22 iunie 2020 Limba si literatura romana: Recapitulare, Lectii, Subiecte rezolvate


Update:

 • SIII. Profil real: Particularitățile unei opere dintr-un text dramatic/Comedia realistă, de moravuri;

 

 • Profil uman: Particularitățile de caracterizare a unui personaj dintr-un text dramatic/Comedia realistă de moravuri;

 

22 iunie 2020: Limba și literatura română – proba E.a) – prima proba scrisă din cadrul examenului național de bacalaureat

Proba de limba şi literatura română are un statut important în structura examenului de bacalaureat, evaluând competențele generale și specifice formate pe durata învăţământului secundar superior, ca probă comună pentru toate filierele, profilurile şi specializările.

Cuprins:Ministerul Educației și Cercetării (MEC), prin Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), a pus la dispoziția elevilor, 20 de teste de antrenament pentru pregătirea susținerii a Examenului de bacalaureat național. Aceste teste au fost elaborate de specialiștii CNPEE în concordanță cu noile programe aprobate prin ordin al ministrului educației, adică fără materia semestrului al II-lea.

TESTE DE ANTRENAMENT PENTRU LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

 •  LIMBA ROMÂNĂ PROFIL REAL:
 •  LIMBA ROMÂNĂ PROFIL UMAN:
 Test 01 → Barem  Test 01 Barem
 Test 02 Barem  Test 02 Barem
 Test 03 Barem  Test 03 Barem
 Test 04 Barem  Test 04 → Barem
 Test 05 Barem  Test 05 → Barem
 Test 06 → Barem  Test 06 → Barem
 Test 07 → Barem  Test 07 → Barem
 Test 08 → Barem  Test 08 → Barem
 Test 09 → Barem 
 Test 10 → Barem  Test 10 → Barem
 Test 11 Barem  Test 11 → Barem
 Test 12 Barem  Test 12 → Barem
 Test 13 Barem  Test 13 → Barem
 Test 14 Barem  Test 14 → Barem
 Test 15 Barem  Test 15 → Barem
 Test 16 → Barem  Test 16 → Barem
 Test 17 → Barem  Test 17 → Barem
 Test 18 Barem  Test 18 → Barem
 Test 19 Barem  Test 19 → Barem
 Test 20 Barem  Test 20 → Barem

 

Teorie pentru rezolvarea subiectelor de bac:

 Planifica-ti perioada de recapitulare, astfel incat sa ai in fiecare zi timp și pentru relaxare. Sportul sau miscarea in aer liber sunt reconfortante dupa orele de studiu intens. 

În seara dinaintea examenului culcă-te mai devreme ca de obicei.

Domnul profesor Cristea a distribuit pe pagina sa de facebook cateva sfaturi utile cu privire la subiectele de limba română pe care vă învit să le citiți.

 

 Subiectul I și Subiectul II este comun ambelor profile, respectiv uman cât și real. Subiectul al III-lea diferă prin materia de studiu, la uman având câteva elemente și opere în plus (puteți consulta programa: programa limba română bacalaureat 2020).

 

 

Subiectul I  (50 de puncte)

Subiectul I este alcătuit din două iteme A și B care urmărește în primul rând înțelegerea corectă și adecvată a textului.

 

Item A (30 de puncte)

Indică sensul din text al secvenței, menționează, precizează, explică și prezintă.

 • Prima parte are ca suport un fragment extras dintr-o operă literară sau non-literară și presupune rezolvarea a cinci cerințe. Elevul, pentru a putea rezolva corespunzător cerințele trebuie sa citeasca cu atentie textul, deoarece toate răspunsurile se află acolo.

Exemplu: 1. Indică sensul din text al secvenței aș fi mers […] mai departe pe același drum.

Răspuns: Secvența are sensul de a deveni agitată.

2. Menționează

formularea răspunsului se găsește în enunț

3. Precizează

justificarea răspunsului cu o secvenţă semnificativă din text; formularea răspunsului în enunț 

4. Explică

explicarea cerinței se găsește în enunț

5. Prezintă

prezentare adecvată şi nuanţată din text

 

Item B (20 de puncte)

B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi (...)  raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras (...) cât și la experiența personală sau culturală. 

 

CUM SE ARGUMENTEAZĂ UN PUNCT DE VEDERE

Definiţie: argumentarea este un demers prin care justificăm o afirmaţie pe care o facem, încercând să convingem că avem dreptate, un mijloc prin care susţinem sau demonstrăm un punct de vedere. Este procesul de justificare logică a unei opinii pe care vrem să o susţinem.

a argumenta - a susţine - a dovedi - a întări

Argumentarea se face în scopul de a-i convinge pe partenerii de comu­nicare de justeţea opiniei exprimate.
Argumentul este suma aserţiunilor pro/ contra, aserţiuni care produc temeiuri pentru susţinerea unei concluzii

 

ETAPELE ARGUMENTĂRII:

1.    Formularea tezei: formularea unei opinii despre un text, o idee, o situaţie etc.
2.    Argumentul (argumentele): argumentarea propriu-zisă (care poate cuprinde argumente pro sau contra ipotezei enunţate). Argumentul se formulează în termeni de: cred că, mă interesează să citesc (să văd filmul) pentru că..., îmi place deoarece..., se înscrie în sfera preocupărilor mele dat fiind că..., îmi stârneşte curiozitatea etc.


Argumentele trebuie formulate clar şi concis, ordonate logic, de la cele mai „slabe" spre cele mai „tari". Este bine să punctaţi argumentele prin formulări pregnante, care au rolul de a anunţa că urmează ceva important, solicitând în acest fel atenţia auditoriului: pentru că, faptul se explică prin, de exemplu, la fel ca, spre deosebire de, în primul rând, nu în ultimul rănd, în concluzie etc.
3.     Dovezi:
-    fapte, întâmplări care aparţin experienţei personale;
-    opinii de autoritate (ex.: înţelepciunea populară consideră că..., Constituţia susţine că...);
-    comparaţii care să scoată în evidenţă ideea susţinută;
-    exemple din textul suport, în cazul în care există.
4.    Concluzia presupune o frază în care:
-    se reia teza şi se motivează prin dovezile date la punctul anterior;
-    se reia, într-un mod nuanţat, formularea ipotezei, dacă argumentarea a demonstrat ipoteza, sau
-    se contrazice ipoteza, în cazul în care argumentarea a demontat ipoteza respectivă.

 

 

CONECTORII CE PERMIT REDACTAREA CORECTĂ A TEXTULUI ARGUMENTATIV:

 

Paragraful discursiv

Conectori/modalizatori specifici

IPOTEZA

Indici ai subiectivităţii evaluative:

 

(Eu) consider că...

 

Sunt de părere că...

 

Mi se pare că...

 

Cred că...

 

În ceea ce mă priveşte,...

 

În opinia mea, ...

 

După părerea mea,...

 

Din punctul meu de vedere,...

ARGUMENTAREA/

Indici progresivi:

CONTRAARGUMENTAREA

Un prim argument< Un alt argument

 

În primul rând,< În al doilea rând,<

enunţarea şi dezvoltarea

Mai întâi,... Apoi,... etc.

argumentelor

Factori cauzali:

 

Ţinând cont de acest fapt<;

 

deoarece; căci; pentru că;

 

de fapt; dovadă că; cum;

 

având în vedere că; de altfel;

 

Elemente demonstrative/explicative:

 

tot  astfel;  în  acelaşi  timp,...;  totodată,...;

 

simultan,...; concomitent,...; deopotrivă,...;

 

în chip asemănător...; cu alte cuvinte...; pe

 

scurt,...; rezumând,...; de exemplu,.. etc.

CONCLUZIA

Conectorii conclusivi/ai consecinţei

 

argumentării

 

Deci,<

 

În concluzie,<

 

Aşadar,<

 

Prin urmare,<

 

În consecinţă,<

 

Iată de ce,<

 

 REPERE PENTRU REDACTAREA TEXTULUI DE TIP ARGUMENTATIV: ZECE INDICATORI PENTRU O ARGUMENTARE PERFECTĂ

 

Schemă:

1. Enunţarea ipotezei

Cred că..., Părerea mea este..., Afirm..., (sau orice altă formulare a opiniei personale)

Tema: ...

 

 

 

2. Argumentarea

În primul rând,... (argument de tip exemplu)

 

 

În al doilea rând,... (argument de tip comparaţie)

 

 

3. Concluzia

În concluzie,..., Prin urmare..., În consecinţă... etc

 

 ↑Înapoi la Cuprins

 

 

Subiectul al II-lea (10 puncte)

 • Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, perspectiva narativă din fragmentul de mai jos
 • Comentează textul de mai jos, în minimum 50 de cuvinte, evidenţiind relația dintre ideea poetică și mijloacele
  artistice.
 • Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, rolul notațiilor autorului în fragmentul de mai jos

Subiectul al II-lea este tratat în această lecție :  Subiectul al II-lea. Tot ce trebuie sa stii / scri la Subiectul al II-lea din cadrul probei scrise la limba si literatura romana a examenului de bacalaureat

 

 ȘABLOANE SUBIECTUL II

 1. Operă lirică

Fragmentul dat aparţine unei opere lirice, ideea poetică desprinsă fiind construită în jurul temei ……… Poetul îşi transmite direct sentimentele de …., cauzate de….. Acestea sunt încă de la început sugerate cu ajutorul ….. (se comentează prima figură de stil şi apoi toate celelalte). Toate aceste idei poetice sunt transmise de vocea eului liric, aflat în ipostaza de îndrăgostit/ în ipostaza contemplativă/ meditativă, care ia forma lirismului subiectiv (ex. de mărci lexico-gramaticale de pers. I şi a II-a)/ lirismului obiectiv (ex. de exclamaţii, interogaţii, interjecţii, epitete).

Astfel, fragmentul dat transmite direct sentimente de………...

 

 1. Romantism (poezie)

Fragmentul dat se încadrează în romantism, ideea poetică fiind construită în jurul temei/ a temelor.…….., specifice acestui curent literar. Poetul îşi transmite puternice sentimentele de …………., cauzate de ….. Acestea sunt încă de la început sugerate cu ajutorul ……..(se comentează prima figură de stil şi apoi toate celelalte). Toate acestea creează o atmosferă romantică, de reverie/ plină de mister/ de melancolie/ feerică/ ş.a., susţinută de motive specifice, precum ……….. În plus, trăirile devin mai puternice prin intermediul retorismului specific acestui curent literar, conferit de interogaţiile retorice (ex.), exclamaţiile retorice (ex.), invocaţiile (ex.) şi interjecţiile utilizate.

Astfel, fragmentul dat ilustrează trăsăturile romantismului, transmiţând puternice sentimente de………....

 

 1. Paşoptism (poezie)

Fragmentul dat ilustrează ideologia paşoptistă, ideea poetică desprinsă din versurile date fiind construită în jurul unei teme specifice, istoria înţeleasă ca model pentru contemporani/ tema socială, poetul oprindu-se asupra unor realităţi specifice vremii sale: lupta pentru liberate, pentru unire, pentru dreptate socială. Astfel, versurile capătă un puternic aspect militant, patriotic, atitudine ce caracterizează acea epocă. Acestea sunt încă de la început sugerate cu ajutorul ……..(se comentează prima figură de stil şi apoi toate celelalte). Se poate observa şi caracterul romantic al versurilor dat de sentimentele puternice de …… exprimate .  În plus, trăirile devin pregnante şi  prin intermediul retorismului conferit de interogaţiile retorice (ex.), exclamaţiile retorice (ex.), invocaţiile (ex.) şi interjecţiile utilizate.

Astfel, cu ajutorul unui limbaj artistic ce se caracterizează prin expresivitate, poetul transmite un puternic mesaj patriotic tuturor contemporanilor săi, specific epocii paşoptiste.

 

 1. Simbolism (poezie)

Fragmentul dat se încadrează în curentul simbolist, ideea poetică desprinsă din versurile date fiind construită în jurul temei specifice ……….... Poetul transmite prin sugestie sentimentele difuze de …………., cauzate de …………. Acestea sunt încă de la început sugerate cu ajutorul ……..(se comentează prima figură de stil şi apoi toate celelalte). În plus, se observă prezenţa a numeroase motive literare specifice care devin şi simboluri puternice, realizând corespondenţa între planul exterior şi cel interior, al trăirilor: …..(ex. simboluri). Stările de spirit tipic simboliste sunt amplificate şi de muzicalitatea deosebită a versurilor, creată cu ajutorul refrenului/ laitmotivului/ simetriei (de explicat)/ imaginilor auditive/ liniilor de pauză şi a punctelor de suspensie.

Astfel, cu ajutorul unui limbaj artistic ce se caracterizează prin ambiguitate, poetul transmite  sentimentul de……, amplificat de cadrul apăsător/ claustrant/ sumbru/ cenuşiu, specific simbolismului.

 

 1. Modernism (poezie)

Fragmentul dat se încadrează în curentul modernist, ideea poetică desprinsă din versurile date fiind construită în jurul temei/ temelor moderniste…. Poetul îşi transmite astfel sentimentele de ……., cauzate de ….. Acestea sunt încă de la început sugerate cu ajutorul ……..(se comentează prima figură de stil şi apoi toate celelalte). În plus, se observă şi alte trăsături moderniste, intelectualizarea mesajului şi metaforizarea puternică a limbajului poetic, care conferă ambiguitate, ceea ce face ca versurile să se adreseze unui cititor iniţiat. De asemenea, prin implicarea pronunţată a eului şi prin utilizarea a numeroase mărci lexico-gramaticale ale subiectivităţii de persoana I şi a II-a, devine vizibil caracterul reflexiv al versurilor: ….(ex. mărci). Forma neobişnuită a poeziei (strofe inegale, vers liber, ingambament) contribuie şi ea la exprimarea unui mesaj artistic foarte complex, fiind şi o altă dovadă a modernismului.

Astfel, versurile date prezintă foarte clare trăsături ale curentului modernist.

 

 1. Romantism (operă epică)

Fragmentul dat aparţine curentului romantic, fiind construit în jurul temei specifice/ motivului specific  …., naratorul realizând imaginea unui personaj excepţional,……. pus în împrejurări excepţionale, ……. Încă de la început, se observă evaziunea acestuia din realitate, cauzată de ……., imaginaţia sa creând o lume ireală, feerică, opusă celei din care a plecat ….. (comentariu/ caracterizare + figuri de stil). În plus, trăirile sale puternice constituie o dovadă a romantismului (de precizat) ……. În acest mod, naratorul construieşte o atmosferă romantică, melancolică/ feerică/ misterioasă cu ajutorul unui limbaj ce se caracterizează prin expresivitate şi a unei combinaţii de termeni aparţinând mai multor registre lingvistice: cult (ex.), popular (ex.), regional (ex.), arhaic (ex.).

Astfel, fragmentul creează imaginea unui personaj excepţional prin puterea sa de visare/ de evaziune din realitate/ de iubire/ de suferinţă specific romantismului.

 

 1. Realism (operă epică)

Fragmentul aparţine curentului literar realist, fiind construit în jurul temei realiste specifice: tema socială/ rurală/ a familiei/ a înavuţirii/ a banului. El prezintă veridic ……. (ideea principală a textului). O altă trăsătură a realismului este că textul surprinde un personaj tip, ………., pe care naratorul obiectiv îl caracterizează direct ca fiind „:……”, de unde reiese că……. În plus, personajul este caracterizat indirect prin faptele sale, prin relaţiile cu ceilalţi ca fiind …..(caracterizare). În înţelegerea problematicii sociale a textului realist, un rol important îl are şi descrierea de mediu, care, alături de indicii spaţio-temporali, sporeşte veridicitatea evenimentelor: ….. (citate de indici).

Astfel, într-un stil clar, concis, caracteristic realismului, fragmentul prezintă ……… (ideea principală).

 

 1. Rolul indicaţiilor scenice/ notaţiilor autorului

Opera dramatică este o creaţie dedicată punerii în scenă, indicaţiile scenice şi regizorale vizând, în primul rând acest aspect. Astfel, în fragmentul dat, acestea fixează cadrul acţiunii: (ex. spaţiu şi timp) şi mişcarea actorilor în scenă (citate). Pe de altă parte, fiind o operă literară, piesa se adresează cititorului care are nevoie de aceste indicaţii pentru a înţelege mai bine contextul desfăşurării evenimentelor. Aici, cu ajutorul didascaliilor, cititorul îşi dă seama că …… (ideea din didascalii). O altă funcţie foarte importantă a indicaţiilor auctoriale este de a caracteriza personajele; în mod direct, acestea apar ca ………. (citate), iar indirect  …………….. În plus, acestea surprind şi stările lor de spirit, sentimentele şi trăirile ……… (citate) şi contribuie la fixarea relaţiilor stabilite între ele:……………..

În concluzie, notaţiile autorului au un rol esenţial atât pentru reprezentarea piesei de teatru, cât şi pentru înţelegerea ei de către cititor.

 

 1. Operă epică

Fragmentul aparţine unei opere epice, fiind construit în jurul temei socială/ rurală/ a familiei/ a înavuţirii/ a banului/ a iubirii. El prezintă într-o înlănţuire logică, prin naraţiune, evenimente desfăşurate într-un cadru spaţio- temporal bine determinat ……. (citate timp/ spaţiu). Astfel, este narat ……. (rezumat).  În plus, se remarcă prezenţa instanţelor comunicării narative, personajele şi naratorul.. Primul este caracterizat direct ca fiind „:……”, de unde reiese că……. Indirect este caracterizat prin faptele sale şi prin relaţiile cu ceilalţi: este …..(caracterizare). Naratorul este obiectiv/ subiectiv,dovadă mărcile lexico-gramaticale de persoana a III-a/ I…. (citate).

Astfel, fragmentul dat  a surprins ……… (ideea principală).

 

 1. Operă dramatică

Fragmentul dat aparţine unei opere dramatice, surprinzând o discuţie între …. şi ….., pe tema ……

Se  observă forma specifică a textului: este extras din actul ….., scena ……, este compus din replici introduse de numele personajelor şi apar didascalii, singurele semne ale prezenţei autorului în text. Rolul acestora este de a ajuta la punerea în scenă, fixând cadrul desfăşurării acţiunii (citat), mişcările actorilor în scenă (citat), stările de spirit ale personajelor şi relaţiile lor (citat). În plus, dialogul este modul de expunere specific operei dramatice, rolul său fiind de a sugera întâmplările petrecute şi de a caracteriza personajele. Astfel, se poate deduce că …. (rezumat).

În concluzie, fragmentul dat prezintă, într-o formă specifică, …. (ideea centrală).

 

 1. Perspectiva narativă obiectivă

Fragmentul dat surprinde ….. (ideea centrală) din perspectiva unui narator obiectiv. Astfel, vocea narativă prezintă, fără să se implice în acţiune ….. (rezumat). Această perspectivă narativă detaşată, extradiegetică, este susţinută de mărcile lexico-gramaticale de persoana a III-a (citate). În plus, perspectiva narativă se caracterizează prin omniscienţă, naratorul cunoscând trecutul/ viitorul/ gândurile/ intenţiile/ trăirile personajelor (citat).

În concluzie, perspectiva narativă detaşată, obiectivă, contribuie la transmiterea sensurilor textului către cititor.

 

 1. Perspectiva narativă subiectivă

Fragmentul dat surprinde ….. (ideea centrală) din perspectiva unui narator subiectiv. Astfel, vocea narativă prezintă un punct de vedere unic, intradiegetic, asupra ….. (rezumat). Această perspectivă narativă subiectivă este susţinută de mărcile lexico-gramaticale de persoana I (citate). În plus, se observă tonul confesiv, fragmentul fiind o mărturisire a naratorului personaj, care devine astfel necreditabil (citat).

În concluzie, perspectiva narativă unică, subiectivă contribuie la transmiterea sensurilor textului către cititor.

 

 1. Neomodernism (poezie)

Fragmentul dat se încadrează în curentul neomodernist, ideea poetică desprinsă din versurile date fiind construită în jurul temei/ temelor…. Poetul îşi transmite astfel sentimentele de ……., cauzate de ….. Acestea sunt încă de la început sugerate cu ajutorul ……..(se comentează prima figură de stil şi apoi toate celelalte). Astfel, se observă metaforizarea puternică a limbajului poetic, ceea ce conferă ambiguitate, trăsătură a neomodernismului. Apar şi nuanţe ironice/ ludice legate de problematica tratată, abordare frecventă a poeţilor încadraţi în acest curent literar: …….. (citate). Limbajul este deosebit de simplu, dar termenii folosiţi au sensuri inedite, ceea ce provoacă întotdeauna cititorului o reacţie de surprindere: ….. (ex. cuvinte). Acelaşi efect îl au şi asocierile neobişnuite de cuvinte: ………… Forma atipică a poeziei (strofe inegale, vers liber, ingambament) contribuie şi ea la exprimarea unui mesaj artistic foarte complex, fiind şi o altă dovadă a neomodernismului.

Astfel, versurile date prezintă într-o manieră specifică acestui curent literar ……. (ideea poetică).

 

 1. Tradiţionalism (poezie)

Fragmentul dat se încadrează în curentul tradiţionalist, ideea poetică desprinsă din versurile date fiind construită în jurul temei/ temelor specifice (religioasă/ rurală/ timpul)…. Poetul îşi transmite astfel sentimentele de ……., cauzate de ….. Acestea sunt încă de la început sugerate cu ajutorul ……..(se comentează prima figură de stil şi apoi toate celelalte). Astfel, bogăţia de figuri de stil conferă o expresivitate deosebită poeziei. În plus, se observă şi atitudinea paseistă specifică poeţilor tradiţionalişti, eu liric, aflat într-o ipostază nostalgică, retrăind în amintire farmecul copilăriei/ satului natal/ casei părinteşti/ trecutului lipsit de griji al tinereţii. Limbajul folosit este de asemenea o trăsătură a curentului literar, fiind combinate cuvinte din registrul cult (….), regional (…), arhaic (…), popular (….)

Astfel, versurile date prezintă într-o manieră specifică acestui curent literar ……. (ideea poetică).

  ↑Înapoi la Cuprins

 

 

Subiectul al III-lea (30 de puncte)

PROFIL REAL:

 • 01. Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi ale unui text poetic studiat,aparţinând lui Mihai Eminescu sau lui George Bacovia.

 

 • 02. Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unui text narativ studiat,aparținând lui Mihail Sadoveanu.

 

 • 03. Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi de construcţie a unui personajdintr-o nuvelă studiată.

 

 • 04. Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi ale unui text narativ studiat, aparținând lui Camil Petrescu.
 • 05. Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi ale unei comedii studiate.

 

 • 06. Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unui text narativ studiat, aparținând lui G. Călinescu.

 

 • 07. Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi ale unui text poetic studiat, aparţinând lui Mihai Eminescu.

 

 • 08. Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi ale unei text dramatic studiat.

 

 • 09. Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi ale unui text narativ studiat, aparținând lui Ioan Slavici.

 

 • 10. Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi ale unui text poetic studiat, aparţinând lui Tudor Arghezi.

 

 • 11. Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi ale unui text poetic studiat, aparţinând lui George Bacovia sau lui Tudor Arghezi.

 

 • 12. Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități de construcție a unui personaj dintr-un basm cult studiat.ebacalaureat.ro

 

 • 13. Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități de construcție a unui personaj dintr-un text dramatic studiat.

 

 • 14. Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi ale unui text narativ studiat, aparţinând lui Ioan Slavici sau Liviu Rebreanu

 

 • 15. Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ studiat, aparținând lui Liviu Rebreanu sau lui Camil Petrescu.

 

 • 16. Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi ale unui text narativ studiat, aparținând lui Liviu Rebreanu sau lui G. Călinescu.

 

 • 17. Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi ale unei comedii studiate.

 

 • 18. Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi de construcție a unui personaj dintr-un text narativ studiat, aparținând lui Ion Creangă sau lui Ioan Slavici.

 

 • 19. Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi ale unui text poetic studiat, aparţinând lui George Bacovia sau lui Lucian Blaga.

 

 • 20. Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi ale unui text poetic studiat, aparţinând lui Mihai Eminescu sau lui Tudor Arghezi.

 

 REZOLVĂRI: Subiectul al III-lea - ESEURI - Rezolvari Teste de Antrenament Limba si Literatura Romana

  ↑Înapoi la Cuprins

 

 Programa Profil Real Bacalaureat 2020 Limba si Literatura Romana

 Vezi aici PROGRAMELE de BACALAUREAT 2020 actualizate pentru toate materiile

 

BAC 2020: Teste de antrenament pentru examenul de Bacalaureat 2020

 

Ultimele Articole