnificaţiile asociate acestora (eventual în formă prescurtată). Datele de intrare se consideră corecte, validarea lor nefiind necesară.

În grafurile din cerințe oricare arc/muchie are extremități distincte și oricare două arce/muchii diferă prin cel puțin una dintre extremități.

SUBIECTUL I(20 de puncte)

Pentru fiecare dintre itemii de la 1 la 5, scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare răspuns corect se notează cu 4 puncte.

2.Subprogramul f este definit alăturat. int f(int n)

3.Variabila x este de tip char şi memorează o literă mică a alfabetului englez. Indicați expresia C/C++ care are valoare nenulă dacă şi numai dacă litera memorată în variabila x este o vocală. Se consideră vocale literele a, e, i, o, u.

a.strcmp(x,"aeiou")==0

b.strchr("aeiou",x)

c.’a’<=x && x<=’u’

d.x==a || x==e || x==i || x==o || x==u

4.Utilizând metoda backtracking, se generează, în ordine strict descrescătoare, toate numerele naturale de câte patru cifre distincte din mulţimea {0, 1, 2, 3, 4, 5}. Primele șase numere generate sunt, în această ordine: 5432, 5431, 5430, 5423, 5421, 5420. Al şaptelea număr generat este:

5.Un graf neorientat are 20 de noduri şi 10 muchii. Numărul maxim de componente conexe pe care le poate avea acest graf este:

Probă scrisă la informaticăVarianta 4 Limbajul C/C++

Filieră teoretică, profil real, specializare matematică-informatică / matematică-informatică intensiv informatică Filieră vocaţională, profil militar, specializare matematică-informatică

Pagina 1 din 2

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

a)Scrieţi valoarea afişată dacă se citesc, în această │┌dacă p%m=0 sau p%n=0 atunci

d)Scrieţi în pseudocod un algoritm, echivalent cu cel dat, înlocuind structura cât timp...execută

2.Un graf orientat cu 6 vârfuri, numerotate de la 1 la 6, are arcele (1,2), (1,4), (2,5), (2,6), (3,5), (4,1), (5,1), (6,5). Scrieţi un drum elementar de lungime maximă din graful dat. (6p.)

3.Variabila fig, declarată alăturat, memorează lungimea razei unui cerc și coordonatele centrului acestuia, în sistemul de coordonate xOy.

Scrieți o secvență de instrucțiuni prin care se iniţializează variabila fig, astfel încât cercul corespunzător acesteia să aibă raza 1 și centrul în originea sistemului de coordonate.

(6p.)

struct punct

{float x,y;

};

struct cerc

{struct punct centru;

float raza; }fig;

1.Subprogramul Impare are un singur parametru, n, prin care primește un număr natural (n[1,109]), cu cel puțin o cifră impară. Subprogramul înlocuiește fiecare cifră impară a lui n cu cea mai mare cifră pară strict mai mică decât ea (astfel cifra 1 se înlocuieşte cu cifra 0, cifra 3 cu cifra 2 etc.) și furnizează numărul obținut tot prin parametrul n. Scrieți definiția completă a

subprogramului.

Exemplu: dacă n=235690, atunci, după apel, n=224680, iar dacă n=15690, atunci, după apel,

2.Un tablou bidimensional cu număr impar de coloane este numit simetric faţă de coloana din mijloc dacă, pe fiecare linie a tabloului, elementele dispuse simetric faţă de elementul din mijloc al liniei respective au valori egale.

Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură două numere naturale din intervalul [3,21], m şi n (n impar), şi elementele unui tablou bidimensional cu m linii şi n coloane, numere naturale din intervalul [0,104]. Programul afişează pe ecran mesajul DA, dacă tabloul este simetric faţă de coloana din mijloc, sau mesajul NU în caz contrar.

Exemplu: pentru m=4, n=5 și tabloul alăturat, se afişează pe ecran DA (10p.)

3.Un termen al unui șir de numere se numește vârf local al acestuia dacă nu există niciun alt termen mai mare sau egal cu el care să îl preceadă în șir sau dacă este egal cu termenul vecin anterior, iar

acesta este vârf local.

Fișierul bac.txt conține un șir format din cel puțin două și cel mult 106 numere naturale din intervalul [0,103], separate prin câte un spațiu. Se cere să se afișeze pe ecran, separate prin câte

un spațiu, toate vârfurile locale ale șirului aflat în fișier. Proiectați un algoritm eficient din punctul de

vedere al timpului de executare și al spațiului de memorie utilizat.

Exemplu: dacă fișierul conține numerele 7 4 9 10 10 10 8 10 10 8 30

Limbajul C/C++

Filieră teoretică, profil real, specializare matematică-informatică / matematică-informatică intensiv informatică Filieră vocaţională, profil militar, specializare matematică-informatică

Pagina 2 din 2

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2019

Proba E. d)

Informatică

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE (comun pentru limbajele C/C++ şi Pascal)

Varianta 4

Filieră teoretică, profil real, specializare matematică-informatică / matematică-informatică intensiv informatică Filieră vocaţională, profil militar, specializare matematică-informatică

Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct. Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10.

Utilizarea unui tip de date care depăşeşte domeniul de valori precizat în enunţ este acceptată dacă acest lucru nu afectează corectitudinea în funcţionarea programului.

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

1)Corectitudinea globală vizează structura, sintaxa, alte aspecte neprecizate în barem.