Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2018

Proba E. a)

Limba şi literatura română

An şcolar 2017 – 2018

Clasa a XII-a

Simulare

Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.

Timpul de lucru efectiv este de trei ore.

Eram la Paris în anul 1922. [...] Într-unul din aceste hôtels particuliers* locuia un vechi prieten al meu, grec de origine, amator de artă. Fiind la dejun la el, îmi arătă [...] o coloană de bronz cam de șaizeci de centimetri, pe un soclu din același metal, cu două reliefuri rotunde. „Ghici ce reprezintă și cine e autorul?” N-am putut să răspund. „Este portretul unei prințese și autorul este Brâncuși, sculptorul român, un om foarte original. N-ai vrea să-l cunoști?”

Ciudata operă îmi stârnise curiozitatea și după câteva zile ne aflam amândoi într-o curte prăfoasă, cu ateliere de lemn, cu uși deschise prin care se zăreau blocuri de piatră, marmură, ciment. [...] Pe stânga, era atelierul lui Brâncuși. Ne aștepta. El ne-a deschis ușa. Doi ochi mici, albaștri, mi-au sfredelit privirea din umbra orbitelor adânci. Șiretenie, bănuială și o sclipire de ostilitate jucau în ei. M-a întâmpinat cu un glas cântărit.

Vra să zică, ești fata lui Barbu Delavrancea... mda... și cânți la pian frumos... dar nu de-ale noastre.

Acelea nu sunt pentru pian, dar știu toate jocurile noastre țărănești, și când le joc nu mă întrece nimeni. Intrasem în casă. Odaia era mare, cu pereți dați cu var și o imensă vatră cu un ceaun negru pe

pirostrii. O masă rotundă tăiată dintr-un trunchi gros de copac, în jurul ei butuci la fel, pe trei picioare, dădeau încăperii un caracter primitiv.

Brâncuși mă examina fără indulgență. Totul era vioi în el, barbă sură, părul lung lăsat în voie, haina de lucrător, mâinile agere. De pe diferite polițe de cărămidă, văruite și ele, se înălțau ca trestiile alămuri* cioplite în felurite forme, și pe un scrin niște pepeni ovoidali, din același metal, luceau atât de tare, încât mi s-a părut că le aud vibrația de violoncel. N-am putut să mă stăpânesc și am spus:

— Ce vii sunt!

Brâncuși a surâs. Dintr-odată, eram mai apropiați.

Da, le șlefuiesc cu mâinile, luni de zile, până sunt însuflețite. Ăsta e portretul unei domnișoare. Și mi-a pus degetul pe unul din pepeni pe care apărea desenul simplificat al unui ochi exoftalmic*.

În fața mea, tăiată ca un fierăstrău, o bucată voluminoasă de alamă domina vertical celelalte obiecte. Brâncuși m-a întrebat:

Ce zici de asta, îți place? Dacă vei ghici ce reprezintă, te voi pofti la prânz și ai să mănânci ciuperci pregătite de mine.

Am privit și în urechi mi-a răsunat de departe un glas răgușit. „Cucurigu gagu, cântă cocoșul”, am răspuns. Ochii lui Brâncuși au strălucit deodată în cutele pleoapelor trase într-un surâs malițios:

Bravo! Nimeni n-a simțit până acum că alama asta cântă. Vra să zică, n-am greșit. Dumneata îmi dovedești că am izbutit. Îți mulțumesc... Am să-ți pregătesc un prânz grozav.

Cella Delavrancea, O vizită în atelierul lui Brâncuși, în volumul Dintr-un secol de viață

*hôtels particuliers – (în limba franceză, în original) pensiune *alămuri – obiecte de alamă

*exoftalmic – bulbucat

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre cerinţele de mai jos, cu privire la textul dat.

1. Indică sensul expresiei de-ale noastre din secvența cânți la pian frumos... dar nu de-ale noastre. 6 puncte

5.Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, o trăsătură a Cellei Delavrancea, desprinsă din ultimele două paragrafe.

6 puncte

Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă este importantă sau nu prima impresie pentru începutul unei relații de prietenie, raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras din volumul Dintr-un secol de viaţă de Cella Delavrancea, cât și la experiența culturală/personală.

20 de puncte

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:

– formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a

două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente;14 puncte

– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de

exprimare, de ortografie și de punctuație), aşezarea în pagină, lizibilitatea.6 puncte

În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Comentează, în minimum 50 de cuvinte, textul de mai jos, evidențiind relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice.

Cenuşa visărilor noastre Se cerne grămezi peste noi, Precum se coboară pe glastre, Atinse, petalele-albastre,

De-o gâză căzută de sus printre foi.

Se scutură vântul şi geme. Pământul e una cu cerul, Oraşele-s bulgări şi gheme, Ghitare adânci de blesteme, Şi aerul – rece ca fierul.

Pământul e-o moară deşartă

Cu larve cerşind adăpost,

Mişcându-se-n pulberea moartă,

Ce-n haos mereu se deşartă:

Ţărâna visării ce-a fost.

Tudor Arghezi, Cenuşa visărilor

Notă

Pentru conținut, vei primi 6 puncte, iar pentru redactare, vei primi 4 puncte (utilizarea limbii literare – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; punctuaţia – 1 punct).

În vederea acordării punctajului pentru redactare, răspunsul trebuie să aibă minimum 50 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi de construcție a unui personaj dintr-un roman psihologic studiat.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales;

evidenţierea unei trăsături a personajului ales prin două scene/secvenţe comentate;

analiza a două elemente de structură, de compoziţie şi de limbaj ale textului narativ, semnificative pentru construcția personajului (de exemplu: acțiune, incipit, final, conflict, tehnici narative, modalităţi de caracterizare, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.).

Notă

Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.

Pentru conţinutul eseului, vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).

Pentru redactarea eseului, vei primi 12 puncte (existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; abilități de analiză și de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; așezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct).

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2018

Proba E. a)

Limba şi literatura română

An şcolar 2017 – 2018

Clasa a XII-a

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Simulare

Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocațională – Profilul pedagogic

Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.

Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem.

Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total obţinut pentru lucrare.

1.indicarea sensului secvenței date (de exemplu: Secvența se referă la muzica românească/tradițională românească etc.) – 4 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct;

2.menționarea unei caracteristici a atelierului lui Brâncuși (de exemplu: O caracteristică a atelierului lui Brâncuși este simplitatea/aspectul rustic.) – 4 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct;

3.precizarea unei atitudini a lui Brâncuși față de oaspetele său, de exemplu: ostilitate, scepticism, precauție, severitate etc. – 2 puncte; justificarea răspunsului cu o secvență adecvată, de exemplu: „Șiretenie, bănuială și o sclipire de ostilitate”; „mă examina fără indulgență” – 2 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct 6 puncte

4.explicarea motivului pentru care Cella Delavrancea face o vizită în atelierul lui Brâncuși (de exemplu: Cella Delavrancea face o vizită în atelierul lui Brâncuși din curiozitate, după ce a văzut o operă realizată de sculptorul român.) – 4 puncte: explicare nuanțată – 4 puncte; încercare de explicare – 2 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie

5.prezentarea unei trăsături a Cellei Delavrancea, care se desprinde din ultimele două paragrafe (de exemplu: sensibilitate, inteligență, intuiție artistică etc.): numirea trăsăturii – 1 punct; prezentare adecvată şi nuanţată – 3 puncte; abordare schematică, ezitantă – 1 punct; încercare de prezentare

– 1 punct4 puncte

– respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct; corectitudinea exprimării,

B. (20 de puncte)

formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție1 punct

– câte 2 puncte pentru enunţarea oricăror două argumente adecvate opiniei formulate

2 x 2 puncte = 4 puncte

câte 2 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente enunţate: dezvoltare clară, nuanţată – 2 puncte; încercare de dezvoltare, schematism – 1 punct

2 x 2 puncte = 4 puncte

raportarea la text în dezvoltarea oricărui argument – 3 puncte; raportarea la experiența personală sau

utilizarea corectă a conectorilor în argumentare: utilizare adecvată – 2 puncte; utilizare parţial

respectarea normelor limbii literare (0–1 greşeli lexicale sau morfo-sintactice – 1 punct; 2 sau mai multe

respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0–1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 1 punct;

În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

comentarea adecvată și nuanțată, prin evidențierea relației dintre ideea poetică și mijloacele artistice – 6 puncte

comentarea textului, prin evidențierea ezitantă a relației dintre ideea poetică și mijloacele artistice – 3 puncte

simpla precizare a ideii poetice/a mijloacelor artistice sau tendință de generalizare – 1 punct

utilizarea limbii literare – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct (0–1 greşeli ortografice – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte); punctuaţia – 1 punct (0–1 greşeli

Conţinut – 18 puncte

– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales din romanul psihologic

menţionarea oricărei trăsături a personajului ales – 2 puncte

ilustrarea trăsăturii menţionate prin două scene/secvenţe comentate – 2 puncte + 2 puncte; simpla numire a unor scene/secvenţe sau tendinţa de rezumare – 1 punct + 1 punct

câte 3 puncte pentru analiza oricăror două elemente de structură, de compoziție şi de limbaj ale

analiza fiecărui element ales, justificând relevanța acestuia pentru construcția personajului –

3 puncte; abordarea schematică, fără justificarea relevanței – 1 punct

relaţie adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi de valoare relevante

– 3 puncte

relaţie parţial adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi parţial relevante – 2 puncte

schematism – 1 punct

utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului,

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.