Ministerul Educaꢀiei Naționale  
Centrul Naꢀional de Evaluare ꢁi Examinare  
Examenul de bacalaureat național 2018  
Proba E. d)  
Sociologie  
Model  
Profilul umanist din filiera teoretică.  
ñ
ñ
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.  
Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.  
SUBIECTUL I  
(30 de puncte)  
A. Scrieꢀi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre  
situaꢀiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.  
1
2
3
4
.
a. protecꢀia copiilor  
b. descendenꢀa cuplului  
c. integrarea urmaꢁilor în societate  
d. satisfacerea nevoilor spirituale  
Funcꢀia biologică a familiei asigură:  
.
În societăꢀile tradiꢀionale, rurale, relaꢀia dintre părinꢀi ꢁi copii se bazează pe:  
a. democratizarea relaꢀiei dintre părinte ꢁi copil  
b. tendinꢀele de egalizare a femeii cu barbatul  
c. autoritatea ꢁi dominanꢀa părinꢀilor  
d. acceptarea libertăꢀii de exprimare a copiilor  
.
Organizațiile, după forma de proprietate, pot fi:  
a. totale  
b. private  
c. politice  
d. economice  
.
Activităꢀile cu conꢀinut pedagogic specific, desfăꢁurate în cadrul organizat al sistemului  
de învăꢀământ, reprezintă:  
a. educaꢀia nonformală  
b. educaꢀia formală  
c. educaꢀia informală  
d. educaꢀia familială  
5.  
Respectarea drepturilor fundamentale ale omului este specifică unui regim politic:  
a. democratic  
b. absolutist  
c. totalitar  
d. dictatorial  
6.  
Politica prin care o categorie de cetățeni ai unui stat sunt lipsiți de anumite drepturi, pe  
baza unor considerente neîntemeiate, înseamnă:  
a. acceptare  
b. toleranꢀă  
c. discriminare  
d. socializare  
18 puncte  
Probă scrisă la sociologie  
Model  
Pagina 1 din 2  
Ministerul Educaꢀiei Naționale  
Centrul Naꢀional de Evaluare ꢁi Examinare  
B. Precizaꢀi două cauze ale manifestării conflictelor sociale.  
6 puncte  
C. Construiꢀi un enunꢀ, corect din punct de vedere sociologic, care să evidenꢀieze o relaꢀie între  
stat ꢁi societate civilă.  
6 puncte  
SUBIECTUL al IIꢀlea  
(30 de puncte)  
Una dintre caracteristicile comune la nivelul reprezentărilor asupra grupurilor etnice și rasiale o  
reprezintă stereotipurile. Acestea sunt atribute pe care le acordăm unor persoane în virtutea  
grupurilor lor de apartenență, pentru care considerăm respectivele atribute ca fiind definitorii.  
Discriminarea apare ca o consecință a valorificării unor stereotipuri la adresa acestor grupuri.  
A. Formulaꢀi ideea principală a textului.  
B. Menționați două concepte sociologice la care se face referire în text.  
4 puncte  
4 puncte  
C. Explicaꢀi, în aproximativ o jumătate de pagină, modul specific în care interacꢀionează conceptele  
sociologice menționate la punctul B. 10 puncte  
D. Construiꢀi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia un individ poate  
comite fapte ilicite dacă există discordanꢀă între aꢁteptările sale ꢁi ceea ce poate obꢀine pe cale  
legală.  
6 puncte  
E. Prezentaꢀi un punct de vedere personal referitor la semnificaꢀia sărăciei în societatea  
contemporană.  
6 puncte  
SUBIECTUL al IIIꢀlea  
(30 de puncte)  
Răspundeꢀi fiecăreia dintre următoarele cerinꢀe:  
1
2
3
. Precizaꢀi înțelesul noꢀiunii de document social.  
. Enumeraꢀi două caracteristici ale grupului informal.  
. Evidenꢀiaꢀi o corelaꢀie existentă între termenii de indicatori de status ꢁi de relații sociale,  
4 puncte  
6 puncte  
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaꢀi în sensul specific  
sociologiei.  
10 puncte  
4. Ilustraꢀi, printrꢂun exemplu concret, grupul de referință.  
4 puncte  
5. Argumentaꢀi, în aproximativ zece rânduri, afirmaꢀia potrivit căreia datorită sistemului de statusꢂ  
roluri pe care îl deꢀine individul, pot apărea conflicte în îndeplinirea rolurilor de către o persoană.  
6
puncte  
Probă scrisă la sociologie  
Model  
Pagina 2 din 2  
Ministerul Educaꢀiei Naționale  
Centrul Naꢀional de Evaluare ꢁi Examinare  
Examenul de bacalaureat național 2018  
Proba E. d)  
Sociologie  
BAREM DE EVALUARE ꢀI DE NOTARE  
Model  
Profilul umanist din filiera teoretică.  
ñ
ñ
Se punctează oricare alte formulări/ modalităꢁi de rezolvare corectă a cerinꢁelor.  
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se  
acordă fracꢁiuni de punct.  
ñ
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărꢁirea punctajului total  
acordat pentru lucrare la 10.  
SUBIECTUL I  
(30 de puncte)  
A.  
câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel:  
1ꢂb, 2ꢂc, 3ꢂb, 4ꢂb, 5ꢂa, 6ꢂc  
6x3p= 18 puncte  
B. câte 3 puncte pentru precizarea oricăror două cauze ale manifestării conflictelor sociale  
2x3p=6 puncte  
C. construirea unui enunꢀ, corect din punct de vedere sociologic, care evidenꢀieze o relaꢀie  
între stat și societate civilă  
6 puncte  
SUBIECTUL al IIꢂlea  
A. formularea ideii principale a textului  
(30 de puncte)  
4 puncte  
B. câte 2 punct pentru menꢀionarea oricăror două concepte sociologice la care face referire textul  
x2p= 4 puncte  
C. ꢂ explicarea modului specific în care interacꢀionează conceptele sociologice menționate la punctul  
2
B
6 puncte  
2 puncte  
2 puncte  
coerenꢀa textului redactat  
încadrarea în limita de spaꢀiu precizată  
D. construirea unui argument care să confirme sau să infirme ipoteza dată  
6 puncte  
E. prezentarea unui punct de vedere personal referitor la semnificaꢀia sărăciei în societatea  
contemporană  
6 puncte  
SUBIECTUL al IIIꢂlea  
(30 de puncte)  
4 puncte  
1. precizarea înꢀelesului noꢀiunii de document social  
2. câte 3 puncte pentru menꢀionarea oricăror două caracteristici ale grupului informal  
2x3p= 6 puncte  
3. ꢂ câte 1 punct pentru utilizarea fiecăruia dintre termenii daꢀi în sensul specific sociologiei  
2x1p= 2 puncte  
evidenꢀierea unei corelaꢀii existente între termenii daꢀi  
coerenꢀa textului redactat  
încadrarea în limita de spaꢀiu precizată  
4 puncte  
2 puncte  
2 puncte  
4 puncte  
4
. ilustrarea, printrꢂun exemplu concret, a grupului de referință  
5. ꢂ argumentarea afirmaꢀiei potrivit căreia datorită sistemului de statusꢀroluri pe care îl deꢁine  
individul, pot apărea conflicte în îndeplinirea rolurilor de către o persoană  
ꢂ încadrarea în limita de spaꢀiu precizată  
4 puncte  
2 puncte  
Probă scrisă la sociologie  
Model  
Barem de evaluare ꢁi de notare