Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2019

Proba E. a)

Limba şi literatura română

Model

Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică

Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.

Timpul de lucru efectiv este de trei ore.

SUBIECTUL I

(50 de puncte)

Citeşte următorul fragment:

După treizeci și cinci de ani de când am părăsit-o, m-am găsit acum câteva săptămâni, din nou în capitala Austriei*. Și mai înainte de a cerceta centrul atât de însuflețit al orașului, înainte de a-i revedea muzeele, de a-i răscoli librăriile, de a mă așeza în preajma caselor de bilete pentru a obține un loc la Operă sau la Burg*, am alergat pe locurile unde am fost student odată, grăbit să surprind năluca trecutului. [...]

Viena a rămas, în liniile ei mari, așa cum am lăsat-o. Este un mare oraș baroc, cel mai de seamă al zonei lui stilistice, cu cupolele lui verzi vestindu-se din depărtare, cu portaluri uriașe, [...] cu monumente ecvestre, cu fântâni printre ale căror ape tâșnitoare apar statui gigantice, michelangelești [...]. Întârzii prin grădini, de-a lungul zidurilor de verdeață, rătăcesc pe aleile labirinturilor vegetale. Regăsesc vechile colecții de artă, pe maeștrii austrieci ai veacului al XV-lea la Belvedere, pe Velasquez și pe Brueghel la Muzeul de Istoria Artei. Muzeul de etnografie este o colecție reorganizată, una din cele mai bogate ale specialității ei, cu admirabila-i succesiune a tuturor civilizațiilor pământului. Teatrul și Opera sunt perfecte. [...] La operă ascultăm Othello* și Tristan și Isolda*, pe aceasta din urmă cu intervenții inexplicabile în constituirea finalului. Dar ce voci, ce ansamblu! [...] Ne odihnim în umbra catedralei Sfântului Ștefan, care își înalță tocmai atunci clopotul cel mare în turnul reclădit de curând. Ne ducem să întâmpinăm toamna în pădurea vieneză, care continuă așa de firesc orașul [...].

Deși găsim atâtea aspecte cunoscute ale Vienei, nu putem trece cu vederea pe cele noi. Orașul are o circulație mai mare decât cea cunoscută. Noaptea, automobilele sunt lăsate pe străzi. Materialele plastice noi dau un lustru proaspăt fațadelor, vitrinelor, firmelor. Străzile scânteiază în feeria becurilor de neon. Turismul este înfloritor [...]. Distrugeri ale războiului se mai văd pe alocuri. S-a reconstruit mult, totuși nu cu preocuparea de a menține vechiul caracter al orașului. Stilul funcțional a înlocuit pe cel baroc. În fața Catedralei Sfântul Ștefan s-a ridicat o clădire imensă, dar fără nicio fantezie arhitecturală, un furnicar cu o mie de ochi. Uneori întâmpini câte o încercare de zgârie-nori [...]; se bea coca-cola, și tineretul, din nu știu ce categorie, afișează o ținută extravagantă, cu surtucuri lungi și pantaloni strânși pe gleznă, cu părul ca o perucă de teatru. Am vorbit cu mulți vienezi, oameni care muncesc și își iubesc orașul, și mi s-a părut că nimeni dintre ei nu prețuiește noutatea agresivă, că vechea conștiință de cultură a capitalei este trează și că toată lumea dorește păstrarea neutralității și pacea. Regăsesc vechea lume politicoasă și amicală. Fetele din magazine intonează o mică frază muzicală când te salută. Chelnerii și agenții de circulație sunt cetățeni respectabili, gravi sau plini de umor, care te iau sub protecția lor.

Tudor Vianu, Jurnal

*Tudor Vianu a revenit la Viena după al Doilea Război Mondial, în 1957. *Burg – teatru vienez

*Othello – operă în patru acte de Giuseppe Verdi, bazată pe tragedia scrisă de William Shakespeare în jurul anului 1603 *Tristan şi Isolda – operă în trei acte de Richard Wagner, bazată pe romanul medieval omonim

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire

la textul dat.

 

1. Indică sensul secvenței nu putem trece cu vederea.

6 puncte

2.Menționează numele unei clădiri supuse procesului de restaurare, prin raportare la textul dat. 6 puncte

3.Precizează atitudinea autorului în momentul revenirii la Viena, aşa cum reiese din primul paragraf al

textului, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă.

6 puncte

4. Explică motivul pentru care spectacolul Tristan şi Isolda îi provoacă autorului nedumerire.

6 puncte

5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, o trăsătură a vienezilor, care se desprinde din textul dat.

6 puncte

Probă scrisă – Limba şi literatura românăModel

Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic) Pagina 1 din 2

Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă transformările în societate se reflectă sau nu în înfățișarea unui oraș, raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras din

volumul Jurnal de Tudor Vianu, cât și la experiența personală sau culturală.20 de puncte

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:

– formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a

două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente;14 puncte

– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de

exprimare, de ortografie și de punctuație), aşezarea în pagină, lizibilitatea.

6 puncte

În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

SUBIECTUL al II-lea

(10 puncte)

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, perspectiva narativă din fragmentul de mai jos.

Înaintea lanţului de argumente, fără început şi fără sfârşit, prin care se silise o viaţă întreagă, zadarnic, să ajungă la o încheiere deplin satisfăcătoare, i se întruchipa în suflet iarăşi femeia de adineaori, mai ispititoare, ca o călăuză pentru o cale lungă şi necunoscută. Inima i se umplu deodată de o fericire dureros de mare. Numai o clipire ţinu, dar clipirea parcă răscumpăra din belşug suferinţele tuturor vieţilor.

„Fericirea adevărată e totdeauna o clipă, se gândi bolnavul, cu amintirea ei proaspătă în suflet. Mai multă n-ar putea îndura firea omului care, deseori, într-o viaţă de mulţi ani, nu are norocul să întâlnească nici clipa aceasta, nici măcar să se apropie de ea”.

Toma Novac îşi simţea mintea limpede şi liniştită, ca după o odihnă binefăcătoare.

Liviu Rebreanu, Adam și Eva

Notă

Pentru conținut, vei primi 6 puncte, iar pentru redactare, vei primi 4 puncte (utilizarea limbii literare – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; punctuaţia – 1 punct).

În vederea acordării punctajului pentru redactare, răspunsul trebuie să aibă minimum 50 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

SUBIECTUL al III-lea(30 de puncte)

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinţi particularităţi ale unui roman al experienţei studiat.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea romanului studiat într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;

comentarea a două secvențe relevante pentru tema romanului studiat;

analiza a două componente de structură, de compoziţie şi de limbaj, semnificative pentru romanul studiat (de exemplu: acțiune, conflict, relaţii temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, instanțele comunicării narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.).

Notă

Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.

Pentru conţinutul eseului, vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).

Pentru redactarea eseului, vei primi 12 puncte (existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; abilități de analiză și de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; așezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct).

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Probă scrisă – Limba şi literatura românăModel

Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic) Pagina 2 din 2

Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2019

Proba E. a)

Limba şi literatura română

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Model

Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică

Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)

Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.

Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem.

Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total obţinut pentru lucrare.

SUBIECTUL I

(50 de puncte)

A. (30 de puncte)

 

1.indicarea sensului secvenței date (de exemplu: Secvența indică imposibilitatea ignorării unor aspecte.) – 4 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și

punctuație – 1 punct

6 puncte

2.menționarea numelui unei clădiri supuse procesului de restaurare (Numele clădirii este Catedrala Sfântul Ştefan.) – 4 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării,

ortografie și punctuație – 1 punct

6 puncte

3.precizarea atitudinii autorului ce se desprinde din primul paragraf (de exemplu: nostalgie) – 2 puncte; justificarea răspunsului cu o secvență din text („am alergat pe locurile unde am fost student odată, grăbit să surprind năluca trecutului”) – 2 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea

exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct

6 puncte

4.explicarea motivului pentru care spectacolul îi provoacă autorului nedumerire (de exemplu: Autorul este nedumerit de intervențiile din finalul operei Tristan și Isolda.) – 4 puncte: explicare nuanțată – 4 puncte; încercare de explicare – 2 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct;

corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct

6 puncte

5.prezentarea unei trăsături a vienezilor, care se desprinde din textul dat (de exemplu: politeţe, hărnicie, simţul umorului, adaptabilitate, extravaganţă etc.): numirea trăsăturii – 1 punct; prezentare adecvată şi nuanţată – 3 puncte; abordare schematică, ezitantă – 2 puncte; încercare de prezentare – 1 punct

4 puncte

– respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct; corectitudinea exprimării,

ortografie și punctuație – 1 punct

2 puncte

B. (20 de puncte)

formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție1 punct

– câte 2 puncte pentru enunţarea oricăror două argumente adecvate opiniei formulate

2 x 2 puncte = 4 puncte

câte 2 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente enunţate: dezvoltare clară, nuanţată – 2 puncte; încercare de dezvoltare, schematism – 1 punct

2 x 2 puncte = 4 puncte

raportarea la text în dezvoltarea oricărui argument – 3 puncte; raportarea la experiența personală sau

culturală în dezvoltarea oricărui argument – 1 punct

3 puncte + 1 punct = 4 puncte

formularea unei concluzii pertinente

1 punct

utilizarea corectă a conectorilor în argumentare: utilizare adecvată – 2 puncte; utilizare parţial

adecvată – 1 punct

2 puncte

respectarea normelor limbii literare (0–1 greşeli lexicale sau morfo-sintactice – 1 punct; 2 sau mai multe

greşeli – 0 puncte)

2 puncte

respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0–1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 1 punct;

2 sau mai multe greșeli – 0 puncte)

1 punct

așezarea în pagină, lizibilitatea

1 punct

În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Probă scrisă – Limba şi literatura română

Model

Barem de evaluare şi de notare

 

Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic) Pagina 1 din 2

Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

SUBIECTUL al II-lea

(10 puncte)

Prezentarea perspectivei narative din fragmentul dat

6 puncte

precizarea tipului de perspectivă narativă: perspectivă obiectivă – 2 puncte

evidenţierea perspectivei narative indicate, de exemplu: omniscienţa narativă, relatarea la persoana a III-a etc.

prezentare adecvată și nuanțată, prin ilustrare cu exemple din fragmentul dat – 4 puncte

prezentare ezitantă, prin raportare la fragmentul dat – 2 puncte

încercare de valorificare a fragmentului – 1 punct

utilizarea limbii literare – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct (0–1 greşeli ortografice – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte); punctuaţia – 1 punct (0–1 greşeli

de punctuaţie – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte)4 puncte

În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 50 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

SUBIECTUL al III-lea(30 de puncte)

Conţinut – 18 puncte

– evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea romanului studiat într-o perioadă, într-un

curent cultural/literar sau într-o orientare tematică

6 puncte

precizarea perioadei, curentului cultural/literar, orientării tematice – 2 puncte

numirea a două trăsături ale perioadei, curentului cultural/literar sau ale orientării tematice precizate – 2 x 1 punct = 2 puncte

evidențierea celor două trăsături, prin valorificarea textului – 2 x 1 punct = 2 puncte

– comentarea a două secvențe relevante pentru tema romanului studiat

6 puncte

precizarea temei – 2 puncte;

comentarea oricăror două secvențe relevante pentru tema romanului ales – 2 x 2 puncte = 4 puncte (comentarea secvenţei – 2 puncte; tendința de rezumare – 1 punct)

câte 3 puncte pentru analiza oricăror două componente de structură, de compoziție şi de limbaj

semnificative pentru romanul studiat

2 x 3 puncte = 6 puncte

analiza fiecărei componente, justificând relevanța acesteia pentru romanul ales – 3 puncte

analiza fiecărei componente, fără justificarea relevanţei acesteia – 2 puncte

abordarea schematică, fără justificarea relevanței – 1 punct

Redactare – 12 puncte

 

− existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere

1 punct

– logica înlănțuirii ideilor

1 punct

– abilităţi de analiză şi de argumentare

3 puncte

relaţie adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi de valoare relevante

– 3 puncte

relaţie parţial adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi parţial relevante – 2 puncte

schematism – 1 punct

utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului,

sintaxă adecvată – 2 puncte; vocabular restrâns, monoton – 1 punct)

2 puncte

− ortografia (0–1 erori – 2 puncte; 2 erori – 1 punct; 3 sau mai multe erori – 0 puncte)

2 puncte

− punctuaţia (0–1 erori – 2 puncte; 2 erori – 1 punct; 3 sau mai multe erori – 0 puncte)

2 puncte

− așezarea în pagină, lizibilitatea

1 punct

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Probă scrisă – Limba şi literatura română

Model

Barem de evaluare şi de notare

 

Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic) Pagina 2 din 2