Ministerul Educaꢀiei Naționale  
Centrul Naꢀional de Evaluare ꢁi Examinare  
Examenul de bacalaureat național 2015  
Proba E. d)  
Sociologie  
Model  
Profilul umanist din filiera teoretică.  
ñ
ñ
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.  
Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.  
SUBIECTUL I  
(30 de puncte)  
A. Scrieꢀi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre  
situaꢀiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.  
1
2
3
4
5
6
.
Familia asigură însuꢁirea ꢁi transmiterea valorilor ꢁi normelor sociale prin funcꢀia sa:  
a. protectivă  
b. economică  
c. afectivă  
d. de socializare  
.
Influenꢀele pedagogice exercitate spontan, de la nivelul întregii societăꢀi, reprezintă:  
a. educaꢀia informală  
b. educaꢀia formală  
c. educaꢀia ꢁcolară  
d. educaꢀia nonformală  
.
Principiul guvernării reprezentative, ca principiu al statului democratic, constă în:  
a. dreptul statului de aꢂꢁi fixa propriile reguli  
b. delegarea puterii prin vot  
c. supremaꢀia legii  
d. divizarea puterii politice în putere legislativă, putere executivă ꢁi putere judecătorească  
.
a. instituꢀii ale administraꢀiei publice  
b. partide politice  
c. organizaꢀii nonprofit  
d. societăꢀi comerciale  
ONGꢂurile sunt:  
.
Familia alcătuită din perechea maritală ꢁi copil/copii reprezintă:  
a. familia monoparentală  
b. familia extinsă  
c. familia conjugală  
d. familia tradiꢀională  
.
Oferirea de bani sau cadouri pentru a nu plăti sau pentru a diminua plata unor impozite  
ꢁi taxe reprezintă o formă de:  
a. secularizare  
b. corupꢀie  
c. discriminare  
d. conflict social  
18 puncte  
Probă scrisă la sociologie  
Model  
Pagina 1 din 2  
Ministerul Educaꢀiei Naționale  
Centrul Naꢀional de Evaluare ꢁi Examinare  
B. Precizaꢀi două consecinꢀe ale creꢁterii ratei divorꢀialităꢀii în societatea contemporană.  
6
puncte  
C. Construiꢀi un enunꢀ, corect din punct de vedere sociologic, care să evidenꢀieze o relaꢀie între  
socializare ꢁi prejudecată.  
6 puncte  
SUBIECTUL al IIꢀlea  
(30 de puncte)  
Corupꢀia are efecte inechitabile din punct de vedere social, sporind inegalitatea de  
ꢁanse dintre cei cu resurse ꢁi cei fară resurse. Conꢁtientizarea ꢁi familiarizarea cu un sistem  
corupt, în care meritul poate fi achiziꢀionat contra unor resurse economice, duce la pierderea  
legimităꢀii sistemului normativ al unei societăꢀi bazate pe domnia legii ꢁi pe înaintarea în ierarhia  
socială pe bază de merit.  
A. Formulaꢀi ideea principală a textului.  
4 puncte  
B. Precizaꢀi înꢀelesul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text.  
6
puncte  
C. Explicaꢀi, în aproximativ o jumătate de pagină, modul specific în care interacꢀionează  
conceptele sociologice precizate la punctul B.  
10 puncte  
D. Construiꢀi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia îndreptarea  
unui comportament format în mod greꢁit are loc în cadrul procesului de resocializare.  
6
puncte  
E. Prezentaꢀi un punct de vedere personal referitor la semnificaꢀia conflictului ca disfuncꢀie a  
societăꢀii, indiferent de nivelul la care poate apărea: politic, etnic, industrial.  
4 puncte  
SUBIECTUL al IIIꢀlea  
Răspundeꢀi fiecăreia dintre următoarele cerinꢀe:  
(30 de puncte)  
1
2
3
. Precizaꢀi înꢀelesul noꢀiunii de grup mic.  
. Menꢀionaꢀi două caracteristici ale relaꢀiilor informale.  
. Evidenꢀiaꢀi o corelaꢀie existentă între termenii anchetă ꢁi conflict de status, redactând un  
4 puncte  
6 puncte  
text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaꢀi în sensul specific sociologiei.  
1
0 puncte  
. Ilustraꢀi, printrꢂun exemplu concret, modul în care similaritatea sau apropierea socială  
facilitează comunicarea. 4 puncte  
4
5. Argumentaꢀi, în aproximativ zece rânduri, afirmaꢀia potrivit căreia ceea ce susꢀine  
coeziunea întrꢂun grup este consensul membrilor în raport cu problemele esenꢀiale ale  
grupului.  
6 puncte  
Probă scrisă la sociologie  
Model  
Pagina 2 din 2  
Ministerul Educaꢀiei Naționale  
Centrul Naꢀional de Evaluare ꢁi Examinare  
Examenul de bacalaureat național 2015  
Proba E. d)  
Sociologie  
BAREM DE EVALUARE ꢀI DE NOTARE  
Model  
Profilul umanist din filiera teoretică.  
ñ
ñ
Se punctează oricare alte formulări/ modalităꢁi de rezolvare corectă a cerinꢁelor.  
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se  
acordă fracꢁiuni de punct.  
ñ
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărꢁirea punctajului total  
acordat pentru lucrare la 10.  
SUBIECTUL I  
(30 de puncte)  
A.  
a) câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel:  
1ꢂd, 2ꢂa, 3ꢂb, 4ꢂc, 5ꢂc, 6ꢂb  
6x3p= 18 puncte  
B. câte 3 puncte pentru precizarea oricăror două consecinꢀe ale creꢁterii ratei divorꢀialităꢀii în  
societatea contemporană 2x3p=6 puncte  
C. construirea unui enunꢀ, corect din punct de vedere sociologic, care evidenꢀieze o relaꢀie  
între socializare ꢁi prejudecată  
6 puncte  
SUBIECTUL al IIꢂlea  
A. formularea ideii principale a textului  
(30 de puncte)  
4 puncte  
B.ꢂ câte 1 punct pentru menꢀionarea oricăror două concepte sociologice la care face referire  
textul  
2x1p= 2 puncte  
2x2p= 4 puncte  
câte 2 puncte pentru precizarea înꢀelesului fiecărui concept menꢀionat  
C. ꢂ explicarea modului specific în care interacꢀionează conceptele sociologice precizate la punctul B  
puncte  
6
coerenꢀa textului redactat  
încadrarea în limita de spaꢀiu precizată  
2 puncte  
2 puncte  
D. construirea unui argument care să confirme sau să infirme ipoteza dată  
6 puncte  
E. prezentarea unui punct de vedere personal referitor la semnificaꢀia conflictului ca disfuncꢀie a  
societăꢀii, indiferent de nivelul la care poate apărea: politic, etnic, industrial  
4 puncte  
SUBIECTUL al IIIꢂlea  
(30 de puncte)  
4 puncte  
1. precizarea înꢀelesului noꢀiunii de grup mic  
2. câte 3 puncte pentru menꢀionarea oricăror două caracteristici ale relaꢀiilor informale  
2x3p= 6 puncte  
3. ꢂ câte 1 punct pentru utilizarea fiecăruia dintre termenii daꢀi în sensul specific sociologiei  
2x1p= 2 puncte  
evidenꢀierea unei corelaꢀii existente între termenii daꢀi  
coerenꢀa textului redactat  
încadrarea în limita de spaꢀiu precizată  
4 puncte  
2 puncte  
2 puncte  
4
facilitează comunicarea  
5
. ilustrarea, printrꢂun exemplu concret, a modului în care similaritatea sau apropierea socială  
4 puncte  
. ꢂ argumentarea afirmaꢀiei potrivit căreia ceea ce susꢀine coeziunea întrꢁun grup este consensul  
membrilor în raport cu problemele esenꢀiale ale grupului  
4 puncte  
încadrarea în limita de spaꢀiu precizată  
2 puncte  
Probă scrisă la sociologie  
Model  
Barem de evaluare ꢁi de notare  
Pagina 1 din 1