Ministerul Educaꢀiei Naționale și Cercetării Științifice  
Centrul Naꢀional de Evaluare ꢁi Examinare  
Examenul de bacalaureat național 2017  
Proba E. d)  
Sociologie  
Model  
Profilul umanist din filiera teoretică.  
ñ
ñ
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.  
Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.  
SUBIECTUL I  
(30 de puncte)  
A. Scrieꢀi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre  
situaꢀiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.  
1
2
3
4
.
Căsătoria este o formă de înrudire:  
a. atipică  
b. socială  
c. materială  
d. fictivă  
.
Un principiu de funcꢀionare, care nu se numără printre principiile statului modern, este:  
a. principiul suveranității naționale  
b. principiul guvernării reprezentative  
c. principiul supremației constituționale  
d. principiul unificării puterilor în stat  
.
a. sabotarea deciziilor guvernamentale  
b. punerea în practică a deciziilor guvernamentale  
c. influențarea deciziilor guvernamentale  
d. desconsiderarea deciziilor guvernamentale  
Un scop important al ONGꢂurilor este:  
.
Refuzul de a angaja o persoană profesionistă pe o funcție, din cauză că are o  
dizabilitate fizică este un exemplu de:  
a. xenofobie  
b. rasism  
c. discriminare  
d. misoginism  
5.  
Protestul de stradă împotriva unei măsuri politice indezirabile este un exemplu de:  
a. discriminare pozitivă  
b. conflict social  
c. educaꢀie formală  
d. socializare primară  
6.  
Luarea de mită de către o persoană aflată întrꢂo funcție publică este un caz de:  
a. impietate  
b. coeziune  
c. corupție  
d. sărăcie  
18 puncte  
B. Precizaꢀi două consecințe ale conflictelor sociale. 6 puncte  
C. Construiꢀi un enunꢀ, corect din punct de vedere sociologic, care să evidenꢀieze o relaꢀie între  
stat ꢁi infracꢀionalitate.  
6 puncte  
Probă scrisă la sociologie  
Model  
Pagina 1 din 2  
Ministerul Educaꢀiei Naționale și Cercetării Științifice  
Centrul Naꢀional de Evaluare ꢁi Examinare  
SUBIECTUL al IIꢀlea  
(30 de puncte)  
În cazul socializării primare, cel mai important agent de socializare, aproape singurul din  
perspectiva ponderii sale în proces, îl reprezintă familia. În această perioadă, copilul asimilează  
limbajul, normele de bază pentru viața în societate și internalizează valorile fundamentale ale  
societății în care trăiește. Prin urmare, el achiziționează elementele primare ale propriei culturi,  
elemente care îl fac capabil să poată trăi în societate.  
A. Formulaꢀi ideea principală a textului.  
4 puncte  
B. Precizaꢀi înțelesul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text.  
6
puncte  
C. Explicaꢀi, în aproximativ o jumătate de pagină, modul specific în care interacꢀionează conceptele  
sociologice precizate la punctul B. 10 puncte  
D. Construiꢀi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia eꢁecul ꢁcolar  
merge mână în mână cu delincvența juvenilă, corelațiile dintre aceste două variabile fiind atât  
de puternice încât cu greu pot fi disociate.  
E. Prezentaꢀi un punct de vedere personal referitor la consecințele corupției din instituțiile publice.  
puncte  
6 puncte  
4
SUBIECTUL al IIIꢀlea  
(30 de puncte)  
Răspundeꢀi fiecăreia dintre următoarele cerinꢀe:  
1
2
3
. Precizaꢀi înțelesul noꢀiunii de structură socială.  
. Enumeraꢀi două caracteristici ale oricărui grup social.  
. Evidenꢀiaꢀi o corelaꢀie existentă între termenii de chestionar ꢁi de sondaj de opinie, redactând un  
4 puncte  
6 puncte  
text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaꢀi în sensul specific sociologiei.  
1
0 puncte  
. Ilustraꢀi, printrꢂun exemplu concret, modul în care statusul dobândit poate influenꢀa  
personalitatea. 4 puncte  
. Argumentaꢀi, în aproximativ zece rânduri, afirmaꢀia potrivit căreia observația sociologică este o  
4
5
metodă de investigare a fenomenelor sociale.  
6 puncte  
Probă scrisă la sociologie  
Model  
Pagina 2 din 2  
Ministerul Educaꢀiei Naționale și Cercetării Științifice  
Centrul Naꢀional de Evaluare ꢁi Examinare  
Examenul de bacalaureat național 2017  
Proba E. d)  
Sociologie  
BAREM DE EVALUARE ꢀI DE NOTARE  
Model  
Profilul umanist din filiera teoretică.  
ñ
ñ
Se punctează oricare alte formulări/ modalităꢁi de rezolvare corectă a cerinꢁelor.  
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se  
acordă fracꢁiuni de punct.  
ñ
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărꢁirea punctajului total  
acordat pentru lucrare la 10.  
SUBIECTUL I  
(30 de puncte)  
A.  
câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel:  
1ꢂb, 2ꢂd, 3ꢂc, 4ꢂc, 5ꢂb, 6ꢂc  
6x3p= 18 puncte  
B. câte 3 puncte pentru precizarea oricăror două consecințe ale conflictelor sociale  
2x3p=6 puncte  
C. construirea unui enunꢀ, corect din punct de vedere sociologic, care evidenꢀieze o relaꢀie  
între stat ꢀi infracꢁionalitate  
6 puncte  
SUBIECTUL al IIꢂlea  
A. formularea ideii principale a textului  
(30 de puncte)  
4 puncte  
B.ꢂ câte 1 punct pentru menꢀionarea oricăror două concepte sociologice la care face referire  
textul  
2x1p= 2 puncte  
câte 2 puncte pentru precizarea înꢀelesului fiecărui concept menꢀionat  
2x2p= 4 puncte  
C. ꢂ explicarea modului specific în care interacꢀionează conceptele sociologice precizate la punctul B  
puncte  
6
coerenꢀa textului redactat  
încadrarea în limita de spaꢀiu precizată  
2 puncte  
2 puncte  
D. construirea unui argument care să confirme sau să infirme ipoteza dată  
6 puncte  
E. prezentarea unui punct de vedere personal referitor la consecințele corupției din instituțiile  
publice  
4 puncte  
SUBIECTUL al IIIꢂlea  
(30 de puncte)  
4 puncte  
1. precizarea înꢀelesului noꢀiunii de structură socială  
2. câte 3 puncte pentru menꢀionarea oricăror două caracteristici ale oricărui grup social  
2x3p= 6 puncte  
3. ꢂ câte 1 punct pentru utilizarea fiecăruia dintre termenii daꢀi în sensul specific sociologiei  
2x1p= 2 puncte  
evidenꢀierea unei corelaꢀii existente între termenii chestionar ꢁi sondaj de opinie  
4
puncte  
coerenꢀa textului redactat  
încadrarea în limita de spaꢀiu precizată  
2 puncte  
2 puncte  
4
personalitatea  
5
. ilustrarea, printrꢂun exemplu concret, a modului în care statusul dobândit poate influenꢁa  
4 puncte  
. ꢂ argumentarea afirmaꢀiei potrivit căreia căreia observația sociologică este o metodă de  
investigare a fenomenelor sociale  
4 puncte  
2 puncte  
încadrarea în limita de spaꢀiu precizată  
Probă scrisă la sociologie  
Model  
Barem de evaluare ꢁi de notare