Ministerul Educaꢀiei și Cercetării Științifice  
Centrul Naꢀional de Evaluare ꢁi Examinare  
Examenul de bacalaureat național 2016  
Proba E. d)  
Sociologie  
Model  
Profilul umanist din filiera teoretică.  
ñ
ñ
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.  
Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.  
SUBIECTUL I  
(30 de puncte)  
A. Scrieꢀi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre  
situaꢀiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.  
1.  
Îndeplinirea funcꢀiilor familiei poate fi deficitară, datorită absenꢀei unuia dintre modelele  
parentale, în cadrul familiei:  
monoparentale  
extinse  
tradiꢀionale  
nucleare  
a.  
b.  
c.  
d.  
2
.
Regimurile politice totalitare sunt caracterizate prin:  
pluralism politic  
principiul separării puterilor în stat  
menținerea ordinii în stat prin teroare și violență  
garantarea drepturilor cetăꢀeneꢁti  
a.  
b.  
c.  
d.  
3.  
Clasificarea organizaꢀiilor economice în organizaꢀii publice ꢁi organizaꢀii private are  
drept criteriu:  
a.  
b.  
c.  
d.  
dimensiunea organizaꢀiei  
gradul de complexitate  
forma de proprietate  
obiectul de activitate  
4.  
Violenꢀa de orice fel este sancꢀionată prin:  
a. norme juridice  
b.  
c.  
d.  
ignorarea persoanei  
agresiune  
recompensă  
5.  
Sistemul de învăꢀământ trebuie să acorde:  
a. înꢀelegere tuturor elevilor  
b.  
c.  
d.  
sprijin financiar tuturor elevilor  
egalitate de ꢁanse tuturor elevilor  
suport electronic tuturor elevilor  
6.  
Sărăcia dintrꢂo anumită zonă poate fi combătută prin:  
a. creꢁterea numărului populaꢀiei în zona respectivă  
b.  
c.  
d.  
implementarea unor programe sociale ꢁi economice specifice zonei vizate  
creꢁterea numărului de membri în administraꢀia locală  
reducerea investiꢀiilor în zona respectivă  
18 puncte  
Probă scrisă la sociologie  
Model  
Pagina 1 din 2  
Ministerul Educaꢀiei și Cercetării Științifice  
Centrul Naꢀional de Evaluare ꢁi Examinare  
B. Precizaꢀi două conescinꢀe ale discriminării sociale.  
6 puncte  
C. Construiꢀi un enunꢀ, corect din punct de vedere sociologic, care să evidenꢀieze o relaꢀie între  
infracꢀionaliate ꢁi socializare.  
6 puncte  
SUBIECTUL al IIꢀlea  
(30 de puncte)  
În societăꢀile urbane moderne, familia a pierdut din importanꢀa socializatoare tradiꢀională. Mai  
ales în situaꢀile în care ambii părinꢀi îꢁi desfăꢁoară activitatea în afara menajului, iar copilul  
interacꢀionează cu părinꢀii doar câteva ore pe zi, funcꢀia de socializare a familiei se exercită mai  
dificil ꢁi mai sumar, o parte din elemetele ei fiind preluate de agenꢀii socializatori, îndeosebi de  
către ꢁcoală.  
A. Formulaꢀi ideea principală a textului.  
4 puncte  
B. Precizaꢀi înțelesul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text.  
6
puncte  
C. Explicaꢀi, în aproximativ o jumătate de pagină, modul specific în care interacꢀionează conceptele  
sociologice precizate la punctul B. 10 puncte  
D. Construiꢀi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia socializarea  
primară poate determina delincvenꢀă juvenilă. 6 puncte  
E. Prezentaꢀi un punct de vedere personal referitor la importanța funcției de socializare a familiei în  
societatea contemporană.  
4 puncte  
SUBIECTUL al IIIꢀlea  
(30 de puncte)  
Răspundeꢀi fiecăreia dintre următoarele cerinꢀe:  
1
2
3
. Precizaꢀi înțelesul noꢀiunii de chestionar cu întrebări închise.  
. Menționați două caracteristici ale grupului secundar.  
. Evidenꢀiaꢀi o corelaꢀie existentă între termenii conflict de rol ꢁi grup mic, redactând un text  
coerent, de o jumătate de pagină, în care îi utilizaꢀi în sensul specific sociologiei. 10 puncte  
. Ilustraꢀi, printrꢂun exemplu concret, modul în care indicatorii de status utilizați voluntar pot  
4 puncte  
6 puncte  
4
contribui la buna funcționare a unei organizații.  
4 puncte  
5. Argumentaꢀi, în aproximativ zece rânduri, afirmaꢀia potrivit căreia achiziția unui status și  
performarea unor roluri presupuse de acesta, pot determina schimbări semnificative la nivelul  
personalității.  
6 puncte  
Probă scrisă la sociologie  
Model  
Pagina 2 din 2  
Ministerul Educaꢀiei și Cercetării Științifice  
Centrul Naꢀional de Evaluare ꢁi Examinare  
Examenul de bacalaureat național 2016  
Proba E. d)  
Sociologie  
BAREM DE EVALUARE ꢀI DE NOTARE  
Model  
Profilul umanist din filiera teoretică.  
ñ
ñ
Se punctează oricare alte formulări/ modalităꢁi de rezolvare corectă a cerinꢁelor.  
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se  
acordă fracꢁiuni de punct.  
ñ
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărꢁirea punctajului total  
acordat pentru lucrare la 10.  
SUBIECTUL I  
(30 de puncte)  
A.  
a) câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel:  
1ꢂa, 2ꢂc, 3ꢂc, 4ꢂa, 5ꢂc, 6ꢂb  
6x3p= 18 puncte  
B. câte 3 puncte pentru precizarea oricăror două dintre consecinꢀele discriminării sociale  
2x3p=6 puncte  
C. construirea unui enunꢀ, corect din punct de vedere sociologic, care evidenꢀieze o relaꢀie  
între infracꢀionalitate ꢁi socializare  
6 puncte  
SUBIECTUL al IIꢂlea  
A. formularea ideii principale a textului  
(30 de puncte)  
4 puncte  
B.ꢂ câte 1 punct pentru menꢀionarea oricăror două concepte sociologice la care face referire  
textul  
2x1p= 2 puncte  
2x2p= 4 puncte  
câte 2 puncte pentru precizarea înꢀelesului fiecărui concept menꢀionat  
C. ꢂ explicarea modului specific în care interacꢀionează conceptele sociologice precizate la punctul B  
puncte  
6
D. construirea unui argument care să confirme sau să infirme ipoteza dată  
coerenꢀa textului redactat  
încadrarea în limita de spaꢀiu precizată  
2 puncte  
2 puncte  
6 puncte  
E. prezentarea unui punct de vedere personal referitor referitor la importanța funcției de  
socializare a familiei, în societatea contemporană  
4 puncte  
SUBIECTUL al IIIꢂlea  
(30 de puncte)  
4 puncte  
1. precizarea înꢀelesului noꢀiunii de chestionar cu întrebări închise  
2. câte 3 puncte pentru menꢀionarea oricăror două caracteristici ale grupului secundar  
2x3p= 6 puncte  
3. ꢂ câte 1 punct pentru utilizarea fiecăruia dintre termenii daꢀi în sensul specific sociologiei  
2x1p= 2 puncte  
evidenꢀierea unei corelaꢀii existente între termenii daꢀi  
coerenꢀa textului redactat  
încadrarea în limita de spaꢀiu precizată  
4 puncte  
2 puncte  
2 puncte  
4
pot contribui la buna funcționare a unei organizații  
5
. ilustrarea, printrꢂun exemplu concret, a modului în care indicatorii de status utilizați voluntar  
4 puncte  
. ꢂ argumentarea afirmaꢀiei potrivit căreia achiziția unui status și performarea unor roluri  
presupuse de acesta pot determina schimbări semnificative la nivelul personalității  
4 puncte  
2 puncte  
încadrarea în limita de spaꢀiu precizată  
Probă scrisă la sociologie  
Model  
Barem de evaluare ꢁi de notare  
Pagina 1 din 1